Cel utworzenia

 PPK, to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. System ten tworzony jest wspólnie, zarówno przez pracownika jak i pracodawcę przy udziale Państwa. Celem jest danie dodatkowych możliwości w zakresie zabezpieczenia środków obok świadczeń emerytalnych z powszechnego systemu zabezpieczenia emerytalnego. W myśl projektu PPK mają stać się obligatoryjnym elementem pakietu świadczeń dla pracowników.

 

Obowiązki dla pracodawców

Konieczność wdrożenia PPK rodzi więc nowe obowiązki dla pracodawców. Z ustawy wynika, że pracodawca jest obowiązany do wyboru instytucji finansowej, w której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników, przykładem takiej instytucji może być m.in Pracownicze Towarzystwo Emerytalne czy Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Innymi obowiązkami będą: podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, prawidłowe obliczanie wysokości wpłat oraz terminowe przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK oraz przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.

 

 

Krąg pracowników, których obejmuje PPK

Za pracownika, uważa się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoba ta musi mieć ukończone 18 lat i podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Nie uwzględnia się pracowników młodocianych, przebywających ma urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.  Ponadto należy uwzględnić wszystkich pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia i rodzaj zawartej umowy o prace, czyli może być np. umowa zawarta na okres próbny jak również określony- wymiar etatu pracownika nie ma znaczenia.

Co istotne w ogólnej liczbie zatrudnionych należy pominąć pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych oraz zatrudnionych tymczasowo. Wyjątkowo, gdy pracownik na urlopie bezpłatnym wykonuje prace w innym zakładzie i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu, to wówczas ten pracodawca uwzględnia go w stanie zatrudnienia. Identycznie jest w sytuacji zatrudnienia zleceniobiorców, jeżeli są pełnoletni, wykonują prace na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej bądź innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz podlegają z tytułu wykonywanej umowy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu. Zatem należy pominąć studentów do 26 r. życia. Ponadto warto mieć na uwadze, że członków rad nadzorczych w podmiotach, w których działa rada nadzorcza należy uwzględniać w stanie zatrudnienia pod warunkiem, że otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji i podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentownym.

 

Ważne terminy dla etapów wdrożenia

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane etapami i w pierwszej kolejności obejmą duże firmy. Plan wprowadzenia PPK wygląda następująco:

 

Przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające

Data stosowania przepisów ustawy

Co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Od 1 lipca 2019 r.

Co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r.

Co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Od 1 lipca 2020 r.

Pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych 

Od 1 stycznia 2021 r.

Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na 31 grudnia 2018 r. muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK do 25 października 2019 r. Natomiast umowę o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz pracowników, muszą podpisać z instytucją finansową do 12 listopada 2019 r.

Następnym etapem będą wpłaty, których dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty do PPK następują od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK, a pracodawcy przekazują wpłaty do wybranej instytucji finansowej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane. Wyjątkiem będą sytuacje, w których wynagrodzenia są wypłacane w okresach krótszych niż miesiąc, ponieważ w takim przypadku wpłaty należy przekazać do końca miesiąca.

Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób muszą zawrzeć umowę o prowadzenie PPK do 11 maja 2020 r., podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób – do 10 listopada 2020 r., a pozostali do 10 maja 2021 r. Wyjątkiem w tej ostatniej grupie są jednostki sektora publicznego, dla których termin ten upływa 10 kwietnia 2021 r.

Należy pamiętać, że podmiot zatrudniający może być zwolniony z obowiązku z wdrożenia PPK, jeżeli w terminie, w którym zaczęły mieć do niego zastosowanie przepisy o PPK, będzie prowadzić Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz naliczać i odprowadzać składki podstawowe w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach.

 

 

Sankcje dla pracodawców w przypadku niewykonania obowiązków

Warto mieć na uwadze, że informowanie pracowników o przysługujących im prawach, obowiązkach czy warunkach uczestnictwa w związku z PPK nie należy do obowiązków pracodawców; mogą, lecz nie muszą tego dokonać. Niemniej jednak są obowiązki, których niedopełnienie grozi sankcją. (tabela niż.)

 

Rodzaj naruszenia

Sankcja

nie zawarcie umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie

grzywna wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego

Niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie

 

 

 

 

 

Grzywna w wysokości od 1 tys. zł do 1 ml. zł

Niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie

Niezgłaszanie wymaganych ustawą danych lub zgłaszanie nieprawdziwych danych albo udzielanie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa ich udzielenia

Nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

Nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK

grzywna wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego