ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
(art. 15 zq)
Dla kogo:
• Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą
✓ Dotychczasowe wymogi ubiegania się o świadczenie postojowe dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą doznały wyjątków:
Mianowicie, dotychczasowych wymogów:
<<Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:
1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r;>>
nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; <<bez zmian>>
tym przedsiębiorcom świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. <<nowość>>
2) oznaczoną, na dzień złożenia wniosku, według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 79.11.A;
<<nowość>>
3) oznaczoną, na dzień złożenia wniosku, według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 79.90.A, a nadto:
– zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.;
– działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.
<<nowość>>

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
(art. 15 zs1)
Dla kogo:
• Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą
✓ Wprowadzono możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych rodzajów działalności:
Osobie prowadzącej na dzień złożenia wniosku pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodem: 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

ZWOLNIENIE PŁATNIKA ZE SKŁADEK ZUS
(art. 31 zo)
Wprowadzono możliwość ubiegania się o dodatkowe zwolnienie płatnika ze składek ZUS dla wybranych rodzajów działalności.
✓ Warunki:
– na wniosek płatnika składek
– płatnik prowadzący na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.ll.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z
– za okres: od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres,
– jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.
– i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
✓ Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie powyższej regulacji, podlegają zwrotowi.
✓ Termin: wniosek do 30 listopada 2020 r.

ŚWIADCZENIE NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY
(art. 15 g)
Termin składania wniosków:
✓ Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

ŚWIADCZENIE NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY
NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW
NIEOBJĘTYCH PRZESTOJEM LUB OBNIŻONYM WYMIAREM
(art. 15gg)
Termin składania wniosków:
✓ Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15gg, mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
z pozdrowieniami
adwokat Marta Katarzyna Pater