I. PAKIET E- COMMERCE
1. ZMIANA ZASAD SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

Dotychczas obowiązywało:
• opodatkowanie sprzedaży w kraju wysyłki,
• brak obowiązku rejestracji w kraju przeznaczenia (kraju nabywcy) – do momentu przekroczenia progu, ustalonego odrębnie przez każdy kraj członkowski.
Nowe regulacje stanowią, że do sprzedaży wysyłkowej zostanie ustanowiony jednolity dla wszystkich państw członkowskich próg obrotu, do wysokości którego możliwe będzie rozliczanie VAT w państwie dostawcy i według obowiązującej w nim stawki. Próg ten wynosić ma 10 tys. euro netto i będzie odnosił się do sprzedaży B2C łącznie do wszystkich krajów.
Po przekroczeniu tego progu dostawa towarów będzie podlegała opodatkowaniu VAT w kraju konsumpcji, co będzie oznaczać konieczność rejestracji dla celów VAT w innym państwie członkowskim. Obowiązku rejestracji na cele VAT będzie można jednak uniknąć poprzez uczestnictwo w nowej procedurze VAT- Importowy One Stop Shop (IOSS).


2. LIKWIDACJA REGULACJI DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ. UREGULOWANIE NOWEGO POJĘCIA tj. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ (WSTO)

By uznać, że mamy do czynienia z WSTO (dodany art. 2 pkt 22a ustawy o VAT) będą przy tym musiały zostać spełnione dwa warunki:
a) dostawa będzie dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (a więc będzie to dostawa do konsumenta);
b) dostarczone towary nie będą nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.
Co do zasady miejscem dostawy w przypadku WSTO będzie państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy.
Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, gdy całkowita wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO (ale także usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych
transgranicznie na rzecz konsumentów) nie przekroczy u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku kwoty 10 tys. euro netto lub jej równowartości (koło 42 tys. zł w Polsce).
• Jeżeli próg ten nie zostanie przekroczony, transakcje będą opodatkowane w państwie UE, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu bądź w którym podatnik świadczący usługi (telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne) ma swoją siedzibę.
• Jeżeli podatnik przekroczy próg, obowiązkowe będzie rozliczenie transakcji w państwie konsumpcji, ale będzie można tego dokonać w Polsce w ramach procedury szczególnej One Stop Shop.
Przykład nr 3 (objaśnienia w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw s. 8)
Przedsiębiorca z siedzibą w Polsce (nie posiadający stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach unijnych) sprzedaje telewizor konsumentowi w Belgii za pośrednictwem własnej strony internetowej. Towar zostaje wysłany z jego magazynu w Polsce. Przedsiębiorca nie przekracza progu obrotów w 42 tys. zł.
❖ W takiej sytuacji przedsiębiorca może:
1) rozliczyć VAT w Polsce (miejscem dostawy będzie Polska).
2) Może też wybrać jako miejsce dostawy Belgię. Wówczas będzie musiał złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru, zawiadomienia o takim wyborze (jeżeli się spóźni miejscem dostawy będzie Polska). Zawiadomienia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na formularzu VAT-29. Jeżeli zrobi to skutecznie, może:
− zarejestrować się dla celów VAT w Belgii, oraz złożyć deklaracje i płacić podatek bezpośrednio w tym państwie (wówczas, po dokonaniu pierwszej dostawy, będzie dodatkowo zobowiązany do przedłożenia organowi belgijskiemu formularza VAT-29, czyli dokumentu potwierdzającego zawiadomienie polskiego fiskusa o zamiarze rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość) lub
− skorzystać z systemu OSS.
Z projektu objaśnień wynika, że ci, którzy już korzystają z procedury MOSS, nie będą musieli po zmianach ponownie się rejestrować dla celów procedury OSS.
Przykład nr 4 [objaśnienia (…), s. 9]
Przedsiębiorca z siedzibą w Polsce sprzedaje towary konsumentom we Francji i we Włoszech za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Towary są wysyłane z magazynu w Polsce. Całkowita wartość sprzedaży (bez VAT) na rzecz konsumentów przekracza 42 tys. zł.
❖ W tej sytuacji przedsiębiorca może:
1) zarejestrować się dla celów VAT we Francji i we Włoszech oraz składać tam deklaracje VAT i płacić podatek bezpośrednio w każdym z tych państw lub
2) wybrać uproszczenie i korzystać z punktu kompleksowej obsługi (One Stop Shop).
3. WPROWADZENIE POJĘCIA SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ TOWARÓW IMPORTOWANYCH Z KRAJÓW POZAUNIJNYCH (art. 2 pkt 22b)

