Prąd i czynsz można zaksięgować w koszty według proporcji bez konieczności wyodrębniania pomieszczenia na działalność

Obecnie wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu. Zjawisko to szczególnie widoczne jest w działalności usługowej, m.in. w branży IT, gdzie do wykonywania pracy wystarczy komputer, dostęp do internetu lub przykładowo specjalna aplikacja. W ostatnich latach organy podatkowe wydają przychylne interpretacje w kwestii rozliczania wydatków związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w mieszkaniu.

 

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2017 r. (nr.0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu, nie są co do zasady wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej ww. ustawa nie warunkuje możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media od wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeżeli zatem takie wydatki pozostają w związku z uzyskanym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, to w takim zakresie wydatki te będą kwalifikowały się do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.” Organ zaznaczył, że nie ma potrzeby wydzielania osobnego pokoju w mieszkaniu, aby możliwe było zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Ponadto podkreślił, że kosztem uzyskania przychodów są wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, które mają związek przyczynowo- skutkowy z osiągnięciem przychodów, zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodów. W przypadku ewentualnej kontroli to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że wydatek został faktycznie przez niego poniesiony oraz że pozostaje w związku z uzyskanymi przychodami.

 

Podobne stanowisko w kwestii ujmowania wydatków w kosztach podatkowych, w przypadku prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu, zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2018 r. (0113-KDIPT2-1.4011.144.2018.2.MD), w której opowiada się za tym, że wydatki na remont nieruchomości lokalowej, zakup mebli i wyposażenia oraz zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego – w sytuacji racjonalnego i uzasadnionego ich wykazania oraz poprawnego udokumentowania – przez wnioskodawcę, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w tej części, w jakiej nieruchomość ta wykorzystywana będzie przez wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Podsumowując przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, ma prawo odliczyć koszty związane z jego eksploatacją w odpowiedniej proporcji. Z tym, że koszty działalności prowadzonej w mieszkaniu należy ująć proporcjonalnie w części, w jakiej mieszkanie jest użytkowane na prowadzenie firmy.