I.  

PRZESUNIĘCIE TERMINU WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ OPŁAT Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (art. 15j)

Ustawa wskazuje na odstępstwo od pierwotnych terminów do wnoszenia opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego oraz
 • z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 • i umożliwia wnoszenie ww. opłat do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (art. 15p)

 • Przepisy ustawy umożliwiają gminom wprowadzenie za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • Nadto Rada Gminy może przedłużyć, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 (art. 15q).

ZMIANA W ZAKRESIE OPŁATY PROLONGACYJNEJ W PODATKACH (art. 15za)

 • Według ustawy opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych -stanowiących dochód budżetu państwa- nie będzie naliczana,
 • Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

ZMIANA W ZAKRESIE OPŁATY PROLONGACYJNEJ W SKŁADKACH ZUS (art. 15zb)

 • W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, należności z tytułu składek ZUS na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie będzie naliczać się opłaty prolongacyjnej.

ZMIANY W POSTĘPOWANIACH EGZEKUCYJNYCH (art. 15zzk)

 • Rada Ministrów może wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych,
 • W okresie wstrzymania, mogą być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

ZMIANA TERMINU DOKONANIA ZGŁOSZENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO O ZAPŁACIE NA RACHUNEK SPOZA BIAŁEJ LISTY (art. 15 zzn)

 • W sytuacji dokonania płatności na rachunek spoza białej listy podatników VAT, przedsiębiorca może uniknąć negatywnych konsekwencji, jeśli w ciągu 3 dni zawiadomi o tym urząd skarbowy.
 • Ustawa wydłuża termin dokonania ww. zgłoszenia o 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

ZMIANA W ZAKRESIE WYDAWANIA INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH (art. 31g)

 • Przepisy ustawy wskazują, że w przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy -z dnia 31 marca 2020- termin wskazany w ustawie przedłuża się o 3 miesiące– na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.
 • Niemniej jednak Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać, termin do wydania interpretacji indywidualnej o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19.

PRZEPISY ZAWIESZAJĄCE TERMINY DOTYCZĄCE INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH (art. 31y)

 • Terminy dotyczące przekazania informacji o schematach podatkowych -wskazane w dziale III rozdziale 11a ustawy – Ordynacja podatkowa- nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

PRZEPISY ZAWIESZAJĄCE TERMINY DOTYCZĄCE INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH:

 • Zgodnie z regulacjami wydłuża się termin dotyczący informacji o cenach transferowych, który obejmuje podmioty powiązane, mające skrócony rok podatkowych (tj. rok podatkowy, których rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., ale nie trwał pełne 12 miesięcy),
 • Termin złożenia tej informacji upływa w dniu 30 września 2020 r.

II.

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH:

       SKŁADANIU ZEZNANIA PODATKOWEGO PIT ZA 2019 r. (art. 15zzj)

 • Nie będzie sankcji za złożenie zeznania PIT za 2019 r. i zapłaty podatku po terminie tj. po 30 kwietnia 2020 r., jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.
 1. Możliwość rozliczenia strat podatkowych:

Według przepisów (art. 52k) podatnicy podatku PIT -którzy z powodu COVID-19 ponieśli:

 1. w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 2. uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
 • mogą jednorazowo o wysokość straty podatkowej- nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł- obniżyć dochód uzyskany z tej działalności w 2019 r. składając w tym celu korektę zeznania za ten rok.
 1. Zwolnienia przedmiotowe (art. 52l)

W ustawie przewidziano podniesienie limitów, niektórych zwolnień przedmiotowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 updof. tj:

 1. pkt 9a – w 2020 r. limit ma wynosić 3.000 zł; zwolnienie dotyczy zapomóg, innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 updof, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji,
 2. 2) pkt 26 lit. b – w 2020 r. limit ma wynosić 10.000 zł; zwolnienie dotyczy zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci,
 3. 3) pkt 67 – w 2020 r. i 2021 r. limit ma wynosić 2.000 zł; zwolnienie dotyczy wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
 4. 4) pkt 78 lit. b – w 2020 r. i 2021 r. limit ma wynosić 3.000 zł; zwolnienie dotyczy dopłat do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, itp.
 5. Zmiany (art.52m) określają również zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu:
 • świadczenia postojowego otrzymanego na podstawie ustawy o COVID-19;
 • świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15w ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19.
 1. Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem (art. 52n)

Wprowadzono możliwość odliczania darowizn przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną, a także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlegać ma kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlegać ma kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlegać ma kwota odpowiadająca wartości darowizny.

