Zgodnie z art. 8 ust 2a ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Dokonywanie takich czynności jest często spotykane w stosunkach gospodarczych i podlega opodatkowaniu VAT.

W przypadku przeniesienia kosztów wynikających ze zużycia mediów, tj. energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury na rzecz danego odbiorcy. W sytuacji natomiast, gdy w ogóle nie zostanie wystawiona faktura lub wystawiona będzie z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, a w przypadku braku określenia tego terminu – z upływem terminu płatności.

Obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży mediów ich faktycznemu odbiorcy powstaje więc na ogół w dacie wystawienia refaktury.