Audyty podatkowe, kontraktowe dla firm

Do podstawowych zadań naszej firmy należą audyty finansowe. Sprawną i rzetelną realizację usługi gwarantuje starannie dobrany zespół specjalistów. Kompleksowym badaniem sprawozdań firmy i stwierdzaniem prawidłowości jej funkcjonowania zajmuje się u nas zespół złożony z ekspertów w zakresie księgowości, rozliczeń pracowniczych oraz biegłych rewidentów.

Audyt podatkowy

W ramach realizacji usługi zespół ekspertów dokona szczegółowej oceny, której przedmiotem będzie zgodność rozliczeń podatkowych dokonywanych przez firmę z wymaganiami stawianymi w tym zakresie przez prawo. Analiza finansowa dotyczy różnych rodzajów podatku: VAT, dochodowego czy od nieruchomości. Biegli rewidenci gromadzą informacje i dokumenty odnajdując w nich nieprawidłowości. W razie ich wykrycia kierownictwo otrzyma od specjalistów wytyczne i zalecenia, które doprowadzą do ich sprawnego usunięcia.

Audyty kontraktowe

Polega przede wszystkim na kontroli umów zawieranych przez firmę – zarówno tych typowych, jak i wyjątkowych. Kontrola ma na celu badanie zgodności z prawem (w tym prawem podatkowym) zawieranych transakcji. Dzięki kompleksowej analizie zawierane przez firmę umowę będą uznane za bezpieczne lub ryzykowne. Audytorzy określą także skutki zawarcia danej transakcji – zarówno krótko jak i długofalowe.

Audyty w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych

W trakcie tej usługi eksperci zajmują się badaniem prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, sprawdzeniem składanych przez firmę deklaracji i umów zawieranych z pracownikami. Analiza obejmie także wywiązywanie się ze świadczeń na rzecz pracowników. Zweryfikowana zostanie poprawność udzielania urlopów wypoczynkowych, wykonywanie badań okresowych i inne podstawowe kwestie związane z finansami, kadrami i płacami.

Poniżej przedstawiamy ogólny zakres prowadzonych przez nas prac audytowych, w ramach audytu kadrowo-płacowego:

 1. Sprawdzenie metodologii i poprawności naliczeń wynagrodzeń w tym:
  • nadgodzin
  • przekroczeń dobowych
  • pracy w porze nocnej
  • wynagrodzenia za dyżury
  • wynagrodzenia za urlop
  • nagrody jubileuszowe
  • odprawy emerytalne, rentowe
  • odszkodowania
  • ekwiwalenty
 2. Sprawdzenie rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • prawidłowości ustalenia podstawy wymiaru składek
  • prawidłowości źródeł ustalania składek (świadczenia rzeczowe)
  • tytułów nie objętych składkami
  • poprawności rozliczeń zasiłków oraz podstawy naliczenia zasiłków
 3. Sprawdzenie rozliczeń pracowniczych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • prawidłowości naliczeń z tytułu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • pozapłacowych podstaw opodatkowania
  • oświadczenia PIT 2
  • oświadczenia małżonków o wspólnym opodatkowaniu
  • osób odpowiedzialnych za naliczenie oraz odprowadzenie zaliczek
 4. Poprawność wystawianych pracownikom zaświadczeń o dochodach i innych w audytowanym okresie;
 5. Doradztwo w zakresie sposobu dokonania poprawek lub ewentualnych zmian minimalizujących ryzyko;
 6. Zaoferowanie gotowych standardów i rozwiązań sprawdzonych w praktyce;
 7. Edukacja personelu.

Biuletyn A.F.O.

jak możemy Ci pomóc?

Serdecznie zapraszamy cię do naszego biura we Wrocławiu! Możesz się z nami skontaktować również telefonicznie lub mailowo.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych usługach?