Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w JPK_VAT wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 r., poz. 1179).
Rozporządzenie wprowadza zmiany definicji dla wybranych grup towarów i usług (GTU) oraz wybranych procedur, które należy stosować już od 1 lipca 2021 r., pomimo braku zmiany struktury JPK_VAT z deklaracją.1.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2021 r.

1) Możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT tzw. faktur uproszczonych oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.
2) Doprecyzowanie przepisów rozporządzenia odnoszących się do oznaczeń, niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych
• zmieniony został sposób oznaczeń z oznaczeń typu »01« do »13« na »GTU_01« do »GTU_13«. Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.
3) Wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów »RO« i »WEW«
• czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących »RO« i dokumentem wewnętrznym »WEW« nie będą oznaczane oznaczeniami GTU.
4) Wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów RO
• dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących »RO« nie będą już oznaczane symbolami procedur.
5) Wyłączenie stosowania oznaczenia »TP«
• w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
6) Doprecyzowanie przepisów dotyczących wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji
• zostało doprecyzowane, że imię i nazwisko lub nazwę nadawcy, lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej, ponieważ deklaracja importowa nie zawiera takich danych.
7) Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, dokumentem »WEW«
• rozwiązanie wprowadzono, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem »WEW«, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 (§ 11 rozporządzenia w sprawie JPK), jeśli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie, do dnia przesłania tej ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy o VAT.
8) Uchylenie przepisów rozporządzenia dotyczących stosowania oznaczenia »MPP«
• zatem nie będzie stosowane już oznaczenie MPP zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej ewidencji.

2. ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE POCZĄWSZY OD ROZLICZENIA ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2022 r.

9) Wprowadzenie oznaczenia »IED« (Interfejs Elektroniczny Dostawca)
• oznaczenie »IED« ma na celu monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy o VAT lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.
10) Wprowadzenie obowiązku wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT
• zmiana jest związana z korzystaniem z instytucji ulgi za złe długi. Ma pozwolić na weryfikację nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem podatnika oraz ma ułatwić weryfikację ustawowej przesłanki zastosowania ulgi tj. upływu terminu płatności faktury.
11) Wprowadzenie oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT
• art. 109b ust. 4 ustawy o VAT nakłada na podatników, ułatwiających poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) dostawy towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek udostępnienia na żądanie organu podatkowego ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych czynności (transakcji) i wykonujących je podatników.
• W związku z tym podatnicy zobowiązani są do składania JPK_VAT z deklaracją, jeżeli dodatkowo zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109b ust. 1 ustawy o VAT (w odniesieniu do ułatwianych przez nich czynności powiązanych z terytorium kraju, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT), zgodnie z § 7 pkt 8 rozporządzenia powinni oznaczyć odpowiednio w części deklaracyjnej JPK_VAT, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT.
12) Zastąpienie oznaczeń »SW« i »EE« jednym wspólnym oznaczeniem »WSTO_EE«
• ewidencja zawierać będzie jedno oznaczenie »WSTO_EE« dotyczące:
✓ wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju,
✓ świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
Uwaga przepisy przejściowe:
• w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień dotyczących:
✓ wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju,
✓ świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
– nadal należy stosować w ewidencji oznaczenia »EE«.
• w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień nie będzie stosowane już oznaczenie »SW«,
• do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.