Generalnie podatnik nie ma możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ubrania, kosmetyki itp. rzeczy, które wykorzystywane są w życiu osobistym, inaczej jednak wygląda sytuacji w przypadku specyficznych rodzajów działalności gospodarczej. NSA w wyroku z dnia 29 sierpnia 2018 r. (II FSK 2394/16)  nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa, który zakwestionował artystce możliwość ujęcia w kosztach w/w wydatków. Potwierdził tym samym stanowisko WSA w Poznaniu (wyroku z dnia 28 kwietnia 2016 r.,I SA/Po 35/16 ), iż: „(…) Organ nie może bowiem w sposób generalny wykluczyć możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które potencjalnie przyczyniają się do kreowania wizerunku scenicznego, w tym w szczególności wydatków na ubrania, zabiegi kosmetyczne i usługi fryzjerskie. Wydatki tego rodzaju mogą bowiem stanowić koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, uwzględniając specyfikę działalności artystycznej. O ile bowiem w odniesieniu do powszechnie realizowanej działalności stanowiącej źródło przychodu trafnie wskazuje organ, że wydatki związane z nabyciem elementów ubioru, zabiegami kosmetycznymi, czy usługami fryzjerskimi nie przyczyniają się do uzyskania przychodu i nie stanowią kosztów jego uzyskania, o tyle w przypadku działalności artystycznej takie wydatki nie tylko wiążą się ze zwykłym funkcjonowaniem w społeczeństwie, ale stanowią niezbędny element ekspresji artystycznej. Wobec tego rolą organu, prowadzącego postępowanie podatkowe, jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności faktycznych sprawy i na tej podstawie, w odniesieniu do poszczególnych wydatków, a nie w sposób generalny, ustalenie, które z nich są poniesione w celu osiągnięcia przychodu i tym samym stanowią koszty jego uzyskania, a które – jak twierdzi organ – mają charakter wydatków osobistych, których nie można uznać za ściśle związane z prowadzoną przez skarżącą działalnością. Nie można bowiem wykluczyć, że wydatki na nabycie elementów garderoby, zabiegi kosmetyczne i usługi fryzjerskie w część lub nawet w całości zostały poniesione w celu uzyskania przychodu i stanowią koszty jego uzyskania.”