Przesunięcie terminów na złożenie CIT, CIT-8 i informacji CIT KW oraz terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące przedłużonych terminów:

  1. PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA ZAŁOŻENIE ZEZNANIA CIT-8 I INFORMACJI CIT/KW

 

Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. 

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

                                 – o którym mowa w art. 27 ust. 1 updop.

Ponadto do 30 czerwca 2021 r. przedłużono termin do złożenia informacji CIT/KW, która stanowi załącznik do zeznania CIT-8.

Jest to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, którą stosownie do art. 7aa ust. 9 pkt 2 updop składa się z zasady do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estońskim CIT). Termin zostaje przedłużony tym spółkom kapitałowym, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 571).

II.PRZESUNIĘCIE TERMINÓW WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

W dniu 30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie wydłużające  terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

  • W przypadku jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit (jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)  terminy zostaną wydłużone o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2021 r.,
  • dla jednostek sektora finansów publicznych o 1 miesiąc.

Uwaga: Powyższa zmiana ma zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, zwane dalej rozporządzeniem zmieniającym. (Dz.U. 2021 poz. 572).

 

Z poważaniem

Marta Mikuszewska