 1. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień (art. 52o)

Wydłużono termin przekazania przez pracodawcę zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu, jeżeli płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja 2020 r. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

 1. Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków (art. 15p)

W ustawie zostało wskazane przedłużenie do dnia 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ust. 11 zdanie pierwsze, za miesiące marzec–maj 2020 r., dla podatników, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

 • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
 • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14.

 Warunku tego nie stosuje się do podatników, którzy:

 1. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
 2. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14;
 3. rozpoczęli działalność w 2020 r. 3. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14, uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.
 4. 7. Zmiany w uldze za złe długi (art. 52q)

Ustawa wprowadziła także zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów podatników, którzy obowiązani są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych (kwartalnych) z pozarolniczej działalności gospodarczej o niezapłacone w terminie zobowiązania.

 • Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%,
 • Zobowiązania, które nie zostaną uregulowane w trakcie roku i przed złożeniem zeznania rocznego za 2020 rok, podatnicy ci będą mogli uwzględnić w zeznaniu na podstawie art. 26i ustawy o PIT.
 1. Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów (art. 52r)
 • Dla podatników będących małymi podatnikami wprowadzono możliwość rezygnacji z wpłacania uproszczonych zaliczek za okres marzec-grudzień 2020 r. oraz obliczania zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.
 1. Możliwość jednorazowej amortyzacji (art. 52s)

Wprowadzono możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r. 

 • Za towary uważać się będzie w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

III.

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH:

Proponowane przepisy zawierają analogiczne rozwiązania jak w przypadku rozwiązań proponowanych dla podatników podatku PIT w zakresie:

 1. rozliczania strat podatkowych za 2020 r. przez podatników podatku CIT (art. 38f),
 2. odliczania darowizn dla podatników podatku CIT (art. 38g),
 3. Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków (art. 38h.),
 4. złych długów, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego (art. 38i.),
 5. zaliczek uproszczonych, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego (art. 38j),
 6. Możliwość jednorazowej amortyzacji ( 38k.).

IV.

ZMIANY USTAWY O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE:

Przepisy (art. 57b-57c) wprowadzają regulacje analogiczne jak w przypadku ustawy PIT i CIT w zakresie:

 1. odliczenia z tytułu darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19;
 2. regulacje dotyczące zwolnienia z obowiązku zwiększenia przychodów ze względu na tzw. złe długi.

V.

ZMIANY W USTAWIE Z DNIA 4 LIPCA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW:

 • Ustawa wprowadza obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) dla dużych przedsiębiorców od dnia 1 lipca 2020 r.
 • Tym samym został uchylony art 11 ww. ustawy, który miał wprowadzić nowe JPK VAT dla pozostałych podatników (tj. mikro małych oraz średnich).

VI.

ZMIANY W USTAWIE O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW:

 • Kolejna zmiana dotyczy przesunięcia terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 • Nowa matryca stawek podatku VAT miała być stosowana od 1 kwietnia 2020 r.– a została przesunięta o 3 miesiące tj. będzie stosowana od 1 lipca 2020 r.
 • Oznacza to, że do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

ZMIANA TERMINU WIS

 • Przesunięciu podlegają również zasady związane z wydawaniem i wiążących informacji stawkowych (WIS). Wydane zatem przed 1 lipca 2020 r. WIS będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r.

VII.

ZMIANA W USTAWIE Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 106)

 • W ramach nowej ustawy wprowadzono m.in. zmiany w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT. Celem tych zmian jest wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych lub faktur w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

VIII.

ZMIANA W USTAWIE Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. РORDYNACJA PODATKOWA (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 900, ART. 144B 㤠1: OTRZYMUJE BRZMIENIE:

 • ,,W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób.’’

IX.

REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Termin na zgłoszenie do rejestru do rejestru beneficjentów został przedłużony z 13 kwietnia do 13 lipca 2020 r.

X.

PRZEDŁUŻONY TERMIN DO PRZESŁANIA INFORMACJI                 IFT-2R I ORD-U

Rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r. Minister Finansów przedłużył termin do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych.

 1. IFT-2R
 • W przypadku informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2R) przewidziano przedłużenie terminu do końca 5. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dotyczy to podatników, których rok podatkowy skończył się w terminie od 31 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 r.
 1. (ORD-U).
 • Tak samo przedłużony zostanie także termin na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Tutaj przedłużenie znajdzie zastosowanie względem terminów, które upływają w okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r.

Z poważaniem

Marta Mikuszewska