Przedstawiamy najważniejszy zmiany, wprowadzone przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 695).

 

Podatek PIT:

Art. 19 tarczy 2.0.

Możliwe będzie przekazanie 1% kwoty podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w przypadku złożenia deklaracji PIT po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca (nowy art. 52v ustawy PIT).

 

Podatek CIT

Art. 20-tarczy 2.0.

Brak spełnienia warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych nie pozbawi podatkowej grupy kapitałowej, która poniosła negatywne ekonomiczne konsekwencje z powodu COVID-19, statusu podatnika. Zawieszenie będzie dotyczyło wyłącznie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r., ale przed 1 stycznia 2021 r. (nowy art. 38n ustawy o CIT)

 

Przepisy wspólne PIT/CIT

 

Art. 73 Pkt 40 (w art. 15 zzd) tarczy 2.0.

Mikroprzedsiębiorca, któremu umorzono pożyczkę, o której mowa w art. 15zzd ustawy o COVID-19 nie uzyskuje z tego tytułu przychodu w rozumieniu przepisów o PIT i CIT. Przewidziano też, że u podatników CIT (dotychczas tylko u podatników PIT) przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania do ZUS należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19, nie stanowią przychodu podatkowego.

 

 

Art. 28 Podatek od czynności cywilnoprawych PCC-tarcza 2.0.

Od 1.07.2020 zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych będzie sprzedaż i zamiana walut wirtualnych.

 

Art. 56 Krajowa Administracja Skarbowa tarcza 2.0.

Minister Finansów będzie mógł zmieniać właściwość miejscową organów Krajowej Administracji Skarbowej. podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym, czy urzędzie celno-skarbowym.

 

Postępowania egzekucyjne:

 Minister Finansów w drodze rozporządzenia ma wstrzymać wszystkie administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych do czasu odwołania stanu epidemii. Wyłączone będą z tego tylko postępowania w sprawie kar w związku z naruszeniem przepisów, mających szczególne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, czy też minimalizowania skutków wystąpienia epidemii, a także grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego.

 

Art. 73 tarczy 2.0.

  1. Pkt 25, zmiany w art. 15p

– Podatek od nieruchomości: Organizacje pożytku publicznego będą mogły zostać zwolnione z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności, jeśli COVID-19 miał wpływ na pogorszenie płynności finansowej OPP.

 

  1. Pkt 53) art. 15zzzh stanowi:

Wsparcie uzyskane w związku z COVID-19 na podstawie przepisów o tarczy podatkowej, a także przepisów o Ordynacji Podatkowej stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarczym.

 

  1. Pkt63) zmiany w art. 31z- ceny transferowe

Podmioty, których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2018, a skończył przed 31.12.2019, będą mogły złożyć oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do 30.09.2020 r. Do 31.12.2020 wydłużony został natomiast termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, jeśli rok podatkowy podmiotu rozpoczął się po 31.12.2018, a skończył przed 31.12.2019.

 

Art. 98- Fikcja domniemania doręczenia

Nieodebrane pisma, doręczane za potwierdzeniem odbioru, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie będą mogły zostać uznane za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

  • Zasada ta nie obejmie jednak pism w sprawach z zakresu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej i postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Przywilej ten nie będzie miał także zastosowania do postępowań w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

 

Podatek VAT

Rozporządzeniem Ministra Finansów ma zostać wprowadzona na okres 2 miesięcy stawka 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).