Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa, przewidującej obowiązek codziennego przekazywania przez podatników wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB). Planowy termin wejścia w życie tej ustawy wyznaczony został na 1 września 2017 r.

Wprowadzenie tego obowiązku ma stanowić modyfikację koncepcji JPK_WB na żądnie przez rozszerzenie obowiązku składania go obligatoryjnie, przy czym obecnie obligatoryjne jest JPK_VAT. Ma on dotyczyć dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców, a wyłączeni mieliby zostać mikroprzedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Przekazywanie wyciągów bankowych byłoby realizowane za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeśli podatnik posiada rachunek bankowy w banku lub SKOK-u mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie pisemnego upoważnienia przedsiębiorcy. W przypadku gdy rachunek posiada się w banku mającym siedzibę za granicą, obowiązek ten powinien być realizowany przez samego podatnika.

Wyciąg bankowy powinien zawierać:

  • dane nadawcy i odbiorcy płatniczego
  • Numer rachunku nadawcy i rachunku obcego
  • Datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej
  • Kwotę i walutę
  • Tytuł i opis zlecenia płatniczego
  • Saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego – w przypadku przekazywania danych przez bank lub SKOK

Powyższe rozwiązanie miałoby stanowić uzupełnienie systemu JPK i pozwolić na analizowanie dokonywanych transakcji przez podatników w ujęciu memoriałowym i kasowym.

W projekcie uwzględniono również zmiany w przykładowym katalogu dowodów (art. 181 OP), zgodnie z którymi, środkiem dowodowym w postępowaniu podatkowym mogłyby być także dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Oznaczać to będzie, że zgromadzone analizy plików JPK dla ewidencji VAT lub rachunków bankowych będą mogły być dowodami w postępowaniu.

Ponadto w celu stworzenia mechanizmu ochrony podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów, w projekcie przewiduje się brak objęcia tajemnicą skarbową informacji, które mogłyby być udzielone kontrahentowi podatnika, np. o niezapłaconym podatku lub niezłożeniu deklaracji.

Omawiany projekt jest jeszcze w toku opracowywania.