Dla przesyłek z np. z Chin, USA, Wielkiej Brytanii o niskiej wartości, tj. do 150 euro, będzie można wybrać specjalną procedurę – Importowy One Stop Shop.
• Podatnik, który się na nią zdecyduje, będzie rejestrował się tylko w jednym państwie unijnym – tym, w którym posiada siedzibę działalności, a jeżeli nie ma siedziby w UE w tym, które podatnik wybierze dla celów procedury IOSS.
• Aby skorzystać z uproszczenia IOSS podatnicy niemający siedziby w UE, co do zasady, będą musieli wyznaczyć pośrednika odpowiedzialnego m.in. za zapłatę podatku VAT od SOTI.
Przykład nr 10 [objaśnienia (…), s. 14])
Przedsiębiorca z siedzibą w Polsce sprzedaje za pośrednictwem sklepu internetowego odzież z magazynu w Chinach osobom mieszkającym w Niemczech. Jest on zarejestrowany w systemie IOSS. Towary są wysyłane z magazynu w Chinach do miejsca zamieszkania niemieckich konsumentów. Wartość każdorazowej przesyłki (bez VAT) nie przekracza 150 euro.
❖ W takiej sytuacji państwem importu i jednocześnie państwem zakończenia wysyłki są Niemcy. Ponieważ stosowana jest procedura importu (IOSS) miejscem dostawy towarów są Niemcy. Dostawa towarów podlega VAT w Niemczech. Import tych towarów będzie zwolniony z VAT importowego.
4. LIKWIDACJA W CAŁEJ UE ZWOLNIENIA Z VAT OD IMPORTU TZW. MAŁYCH PRZESYŁEK O WARTOŚCI DO 22 EURO

Zmiana uchyla art. 51 ustawy o VAT, w którym obecnie zawarte jest zwolnienie od podatku importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro, z wyłączeniem towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Jest to konsekwencja usunięcia zwolnienia dla importu towarów w małych przesyłkach o niskiej wartości, przewidzianego w tytule IV dyrektywy 2009/132/WE.

5. ROZSZERZENIE ZAKRESU TRANSAKCJI B2C, KTÓRE DLA CELÓW VAT MOGĄ ZOSTAĆ ROZLICZONE ZA POMOCĄ UPROSZCZONEJ PROCEDURY ONE STOP SHOP

Schemat ten odnosił się będzie wyłącznie do podmiotów spoza UE i obejmie usługi TBE oraz inne usługi świadczone na rzecz konsumentów, dla których miejscem świadczenia będzie terytorium państwa członkowskiego konsumpcji. Mowa tu o usługach, do których nie ma zastosowania ogólna zasada określona w art. 28c ustawy o VAT (zgodnie, z którą miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada, co do zasady, siedzibę działalności gospodarczej). Przykładowe rodzaje usług B2C, które będzie można rozliczać w ramach procedury pozaunijnej, to: − usługi noclegowe, − usługi wstępu na wydarzenia kulturalne, artystyczne, sportowe, − usługi transportowe, − usługi związane z nieruchomościami, − wynajem środków transportu.
6. NOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPERATORÓW INTERFEJSÓW ELEKTRONICZNYCH (NP. PLATFORM CYFROWYCH) UŁATWIAJĄCYCH SPRZEDAŻ NA RZECZ UNIJNYCH KONSUMENTÓW

