Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego za 2021 r. do Szefa KAS dotyczy osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe i powinien zostać zrealizowany do 1 sierpnia 2022 r.

Jak wynika z art. 45 ust. 5 ustawy o PIT, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.

 

Tak więc do 1 sierpnia br. podatnicy prowadzący księgi rachunkowe przekazują do Szefa KAS swoje sprawozdanie finansowe, w skład którego co do zasady wchodzą:

1) bilans,

2) rachunek zysków i strat,

3) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających obowiązkowi badania obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Dodajmy, że obowiązek przekazania sprawozdań dotyczy podatników, nie spółki, w związku z tym sprawozdań do Szefa KAS nie przekazują spółki cywilne (podatnikami są bowiem wspólnicy, a sprawozdanie sporządza spółka), a także spółki osobowe, tj. spółki jawne osób fizycznych czy partnerskie przekazujące swoje sprawozdania do KRS.

W przypadku podatników CIT obowiązek w tym zakresie dotyczy podatników niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i należy go wypełnić w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.