Od 1 stycznia br. nie trzeba dokumentować transakcji między krajowymi podmiotami powiązanymi, jeśli żaden z nich nie ponosi straty w danym badanym roku podatkowym.

 

Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 kwietnia 2019 r. (0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ). Wnioskodawcą była spółka prowadząca działalność gospodarczą, w ramach której zawiera transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi. Żaden z podmiotów nie ponosił straty podatkowej ani nie korzystał ze zwolnień podmiotowych i przedmiotowych z CIT. Wnioskodawca rozlicza natomiast stratę podatkową z lat ubiegłych i w związku z tym zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem czy rozliczanie straty podatkowej z poprzednich okresów ma wpływ lub może spowodować utratę prawa do zwolnienia z obowiązku dokumentowania transakcji między krajowymi podmiotami powiązanymi.

Pytanie dotyczyło zwolnienia określonego w znowelizowanym art. 11n pkt 1 ustawy o CIT. Zgodnie z jego treścią, ograniczenie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych, tj. między polskimi podatnikami, ma zastosowanie do transakcji zawieranych w roku podatkowym, w którym każda ze stron transakcji spełnia łącznie następujące warunki: nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT (zwolnienie podmiotowe); nie korzysta ze zwolnienia z podatku dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz nie poniosła straty podatkowej.

Dyrektor KIS, uznał, że warunek nieponoszenia straty podatkowej dotyczy wyłącznie danego, badanego roku podatkowego. W sytuacji zatem, gdy spełnione są przesłanki określone powyżej, a wnioskodawca na koniec roku podatkowego nie ponosi straty podatkowej, nie ma on obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Odliczanie strat z lat ubiegłych nie ma wpływu na zastosowanie analizowanego zwolnienia.

Co więcej, od 2019 r., mimo braku konieczności dokumentowania transakcji krajowych, są one objęte obowiązkiem raportowania w ramach formularza TP-R przekazywanego Szefowi Krajowej Administracji Podatkowej. Zakres informacji przekazywanych dla tych transakcji jest jednak ograniczony do podstawowych danych podmiotów powiązanych i informacji o transakcjach kontrolowanych (z wyłączeniem metod i cen transferowych).