TARCZA 9.0


ŚWIADCZENIE NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY
NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW
Z OKREŚLONYCH BRANŻ
(art. 15gga) NOWOŚĆ-ZMIANA
✓ Poszerzono dotychczasową dostępność świadczenia o nowy katalog podmiotów:
✓ Dla kogo: Pomoc dotyczy przedsiębiorców:
którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
✓ Za okres: 3 miesiące
✓ Warunek: nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne + niezaleganie ze składkami ZUS i podatkami do końca III kwartału 2019 r.
✓ Spadek obrotów gospodarczych:
przychód z działalności według wymienionych PKD uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.
✓ Dofinansowanie nie przysługuje:
– do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
– zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku
– za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
– za miesiące za które przyznano świadczenia z tego tytułu na tych samych pracowników
✓ Świadczenie: dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
✓ Warunek: podmiot, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.
✓ Termin składania wniosków: do dnia 30 czerwca 2021 r.
ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
(art. 15 zq) NOWOŚĆ-ZMIANA
✓ Poszerzono dotychczasową dostępność świadczenia o nowy katalog podmiotów:
✓ Dla kogo: Pomoc dotyczy przedsiębiorców:
którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
1) a) 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – świadczenie przysługuje max jednokrotnie
1) b) 47.71.Z, 47.72.Z – świadczenie przysługuje max dwukrotnie
2) 91.02.Z – świadczenie przysługuje max czterokrotnie
3) 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – świadczenie przysługuje max pięciokrotnie
4) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z – świadczenie przysługuje max jednokrotnie
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
✓ Spadek obrotów gospodarczych:
przychód z działalności według wymienionych PKD uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.
✓ nie stosuje się wymogów niezawieszania działalności gospodarczej
✓ – uprawniony nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu
✓ – uprawniony prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 marca 2021 r.
JEDNORAZOWA DOTACJA DLA MIKRO LUB MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY
NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI
(art. 15 zze4) NOWOŚĆ-ZMIANA
✓ Dotyczy:
mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca
którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
1) a) 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – świadczenie przysługuje max dwukrotnie
1) b) 47.71.Z, 47.72.Z – świadczenie przysługuje max trzykrotnie
1) c) 91.02.Z – świadczenie przysługuje max czterokrotnie
2) 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – świadczenie przysługuje max pięciokrotnie
3) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z – świadczenie przysługuje max jednokrotnie
i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.
(w przypadku gdy dotacja została wcześniej udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację)
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
✓ Warunek: prowadzenie działalności na dzień 31 marca 2021 r. i brak zawieszenia obejmujący dzień 31 marca 2021 r.
✓ Wysokość: do 5000 zł
✓ Okres spłaty: Pożyczkę spłaca się max przez 12 miesięcy z karencją do 3 miesięcy ✓ Zwrot: Dotacja jest umarzana wraz z odsetkami, jeżeli przedsiębiorca spełni wymóg wykonywania działalności przez 3 miesiące od otrzymania dotacji. W przypadku śmierci przedsiębiorcy w tym okresie, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.
✓ Termin: do dnia 31 sierpnia 2021 r.

ZWOLNIENIE PŁATNIKA ZE SKŁADEK ZUS
(art. 31 zo) NOWOŚĆ-ZMIANA
Wprowadzono możliwość ubiegania się o dodatkowe zwolnienie płatnika ze składek ZUS dla wybranych rodzajów działalności za kolejne okresy obejmujące w zależności od PKD:
Warunki:
– na wniosek płatnika składek
– płatnik prowadzący na dzień 31 marca 2021 r. działalność oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
1) za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. albo za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021r.:
a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
(jeżeli deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za styczeń 2021 r. zostały przesłane nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania)
b) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
(jeżeli deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. zostały przesłane nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania)
2) za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.:
49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
(jeżeli deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za luty 2021 r. zostały przesłane nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania)
3) za okres od dnia 1 marca 2021r. do dnia 30 kwietnia 2021r. albo za okres od dnia 1 kwietnia 2021r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.:
a) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
(jeżeli deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za marzec 2021 r. i kwiecień 2021 r. zostały przesłane nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania)
b) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
(jeżeli deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za kwiecień 2021 r. zostały przesłane nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania)
Warunki wspólne:
– którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.
– jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
✓ Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie powyższej regulacji, podlegają zwrotowi
✓ Nie obowiązują kryteria dotyczące liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresów prowadzenia działalności
✓ Termin:
– wniosek do dnia 30 czerwca 2021 r.
z pozdrowieniami

adwokat Marta Katarzyna Pater