Prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych)

Większość przedsiębiorców zobligowana jest do wypełnienia obowiązków wynikających z tzw. pełnej księgowości. Usługi rachunkowe realizowane przez naszą Kancelarię Doradztwa Podatkowego A..O z Wrocławia obejmują ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Prowadzone są księgi handlowe, które nie tylko umożliwiają przyszłe rozliczenie z Urzędem Skarbowym, ale też stanowią dobrą podstawę do monitorowania i analizy bieżącej sytuacji finansowej firmy. Dobrze znamy aktualne przepisy prawne i w razie konieczności reprezentujemy Klientów przed Urzędami Skarbowymi oraz innymi instytucjami państwowymi.

Oferujemy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym,
 • opracowywanie Polityki Rachunkowości,
 • przygotowanie Planu Kont,
 • sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz finansowych dla potrzeb Klientów,
 • bieżące informowanie o wynikach działalności gospodarczej,
 • konsultacje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • sporządzanie, podpisywanie i dostarczanie do właściwych Urzędów deklaracji (w naszej kancelarii to doradca podatkowy podpisuje deklaracje i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowość),
 • współpraca z audytorami oraz biegłymi rewidentami,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędami Skarbowymi i innymi instytucjami państwowymi (doradca podatkowy reprezentuje Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kontrole prowadzone są w siedzibie Kancelarii)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia,
 • sporządzanie planów amortyzacyjnych oraz pomoc przy wyborze metody amortyzacji,
 • wybór sposobu ewidencji kosztów,
 • kontrola nad kosztami w układzie rodzajowym lub kalkulacyjnym,
 • sporządzenie bilansu wraz z informacjami dodatkowymi oraz rachunkiem zysku i strat,
 • obliczanie zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług, rozliczanie obowiązków związanych z VAT,
 • bieżące uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i sprawozdań dla NBP,
 • sporządzanie sprawozdań Intrastat.

Biuletyn A.F.O.

jak możemy Ci pomóc?

Serdecznie zapraszamy cię do naszego biura we Wrocławiu! Możesz się z nami skontaktować również telefonicznie lub mailowo.