Od 1 lipca 2021 r. internetowe platformy sprzedażowe, za pośrednictwem których będą kupowane towary z krajów trzecich o wartości do 150 euro staną się z tego tytułu podatnikami VAT i będą obowiązane rozliczać się za pośrednictwem IOSS. Tym samym zostanie wprowadzona fikcja prawna (tylko dla celów rozliczenia podatku), czyli założenie, że najpierw platforma nabywa towary od sprzedawcy (w formule B2B), a następnie dostarcza je finalnemu nabywcy, tj. indywidualnemu klientowi z UE, który faktycznie je zamówił (B2C). W związku z tym platforma, jak każdy inny podatnik VAT, będzie musiała rozliczyć VAT i wypełnić inne obowiązki (np. w zakresie fakturowania, deklarowania, ewidencjonowania) i to niezależnie od miejsca siedziby operatora interfejsu elektronicznego (platformy).
Z projektu objaśnień wynika, że zasady te nie będą miały zastosowania do operatora, który wykonuje tylko jedną z następujących funkcji:
• przetwarzanie płatności w związku z dostawą towarów,
• oferowanie lub reklamowanie towarów,
• przekierowywanie lub przenoszenie nabywców do innych interfejsów elektronicznych, poprzez które towary są oferowane na sprzedaż, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie tych towarów.
Przykład
Platforma nie będzie rozliczać VAT, gdy polski konsument kupi za jej pośrednictwem towar od sprzedawcy w Niemczech (niezależnie czy towar ten będzie wysłany z magazynu w Niemczech, czy w Polsce). Sprzedawca jest bowiem podmiotem unijnym. Inaczej będzie np. gdy ten sam konsument nabędzie produkty za pośrednictwem platformy od chińskiego sprzedawcy, i to nawet, gdy towar będzie się znajdował w magazynie w Polsce.
W tej sytuacji trzeba będzie przyjąć, że platforma:
− nabyła towary od chińskiego sprzedawcy (dostawa towarów B2B opodatkowana na terytorium Polski), przy czym chiński sprzedawca będzie uprawniony do stawki 0 proc. VAT od fikcyjnej dostawy B2B do platformy, dokonała krajowej dostawy towarów do polskiego konsumenta (dostawa towarów B2C z polskiego magazynu do polskiego konsumenta).
− W takiej sytuacji platforma będzie zobowiązana do rozliczenia VAT i wypełnienia innych obowiązków (np. w zakresie fakturowania, deklarowania, ewidencjonowania) związanych z tą dostawą.
Jeżeli przy imporcie nie będzie wykorzystany IOSS, to VAT od przesyłek o wartości do 150 euro będzie musiała pobrać i odprowadzić: firma kurierska, poczta lub agencja cela posiadająca status AEO. Oznacza to, że VAT będzie naliczany według podstawowej stawki (w Polsce 23 proc.), a operator będzie musiał prowadzić ewidencję wszystkich przesyłek (zarówno doręczonych, jak i niedoręczonych) zawierającą: kwotę obliczonego podatku, datę doręczenia towaru i datę pobrania podatku.
− Operator będzie musiał pobrać należny VAT z tytułu importu najpóźniej w momencie doręczenia przesyłki do odbiorcy i wpłacić go do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany. W deklaracji miesięcznej wykazywana będzie całkowita kwota podatku pobranego w miesiącu, za który jest ona składana.
− Jeżeli operator będzie chciał zastosować obniżoną stawkę podatkową, będzie musiał złożyć standardowe zgłoszenie celne, zgodnie z przepisami prawa celnego. Tak będzie przykładowo, gdy polski konsument kupi książki o wartości 100 euro od przedsiębiorcy z kraju trzeciego, który nie korzysta z procedury importu (IOSS), a towary zostaną wysłane do naszego kraju np. przez kuriera. Wówczas to kurier będzie musiał rozliczyć VAT.
− Jeżeli operator nie będzie mógł (z różnych przyczyn) doręczyć przesyłki do odbiorcy, będzie musiał posiadać w swojej ewidencji dowód potwierdzający takie zdarzenie, co uzasadni brak poboru VAT. Przesyłki, które nie zostaną doręczone odbiorcom, będą musiały zostać zwrócone do nadawcy poza UE lub zniszczone pod dozorem celnym, zgodnie z przepisami prawa celnego.
7. WPROWADZENIE UPROSZCZONEJ PROCEDURY W ZAKRESIE DEKLAROWANIA I ZAPŁATY PODATKU Z TYTUŁU IMPORTU TOWARÓW W PRZESYŁKACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 150 EURO
To uproszczenie umożliwiające osobom zgłaszającym organom celnym do procedury dopuszczenia do obrotu towary o wartości rzeczywistej do 150 euro w przesyłkach: pobranie, zadeklarowanie i zapłacenie podatku VAT należnego z tytułu importu ww. towarów, w zbiorczym miesięcznym zgłoszeniu celnym, na rzecz tyko odbiorców znajdujących się na terytorium kraju.
W przypadku importu towarów procedurę tą można zastosować do towarów:
• które są dostarczane do konsumentów w Polsce,
• których wartość rzeczywista nie przekracza 150 euro za przesyłkę,
• nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz
• które są dopuszczone do obrotu w państwie członkowskim, w którym kończy się wysyłka lub transport.
Procedura dostępna jest dla osób zgłaszających organom celnym towary nabyte w ramach SOTI o wartości rzeczywistej do 150 euro, które są odpowiedzialne za pobór podatku i są operatorem pocztowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub podatnikiem posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego – dalej również „operatorzy”. Co do zasady, jest to operator pocztowy (Poczta Polska), firma kurierska lub ekspresowa bądź agencja celna posiada status AEO.
II. OD 1 LIPCA 2021 R._ OBOWIĄZEK WYMIANY KAS FISKALNYCH NA KASY ONLINE DLA KOLEJNEJ GRUPY BRANŻ
Od 1 lipca 2021 r. kolejne usługi objęte zostaną obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line tj. usługi
• budowlane
• fryzjerskie
• kosmetyczne i kosmetologiczne
• opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
• prawnicze
• związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – usługi wstępu
III. PLANOWANE PRZEDŁUŻENIE TERMINU DOTYCZĄCEGO WHT (PODATKU U ŹRÓDŁA)
Na chwilę obecną zostały udostępnione na stronie rządowego centrum legislacji projekty dwóch rozporządzeń, tj.
• Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,,
• Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
które przedłużą zawieszenie terminu stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT do 31 grudnia 2021 r. IV.TAX FREE-NOWY SYSTEM INFORMATYCZNY − Od 1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej, a od przyszłego roku będzie działał w formie elektronicznej. − Będzie to oznaczać, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.