Wrocław, dn. 24.10.2019

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Od 1 listopada 2019 r. wprowadzona ma zostać Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), która ma być kolejną instytucją po Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) oraz Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT). Wiążąca Informacja Stawkowa pozwoli na uzyskanie prawomocnej informacji dotyczącej stawki VAT, właściwej dla danego towaru bądź usługi. Uzyskana informacja, będzie wiążąca dla organu podatkowego. Ustawodawca wskazuje, że rozwiąże to dotychczasowe problemy podatników z ustaleniem stawki VAT.

Podmioty uprawnione

Wniosek będzie mógł złożyć podatnik posiadający NIP, inny podmiot dokonujący lub zamierzający dokonać dostawy importu itd. oraz zamawiający w zakresie mającym wpływ na sposób obliczania ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. Niemniej jednak Z WIS będą mogli posługiwać się również inni podatnicy, nie tylko ci, którzy otrzymali decyzję WIS (WIS wydana dla jednego podatnika będzie mogła być wykorzystywana przez innych). Zastosowanie się do WIS – wydanej wprawdzie dla innego podatnika, ale dotyczącej danego towaru – nie może szkodzić podatnikowi (m.in. zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, brak odsetek). Z ochrony będą mogli skorzystać również posiadacze oraz inni podatnicy posługujący się Wiążącą Informacją Taryfową oraz Wiążącą Informacją Akcyzową

Wniosek

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej będzie musiał zawierać szczegółowy opis towaru albo usługi. Opis ten będzie musiał pozwolić na jednoznaczną klasyfikację według: Nomenklatury Scalonej (dla towarów), PKWiU (dla usług). Do wniosku możemy dołączyć dokumenty dotyczące towaru/usługi, fotografie, katalogi, atesty, plany, instrukcje obsługi od producenta. Wiążąca Informacja Stawkowa będzie miała postać decyzji administracyjnej, która będzie w wydawana przez KAS – Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, na podstawie rozporządzenia wykonawczego. Zawierać ma ona opis towaru albo usługi, które są przedmiotem decyzji, klasyfikację tego towaru według CN albo usługi według PKWiU, właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru lub usługi stawkę VAT. Ustawodawca wskazał również, że od 1 listopada roku Wiążąca Informacja Stawkowa ma zastąpić wydane dotychczas interpretacje indywidualne w zakresie objętym WIS (tj. klasyfikowaniem towaru/usługi wg. CN lub PKWiU, oraz określeniem stawki podatku dla tego towaru/usługi). W związku z czym do końca października 2019 roku podatnicy, będą mogli ubiegać się o interpretacje w zakresie ustalenia prawidłowej stawki VAT, przy czym stracą one prawomocność dla okresu obowiązującego od 1 kwietnia 2020 roku. Zawierać ma ona opis towaru albo usługi, które są przedmiotem decyzji, klasyfikację tego towaru według CN albo usługi według PKWiU, właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru lub usługi stawkę VAT. Decyzja ma być gwarancją dla podatników, że dla sprzedawanych przez nich towarów, bądź usług, została zastosowana właściwa stawka, dodatkowo ma ona za zadanie chronić podatnika w trakcie kontroli podatkowej w sytuacji, gdy dla danego towaru/usługi organ kontrolujący zakwestionuje stawkę VAT. Jeśli uzyskana informacja WIS, będzie wskazywać na zastosowaną przez podatnika stawkę VAT, organ podatkowy nie będzie mógł zakwestionować zastosowanej stawki VAT, a tym samym wynik kontroli nie wniesie negatywnych skutków dla podatni

Opłata

najpóźniej w dniu składania wniosku będzie trzeba wpłacić 40 zł (potwierdzenie wpłaty musi być dołączone do wniosku o wydanie WIS, aby ten został rozpatrzony). Wnioskodawca może być także obciążony kosztami przeprowadzenia badań lub analiz, jeżeli te będą niezbędne do wydania jednoznacznej decyzji klasyfikującej towar/usługę do właściwej stawki podatkowej.

Termin

Wniosek można składać od 1 listopada 2019 r. przy czym prawomocność WIS uzyska dopiero od 1 kwietnia 2020. Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wydawana najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. Do terminu 3 miesięcy nie wlicza się natomiast okresu przeprowadzania koniecznych dla wydania wniosku analiz i badań (wtedy czas maksymalny wydłuża się odpowiednio o ich okres trwania).

Baza WIS

Dla zapewnienia sprawnej obsługi wniosków o wydanie WIS oraz decyzji WIS, a także zapewnienia ochrony podmiotom innym niż posiadacze WIS, planowane jest stworzenie Bazy WIS. Będzie to narzędzie informatyczne, w którym decyzje WIS będą umieszczane po usunięciu danych wrażliwych. Chodzi o dane identyfikujące posiadacza WIS lub inne podmioty w niej wskazane oraz dane objęte tajemnicą przedsiębiorcy.