W dniu 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która ma na celu wyeliminowanie nadużyć podatkowych w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Takimi towarami są: paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy, alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

Monitorowanie drogowego przewozu towarów będzie odbywało się za pomocą rejestru zgłoszeń za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Obowiązek rejestracji zgłoszeń dotyczy podmiotu wysyłającego, odbierającego oraz przewoźnika.

Aby przesłać, uzupełnić lub zaktualizować dane w zgłoszeniu podmiot musi się zarejestrować na platformie. Konto może założyć tylko osoba fizyczna, która zamierza dokonywać zgłoszeń do systemu SENT w imieniu podmiotu oraz podmioty, które mają obowiązek zgłaszania przewozu towarów wskazanych w ustawie. Następnie wymagane jest uwierzytelnienie, czego dokonuje się za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP lub należy zgłosić się w ciągu 14 dni osobiście do dowolnego urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego lub oddziału celnego. Potrzebny do tego będzie wydrukowany i podpisany wniosek rejestracji, który został wysłany w formie elektronicznej oraz dokument tożsamości. Te czynności mogą być również dokonywane przez przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników.

Aktualizacja danych powinna być dokonana przez podmioty uprawnione niezwłocznie. Aktualizacji mogą podlegać, np. dane dotyczące zmiany środka transportu czy miejsca zakończenia przewozu. Nie można jednak aktualizować danych dotyczących towaru będącego przedmiotem przewozu, ponieważ każda taka zmiana wymaga dokonania nowego zgłoszenia.

Zgłoszenie można także anulować, gdy przewóz towaru nie zostanie rozpoczęty, np. z powodu odstąpienia od umowy, ale musi być to poprzedzone aktualizacją zgłoszenia i podaniem informacji o odstąpieniu od przewozu. Jeżeli przewóz miałby być opóźniony (nr referencyjny jest ważny przez 10 dni), podmiot obowiązany może anulować poprzednie zgłoszenie i dokonać nowego, uzyskując nowy numer referencyjny.

Gdyby rejestr był niedostępny (np. w wyniku awarii systemu) możliwe jest dokonanie zgłoszenia na dokumencie zastępującym i przesłanym za pomocą poczty elektronicznej do wyznaczonego organu Krajowej Administracji Skarbowej. W takiej sytuacji podmiot wysyłający albo podmiot odbierający będzie obowiązany przekazać przewoźnikowi dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie jego przyjęcia.

Pod adresem https://test.puesc.gov.pl można testowo założyć konto na platformie PUESC, a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia przewozu towaru.

 

 1. Przewóz rozpoczynający się na terytorium kraju

W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium Polski, obowiązek przesłania zgłoszenia ma podmiot wysyłający przed rozpoczęciem przewozu, powinien uzyskać numer referencyjny i przekazać przewoźnikowi. Jeśli przewóz kończy się również na terytorium kraju to numer referencyjny należy także przekazać podmiotowi odbierającemu.

Dane jakie należy wskazać w zgłoszeniu dostawy towarów na terytorium kraju to:

 • planowana data rozpoczęcia przewozu,
 • dane podmiotu wysyłającego i odbierającego,
 • NIP podmiotu wysyłającego i odbierającego albo numer, za pomocą którego są identyfikowani na potrzeby podatku VAT albo podatku od wartości dodanej,
 • dane adresowe miejsca załadunku towaru,
 • dane dotyczące towaru (ilość, objętość, masa, rodzaj, pozycja CN lub PKWiU).

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu należy wskazać w zgłoszeniu:

 • planowaną datę rozpoczęcia przewozu,
 • dane podmiotu wysyłającego i odbierającego,
 • NIP podmiotu wysyłającego albo numer, za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby podatku VAT albo podatku od wartości dodanej,
 • numer, za pomocą którego odbiorca towaru jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • dane adresowe miejsca załadunku towaru,
 • dane dotyczące towaru.

Po przesłaniu zgłoszenia podmiot wysyłający towar otrzyma numer referencyjny, niezbędny dla rozpoczęcia przewozu i realizacji obowiązków przez przewoźnika.

Po otrzymaniu numeru referencyjnego przez przewoźnika, obowiązany jest uzupełnić zgłoszenie przed rozpoczęciem przewozu o następujące dane:

 • dane przewoźnika,
 • NIP albo numer, za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej
 • numery rejestracyjne środka transportu,
 • datę faktycznego rozpoczęcia przewozu oraz planowaną datę zakończenia przewozu,
 • numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji, jeśli są wymagane,
 • dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na terytorium kraju,
 • numer dokumentu przewozowego towaru.

Jeśli przewóz kończy się na terytorium kraju, podmiot odbierający jest obowiązany do uzupełnienia wpisu w rejestrze zgłoszeń o informacje o odbiorze lub odmowie odbioru towaru w całości lub w części, najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

 

 1. Przewóz rozpoczynający się za granicą i kończący na terytorium kraju

W takiej sytuacji podmiot odbierający ma obowiązek przesłać do rejestru zgłoszenie przed wjazdem towaru na terytorium kraju, uzyskać numer referencyjny i przekazać go przewoźnikowi.

Podmiot odbierający wypełniając zgłoszenie obowiązany jest podać następujące dane:

 • swoje dane,
 • dane nadawcy towarów,
 • swój NIP albo numer, za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej,
 • numer za pomocą, którego nadawca jest identyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia),
 • dane adresowe miejsca dostarczenia towaru,
 • dane dotyczące towaru.

Przewoźnik także ma obowiązek przed wjazdem na terytorium Polski uzupełnić zgłoszenie
przewozu o:

 • swoje dane
 • swój NIP albo numer, za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej,
 • numery rejestracyjne środka transportu,
 • miejsce i datę rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju,
 • planowaną datę zakończenia przewozu,
 • numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji, o ile są wymagane,
 • numer dokumentu przewozowego towaru.

W tym wypadku również podmiot odbierający ma obowiązek uzupełnienia zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

 

 1. Przewóz towaru przez terytorium kraju

W przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przewoźnik jest obowiązany do przesłania do rejestru przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju, zgłoszenia przewozu i uzyskania numeru referencyjnego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane przewoźnika,
 • NIP przewoźnika albo numer, za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby podatku VAT albo podatku od wartości dodanej,
 • dane nadawcy i odbiorcy towaru,
 • datę i miejsce rozpoczęcia przewozu towarów na terytorium kraju,
 • planowaną datę zakończenia przewozu towarów na terytorium kraju,
 • dane dotyczące towaru,
 • numer dokumentu przewozowego towaru,
 • numer zezwolenia, zaświadczenia, licencji, o ile wymagane,
 • numery rejestracyjny środka transportu.