W art. 31s ustawy antykryzysowej wskazane zostało rozwiązanie dla najemców lokali, zgodnie z którym: ,,w przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych’’.
Co istotne, przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Przy czym oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.
Niemniej jednak powyższe przepisy nie mają zastosowania do najemcy:
1) który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie w/w ustawy albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, był w zwłoce z zapłatą:
a) czynszu lub
b) innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub
c) opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub
2) jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, lub
3) jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub
4) do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.
Możliwe skutki podatkowe W sytuacji, w której przedłużenie umowy najmu – na podstawie oświadczenia woli złożonego przez najemcę wynajmującemu (będącemu przedsiębiorcą) – spowoduje, że wartość umowy najmu przekroczy kwotę 15 tys. zł lub będzie opiewać na równowartość tej kwoty (pierwotna wartość umowy kwoty tej nie przekraczała), to od tego momentu płatności muszą być przekazywane na konto bankowe wynajmującego. W przypadku zapłaty gotówką najemca utraci możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku, gdy wynajmujący posiadałby status podatnika VAT czynnego, to płatności powinny być ponadto dokonywane na jego rachunek wykazany na tzw. białej liście; w przeciwnym razie najemca także utraci prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, chyba że złoży zawiadomienie ZAW-NR**
Strona 2
**Na podstawie art. 15zzn ustawy antykryzysowej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Z poważaniem
Marta Mikuszewska