Znowelizowany przepis art. 96 ust. 9h ustawy o VAT  wskazuje, że naczelnik urzędu skarbowego  przywraca zarejestrowanie podatnika, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.

Regulacja wskazuje, żę przywrócenie zarejestrowania nastąpi pod warunkiem złożenia wniosku o przywrócenie (nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT). Natomiast w przypadku niezłożenia deklaracji (pomimo takiego obowiązku), podatnik zostanie przywrócony -jeżeli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania podmiot ten złoży wszystkie brakujące deklaracje (nadal konieczne będzie udowodnienie, że podatnik prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą). W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej podkreślono, że termin dwóch miesięcy daje możliwość przywrócenia zarejestrowania w krótkim czasie po wykreśleniu z rejestru i pozwoli utrzymać rejestr w miarę aktualnym stanie, aby chronić interesy rzetelnych podatników.

Ponadto dodano przepis, zgodnie z którym wskazany wyżej sposób przywrócenia zarejestrowania podatnika – na podstawie wniosku – stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym w złożonych deklaracjach nie została wykazana sprzedaż, nabycie towarów lub usług ani import towarów z kwotami podatku do odliczenia i okoliczność ta wynika zgodnie z wyjaśnieniami podatnika- ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.