Mechanizm podzielonej płatności (split payment- dalej: „SP”) został wprowadzony ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) i zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Na banki oraz SKOKi został nałożony obowiązek założenia rachunków VAT dla każdego rachunku rozliczeniowego podatników VAT, tak więc jego otwarcie i prowadzenie nie wymaga zawarcia odrębnej umowy oraz będzie wolne od dodatkowych prowizji i opłat. Banki poinformują posiadaczy rachunku rozliczeniowego o numerze ich rachunku VAT. Co najważniejsze- podatnicy nie mają obowiązku zgłaszania tego rachunku do Urzędu Skarbowego. Należy również zauważyć, iż przedsiębiorcy, którzy posługują się swoim prywatnym rachunkiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej, nie będą mieli uruchomionego rachunku VAT, w związku z tym nabywcy nie będą mieli możliwości dokonywania im zapłaty z wykorzystaniem SP.

Nowe przepisy stanowią, iż mechanizm ten mogą zastosować podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku (nie dotyczy np. odwrotnego obciążenia), przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury. W takim wypadku płatności dokonuje się na dwa rachunki bankowe przy wykorzystaniu odpowiedniego komunikatu przelewu (de facto podatnik dokonuje jednego przelewu, a bank rozdziela kwotę):

  • wartość netto sprzedaży – na rachunek bankowy sprzedawcy,
  • kwota podatku VAT – na specjalny rachunek VAT

W związku z powyższym SP będzie mógł mieć zastosowanie tylko w przypadku transakcji dokonywanych między dwoma podatnikami VAT (tzw. B2B), przy czym pozostawiono dobrowolność jego stosowania, wybór będzie należał do nabywcy. Należy również wspomnieć, iż Ministerstwo Finansów wystosowało wniosek do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (usługi budowlane, elektronika), jak również transakcji, w których mamy do czynienia z solidarną odpowiedzialnością w odprowadzaniu podatku VAT (paliwa).

Mechanizm

Zapłata na rachunek VAT ma być dokonywana przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, przeznaczonego do dokonywania płatności w tej formie, gdzie należy wskazać:

  • kwotę podatku VAT, która ma zostać zapłacona,
  • wartość sprzedaży brutto,
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność (na ten moment nie ma jednoznacznych odpowiedzi, czy jednym przelewem będzie można dokonać zapłaty za kilka faktur),
  • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby

Na rachunek VAT mogą być wpłacane jedynie środki z tytułu podatku VAT i jedynie w polskiej walucie. Nie ma możliwości opłacania faktur w innych walutach przy zastosowaniu SP.

Dysponowanie zgromadzonymi środkami zgromadzonymi na rachunku VAT będzie jednak ograniczone. Mają być one wykorzystywane przez podatnika do zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu VAT, jak również dokonania zapłaty za towary i usługi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Istnieje możliwość „uwolnienia” środków z rachunku VAT, jednakże wymaga to złożenia wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyrażenie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym rachunku VAT na rachunek bankowy. We wniosku należy określić wysokość środków, jaka ma zostać przekazana, jednakże Naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 60 dni na wydanie postanowienia w tym przedmiocie.

Naczelnik w drodze decyzji, odmówi wyrażenia zgody, gdy:

  • podatnik posiada zaległość podatkową – w wysokości odpowiadającej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji,
  • zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane lub że wystąpi zaległość podatkowa w podatku albo zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie

Należy zauważyć, iż w sytuacji dokonywania zapłaty za towary i usługi przez nabywcę w systemie podzielonej płatności, płynność finansowa dostawców towarów i usług może zostać w znacznym stopniu pogorszona, gdyż duża część środków finansowych zostanie „zamrożona” na rachunku VAT. Jednym ze sposobów ich „uwolnienia” będzie zapłata z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w związku z tym można spodziewać się lawinowego zastosowania w/w mechanizmu w Polsce.

 

 

Więcej na temat split payment w Nadzwyczajnym Biuletynie Kancelarii A.F.O. lipiec 2018 r.
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu afo@afo.pl, w tytule wpisując: Split payment.