1. Ryczałt 8,5% od przychodów z najmu tylko do 100 tys. zł rocznie

 

Do ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzono zmiany z zakresie wysokości ryczałtu od najmu prywatnego.

Ustanowiono roczny limit kwotowy – 100 tys. zł, który warunkuje możliwość stosowania ryczałtu w wysokości 8,5% od przychodów z najmu. Przekroczenie tej kwoty skutkować będzie zastosowaniem wyższej stawki ryczałtu – 12,5% w stosunku do nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł.

Nowe przepisy będą stosowane do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

 

  1. Stosowanie ryczałtu przez rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki.

Dotychczas, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, co do zasady z opodatkowania ryczałem nie mogli skorzystać podatnicy rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Ustęp 2 przewidywał natomiast, że jeśli ww. podatnicy nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogli do dnia rozpoczęcia działalności zawiadomić właściwego NUS o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli natomiast uzyskano przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, tracili prawo do opodatkowania ryczałtem.

W wyniku zmiany, poniekąd odwrócono powyższe regulacje. Uchylono pkt 6 w art. 8 ust. 1, a w ustępie drugim zmieniono z kolei, że podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub też wykonywał czy wykonuje w tym samym roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, traci prawo do korzystania z tej formy opodatkowania.

Obecnie więc, co do zasady, podatnicy rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki mogą wybrać ryczałtową formę opodatkowania zgodnie z zasadami ogólnymi, z zastrzeżeniem, że mogą to prawo utracić w ww. sytuacji.