1.Cel utworzenia
PPK, to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Wprowadzone zostały ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215).
2.Terminy:
Poniższe terminy dotyczą podmiotów zatrudniających minimum jedną osobę.
Terminy zawarcia umów:
dla jednostek sektora finansów publicznych:
– umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.
dla pozostałych podmiotów:
– umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.
3.Obowiązki dla pracodawców
• Z ustawy wynika, że pracodawca jest obowiązany do wyboru instytucji finansowej, w której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników i przykładem takiej instytucji może być m.in. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne czy Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
• innymi obowiązkami będą: podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
• prawidłowe obliczanie wysokości wpłat oraz terminowe przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej,
• gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK oraz
• przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.
4. Umowa o PPK obejmuje:
• pracowników, za których uważa się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę oraz umowy zlecenie. Warunkiem jest, aby osoba ta miała ukończone 18 lat i podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.
• Nie uwzględnia się pracowników młodocianych, przebywających ma urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Ponadto należy uwzględnić wszystkich pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia i rodzaj zawartej umowy o prace, czyli może być np. to umowa zawarta na okres próbny jak również określony- przy czym wymiar etatu pracownika nie ma znaczenia.
4.1. Treść i forma umowy o zarządzanie
Ustawa o PPK nie określa wymaganej formy zawarcia umowy o zarządzanie PPK, wskazując jedynie rodzaj nośnika informacji, na którym powinna zostać utrwalona treść umowy (art. 7 ust. 2 ustawy o PPK).
• Należy zatem przyjąć, że umowa o zarządzanie PPK może zostać zawarta w dowolnej formie dopuszczalnej na gruncie Kodeksu cywilnego, jednak jej treść powinna zostać utrwalona na trwałym nośniku, np. USB, płycie CD, albo w formacie pliku PDF przekazanym drogą mailową.
Umowa taka, zgodnie z art. 10 ustawy o PPK, powinna określać warunki prowadzenia PPK w danej instytucji, a zatem w szczególności:
• strony umowy,
• nazwę funduszy zdefiniowanej daty, zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową,
• warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK,
• warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty,
• warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu,
• wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych,
• sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat,
• maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy,
• warunki zmiany umowy,
• warunki i okres wypowiedzenia umowy,
• warunki dokonywania konwersji lub zamiany.
4.2. Treść umowy o prowadzenie PPK
W myśl art. 20 ustawy o PPK, umowa o prowadzenie PPK powinna określać w szczególności:
• strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową,
• dane identyfikujące uczestnika PPK (tj. imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego),
• sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat,
• nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową,
• warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty,
• sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne fundusze zdefiniowanej daty,
• sposób zmiany funduszu zdefiniowanej daty,
• warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu,
• sposób składania dyspozycji,
• zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego rachunku PPK,
• maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.