Przypomnienie o terminach do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) oraz sprawozdania finansowego sporządzanego przez osoby fizyczne będące podatnikami PIT oraz innych obowiązków sprawozdawczych

Szanowni Państwo,

 Poniżej przypominamy o najbliższych nadchodzących terminach.

 Rozporządzenie z dnia 29.03.2021 (Dz.U poz. 571) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

  • przedłużyło termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB), tj. o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r., w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych – do 30 czerwca br.,
  • Przedłużenie dotyczy również podatników ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT), których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczął się w okresie od 1.01.2021 do 1.03.2021r.

Kolejne rozporządzenie – z dnia 26.03.2021(Dz.U poz. 572)  zmieniające Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – przedłużyło dla większości jednostek, o 3 mies. wynikające z ustawy o rachunkowości (dalej uor) terminy:

  • zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 1 uor),
  • sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 1uor ),
  • zatwierdzenia tego sprawozdania (art. 53 ust. 1 uor).

Przedłużone zostały również o 90 dni terminy:

  • zakończenia inwentaryzacji składników aktywów (art. 26 ust. 3 pkt 1 uor),
  • sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (art. 24 ust. 5 pkt 2 uor).

Powyższe odnosi się do roku obrotowego kończącego się po 29.09.2020 r., jednak nie później niż 30.04.2021 r., o ile termin wykonania ww. obowiązków nie upłynął przed 31.03.2021 r. Zatem jednostki, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu, sporządzają sprawozdanie finansowe  za 2020 do końca czerwca 2021 r., a podlega ono zatwierdzeniu do końca września 2021 r.

Jednocześnie Rozporządzenie wydłużyło określony w art. 45 ust. 5 updof termin przekazania do US sprawozdanie finansowe sporządzanych przez osoby fizyczne będące podatnikami PIT – do 31.07.2021 r.

 

Pozdrawiam

Marta Mikuszewska