ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
(art. 15 zq) NOWOŚĆ-ZMIANA
✓ Poszerzono dotychczasową dostępność świadczenia o nowy katalog podmiotów:
✓ Dla kogo: Pomoc dotyczy przedsiębiorców:
którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – świadczenie przysługuje jednokrotnie
2) 91.02.Z – świadczenie przysługuje dwukrotnie
3) 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – świadczenie przysługuje trzykrotnie
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.
✓ Spadek obrotów gospodarczych:
przychód z działalności według wymienionych PKD uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
✓ nie stosuje się wymogów niezawieszania działalności gospodarczej
✓ – uprawniony nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu
✓ – uprawniony prowadził działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020 r.
ŚWIADCZENIE NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY
NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW
Z OKREŚLONYCH BRANŻ
(art. 15gga) NOWOŚĆ-ZMIANA
✓ Poszerzono dotychczasową dostępność świadczenia o nowy katalog podmiotów:
✓ Dla kogo: Pomoc dotyczy przedsiębiorców:
którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.
✓ Za okres: 3 miesiące
✓ Warunek: nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne + niezaleganie ze składkami ZUS i podatkami do końca III kwartału 2019 r.
✓ Spadek obrotów gospodarczych:
przychód z działalności według wymienionych PKD uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
✓ Dofinansowanie nie przysługuje:
– do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
– zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku
– za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
✓ Świadczenie: dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
✓ Warunek: podmiot, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.
✓ Termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2021 r.
JEDNORAZOWA DOTACJA DLA MIKRO LUB MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY
NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI
(art. 15 zze4) NOWOŚĆ-ZMIANA
✓ Dotyczy:
mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca
którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z – świadczenie przysługuje dwukrotnie
2) 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – świadczenie przysługuje trzykrotnie
i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
(w przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację)
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.
✓ Warunek: brak zawieszenia obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.
✓ Termin: do dnia 31 maja 2021 r.
ZWOLNIENIE PŁATNIKA ZE SKŁADEK ZUS
(art. 31 zo)
Wprowadzono możliwość ubiegania się o dodatkowe zwolnienie płatnika ze składek ZUS dla wybranych rodzajów działalności za kolejne okresy obejmujące w zależności od PKD: styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
✓ Warunki:
– na wniosek płatnika składek
– płatnik prowadzący na dzień 30 listopada 2020 r. działalność oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
(zwolnienie przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., jeżeli deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za styczeń 2021 r. zostały przesłane nie później niż do dnia 31 marca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania)
2) 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
(zwolnienie przysługuje za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., jeżeli deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. zostały przesłane nie później niż do dnia 31 marca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania)
3) 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z,
90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
(zwolnienie przysługuje za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r., jeżeli deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za luty 2021 r. zostały przesłane nie później niż do dnia 31 marca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania)
– którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
– jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.
✓ Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie powyższej regulacji, podlegają zwrotowi
✓ Nie obowiązują kryteria dotyczące liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresów prowadzenia działalności
✓ Termin:
– wniosek do dnia 30 kwietnia 2021 r.

z pozdrowieniami
adwokat Marta Katarzyna Pater