ZAWIADOMIENIA, DEKLARACJE, INFORMACJE, ZEZNANIA

15 LUTEGO 2018 (czwartek)

·         DT-1 – podatnicy podatku od środków transportowych składają deklarację na podatek od środków transportowych (w w/w terminie wpłacają także I ratę podatku)

Przypominamy:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; autobusy.

Podatnicy w/w podatku są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

·         ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń

·         ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za pracowników

·         ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników

·         ZUS RSA – o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek za pracowników

 

20 LUTEGO 2018 (wtorek)

·         wybór lub rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na CIT

·         wybór lub rezygnacja z kwartalnego wpłacania zaliczek na CIT

·         wybór lub rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na PIT

·         wybór lub rezygnacja z kwartalnego wpłacania zaliczek na PIT   

 

Przypominamy:

Zaliczka uproszczona – można wybrać taką formę wpłacania zaliczek, wówczas gdy:

1)      podatnik prowadzi działalność gospodarczą przynajmniej trzeci rok podatkowy oraz

2)      w przynajmniej w jednym z zeznań, złożonych za ostatnie 2 lata podatkowe, wykazał dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości przynajmniej 3089 zł

Zaliczkę uproszczoną można wybrać, gdy dochody podatnika opodatkowane są w formie podatku obliczonego wg skali podatkowej (na zasadach ogólnych) lub podatkiem liniowym.

Art. 25 ust. 6-7 CIT, art. 44 ust. 6b, 6e, 6h PIT

Zaliczka kwartalna – z tej formy wpłacania zaliczek mogą skorzystać:

1)      mali podatnicy (przychód ze sprzedaży, wliczając należny podatek VAT, za 2017 r. jest mniejszy niż 1,2 mln euro czyli 5 176 000 zł

2)      podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą

Wpłacanie zaliczek kwartalnie można wybrać, gdy dochody podatnika są opodatkowane wg skali podatkowej lub w formie podatku liniowego.

Art. 25 ust. 1b,1c CIT, art. 44 ust. 3g PIT.

 

26 LUTEGO 2018 (poniedziałek)

·         VAT-27 – miesięczna informacja podsumowująca w obrocie krajowym

·         VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 – deklaracja dla podatku od towarów i usług

Przypominamy o rocznej korekcie VAT:

Przypominamy o dokonaniu rocznej korekty VAT naliczonego w przypadku podatników odliczających w 2017 roku podatek naliczony od wydatków związanych z czynnościami mieszanymi – korekty takiej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy (miesięczny lub kwartalny) następnego roku podatkowego, czyli korekty za 2017 r. należy dokonać:

W deklaracji za styczeń 2018 – w przypadku podatników składających deklaracje VAT miesięczne

W deklaracji za I kwartał 2018 – w przypadku podatników składających deklaracje VAT kwartalnie.

·         VAT-13 – rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników (składa przedstawiciel podatkowy)

·         VAT-UE – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach – wyłącznie drogą elektroniczną

·         JPK _VAT – informacja o ewidencji VAT w formie JPK

 

28 LUTEGO 2018 (środa)

·        PIT-14 – Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej składana przez płatnika

·        PIT-8C – informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu

·        PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu

·        PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu

·        IFT-1/IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania – za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu

·        VAT-11 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

·        PIT-40 – UWAGA: od 2018 r. brak możliwości rocznego rozliczenia podatku przez pracodawcę za pracownika, można jednak składać do US do 15 kwietnia PIT-WZ – wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy

 

PŁATNOŚCI

15 LUTEGO 2018 (czwartek)

·         Podatek od środków transportu – I rata za rok 2018

 

20 LUTEGO 2018 (wtorek)

·        Zaliczka PIT wg skali podatkowej, podatek liniowy, w formie uproszczonej

·        Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

·        Zaliczka CIT wg skali podatkowej, w formie uproszczonej

·        Zaliczka na podatek od przychodów z własności nieruchomości komercyjnych

 

26 LUTEGO 2018 (poniedziałek)

Podatek VAT oraz VAT-UE