1. Opłata produktowa za opakowana oraz złożenie sprawozdania finansowego
Podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach mają obowiązek dokonania rozliczenia w zakresie opłaty produktowej za opakowania. Chodzi tutaj o przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:
• wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem, rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecili innemu przedsiębiorcy,
• pakujących produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzających je do obrotu,
• prowadzących jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedających produkty pakowane w tych jednostkach oraz prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, sprzedających produkty pakowane w tych jednostkach.
(Opakowaniem jest każdy wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych).
Wymienione podmioty mają obowiązek dokonać opłaty oraz sporządzić i złożyć roczne sprawozdanie w formie elektronicznej do dnia 15 marca 2023 r. Dokonać tego muszą za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO www.bdo.mos.gov.pl.
Podstawa prawna: Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2023.poz. 160); Poziomy odzysku i recyklingu: załącznik nr 1 do u.g.o; Wykaz opakowań: rozporządzenie Minister Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. 2013, poz. 1274).
2. Opłata recyklingowa za torby foliowe (reklamówki) oraz złożenie sprawozdania
Od dnia 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.
• Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł. Opłata ta może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez przedsiębiorcę.
• Podmiot prowadzący jednostkę handlową (handlu detalicznego bądź hurtowego) zobowiązany jest samodzielnie naliczyć wysokość pobranych opłat i wpłacić ją na specjalne konto bankowe otwarte przez właściwego marszałka województwa.
• Jeżeli podmiot nie wniesie opłaty recyklingowej pobranej od nabywających torby na zakupy z tworzywa sztucznego albo dokona tego w kwocie zaniżonej, wówczas marszałek województwa ustali, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był zobowiązany pobrać opłatę recyklingową.
Opłata recyklingowa jest wnoszona w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. To znaczy, że najbliższy termin płatności przypada 15 kwietnia (za I kw. 2023 r.) Sprawozdania za rok 2022 należy składać do dnia 15 marca br. wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – https://bdo.mos.gov.pl/.
Podstawa prawna: Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2023.poz. 160).
3. Opłata produktowa oraz sprawozdanie za produkty (oleje, preparaty smarowe, opony)
Obowiązek rozliczania opłaty produktowej dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Do jej rozliczenia zobligowani są:
• wprowadzający na rynek krajowy opakowania,
• wprowadzający na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• wprowadzający na rynek krajowy baterie i akumulatory,
• wprowadzający na rynek krajowy produkty (oleje i opony).
Poprzez wprowadzenie na rynek krajowy rozumiane jest:
• pakowanie swoich produktów i sprzedawanie (pod własnym logo); sprowadzanie z zagranicy opakowań i produktów w opakowaniach,
• produkowanie i sprzedawanie (pod własnym logo) oraz sprowadzanie z zagranicy: sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, opon oraz olejów.
Opłatę produktową uiszcza się do 31 marca 2023 r. na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa. Natomiast sprawozdanie za rok poprzedni wnosi się przez BDO do 15 marca 2023 r.
• Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł. Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO. Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku.
Podstawa prawna: Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.1903) Stawki: Rozporządzenie Ministra Klimatu z 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2485). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.poz. 699).
4. Do 31 marca 2023 r. należy dokonać opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, emisje do atmosfery) oraz złożyć sprawozdanie
Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są do 31 marca 2023 r. na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 277 w zw. z art. 284 i art. 285 ustawy Prawo ochrony środowiska).
• Sprawozdania (zwane wykazami) za 2022 r. składa się do marszałka województwa również do 31 marca 2023 r.
• Nie wnosi się opłat, których roczna wysokość przekazywana na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji.
Podstawa prawna: Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.poz. 2556); Wysokość stawek i zasady obliczania: ‒ Załączniki do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000960/O/M20210960.pdf
Link do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
https://bip.dolnyslask.pl/a,112577,oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html
5. Z końcem marca 2023 r. mija termin na złożenie IFT-2R
Informacja o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2021r. (IFT-2R) dotyczy podatników osób prawnych (nierezydentów). Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy o PIT informację tę – należy przekazać urzędowi skarbowemu i nierezydentowi – do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przykładowo, jeśli rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, wówczas informację za 2022 r. należy złożyć do końca marca 2023 r.
• W razie zaprzestania działalności przed tą datą, informację należy złożyć najpóźniej w dniu zakończenia działalności. Wyżej wymieniony obowiązek dotyczy również podatników, którzy wystawiali na wniosek podatników i wysyłali do podatników i urzędów skarbowych informacje IFT-2.
• IFT-2 sporządza i wysyła się do urzędu i podatnika w ciągu 14 dni od złożenia przez podatnika wniosku. Informację od 1 stycznia 2021 r. składa się do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
6. Przedłużenie terminu przekazania do organu podatkowego informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) z trzech do jedenastu miesięcy
ORD- U jest to informacja o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (art. 82 §1 Ordynacji Podatkowej). Obowiązek złożenia ORD-U występuje w przypadku zawarcia umowy z nierezydentem, gdy:
• pomiędzy stronami umowy występują bezpośrednie lub pośrednie powiązania, gdzie udział wynosi co najmniej 5%, a suma należności lub zobowiązań wynikająca z umów z danym nierezydentem przekracza 300 000 EUR;
• nierezydent będący stroną umowy posiada na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo, a jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5 000 EUR;
• nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów,
-i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dotychczas termin na złożenie ORD-U wynosił 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego. Natomiast Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U z 2023, poz. 422) wydłużono termin przekazania do organu podatkowego informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) z trzech do jedenastu miesięcy. Dłuższy termin dotyczy informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.
Zatem, gdy rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym termin na złożenie ORD-U minie z końcem listopada br.
7.Termin zeznania rocznego CIT-8 oraz zapłaty podatku za 2022 r.
Ministerstwo Finansów prowadzi prace w kierunku wydania rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br. zarówno termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym.
Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na:
• złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;
• wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.