ZMIANY W PIT

 1. Zmiany w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne

1) Dochód z działalności gospodarczej będzie podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla osób opłacających:

-podatek dochodowy według skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT),

-podatek liniowy wg stawki 19% (art. 30c ustawy PIT),

-podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ustawy PIT),

 • ustalany będzie narastająco jako różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodów,
 • następnie ten dochód pomniejszany jest o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – pomniejszenie o te składki następuje jeżeli wymienione składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 • Ustawa zakłada również  minimalny limit rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne powiązany z minimalnym wynagrodzeniem obowiązującym w dniu 1 stycznia danego roku (patrz podpunkt b).
 • W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczonemu będzie przysługiwał zwrot tej różnicy. Zwrot będzie następował na wniosek ubezpieczonego.

   a)   dla rozliczających podatek dochodowy według skali podatkowej składka wyniesie

   – wyniesie 9% od dochodu.

  b)   dla płacących podatek liniowy oraz podatników opłacających Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX)

  – wyniesie 4,9% dochodu jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia – w przyszłym roku  minimalna wysokość składki będzie wynosić 270 zł (minimalne wynagrodzenie w 2022 r. zostało ustalone już na poziomie 3010 zł).

   2) Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będą opłacały składkę zdrowotną od miesięcznej podstawy wymiaru (w wysokości przedstawionej w tabeli poniżej)

-składka wyniesie 9% od przychodu w zależności, w którym progu znajdzie się dany podatnik.

przychód roczny w wysokości do 60 tys. zł – podstawa to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę biorąc pod uwagę kwotę 5682 zł składka wyniesie – ok. 316 zł

przychód roczny w wysokości 60 – 300 tys. zł – podstawa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę biorąc pod uwagę kwotę 5682 zł składka wyniesie – 526 zł

przychód roczny w wysokości powyżej 300 tys. zł – podstawa to 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę biorąc pod uwagę kwotę 5682 zł składka wyniesie -947 zł

3)  dla osób, które wybrały formę opodatkowania w postaci karty podatkowej podstawą będzie 9% od najniższego wynagrodzenia krajowego.

4)  dla u członków zarządu i prokurentów podstawą będzie 9% od osiągniętego dochodu.

5) dla wspólników sp. kom. oraz jednoosobowych sp. z o.o. – podstawą będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z  wypłatami z zysku.

2.Likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej

     Ustawa wprowadziła likwidację przepisów (art. 27b ustawy o PIT), które zezwalały na odliczanie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Podwyższona została kwota wolna od podatku dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej do poziomu 30 000 zł. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2 500 zł miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednolita kwota wolna od podatku znajdzie przełożenie także na zaliczki, gdyż będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł) – dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

4. Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku

    Od 2022 r. podwyższeniu ulegnie próg skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o PIT), do wysokości którego podatnicy będą opłacali podatek według 17% stawki podatku. Jego wysokość zgodnie wyniesie 120.000 zł. Dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę stawka podatku będzie wynosiła 32%. (W obecnym stanie prawnym progiem dochodów, po których przekroczeniu ma zastosowanie 32% stawka podatku jest 85 528 zł).

5. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – ulgi dla pracowników oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wśród nowych ulg znalazła się ta adresowana do podatników będących pracownikami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (dodany art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy o PIT) w odniesieniu do ich przychodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku.

 • Uprawnionymi do korzystania z ulgi będą wyłącznie podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągną przychody zaliczane do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, działalności gospodarczej w wysokości mieszącej się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł.
 • Wysokość ulgi będzie ustalana według dwóch odrębnych wzorów: osobnego dla dochodu w przedziale od 68.412 zł do 102.588 zł i odrębnego dla dochodów wyższych od 102.588 zł do 133.692 zł.

1) (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

    – w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a ustawy o PIT.

 • Istotne jest, że w kwocie tych przychodów będą uwzględniane przychody, pomniejszane o 50 % (KUP) tzw. koszty autorskie, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Tym samym na potrzeby ulgi uwzględniane będą wyłącznie te przychody z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, które będą pomniejszane tzw. o zryczałtowane koszty pracownicze wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT lub koszty faktycznie poniesione określone w art. 22 ust. 10 i ust. 11 ustawy o PIT.
 • Analizowana ulga dla pracowników będzie stosowana w rozliczeniu rocznym oraz przez zakłady pracy przy obliczaniu zaliczek na PIT. Zakłady te jako płatnicy PIT będą stosować ulgę za miesiące, w których podatnik uzyska od danego płatnika przychody objęte ulgą i opodatkowane według skali podatkowej w wysokości od 5.701 zł do 11.141 zł. Jeżeli warunek wysokości i rodzajów przychodów będzie spełniony, zakład pracy pomniejszy dochód o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według jednego ze wzorów.

 6. Zmiana wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie

     Zmiana polega na objęciu 20% kosztami również przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

7. Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków

     Ustawa przewiduje przyznanie prawa do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonkom niepozostającym w związku małżeńskim przez cały rok w rozliczeniu za rok, w którym związek ten został zawarty.

 • Tacy małżonkowie będą się rozliczali wspólnie pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwało/istniała do ostatniego dnia roku podatkowego. Możliwe będzie również złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków za rok, w którym został zawarty związek małżeński w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskim lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy (art. 6 ust. 2 ustawy o PIT).
 • Niemniej w/w przepisy nie maja zastosowania, w przypadku gdy chociażby jeden z małżonków opodatkowany jest na zasadach
  -określonych w art. 30c ustawy o PIT (podatek liniowy) lub
  -ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy – w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;
  -Albo podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (art. 6 ust. 8 ustawy o PIT).

8. Likwidacja preferencyjnego rozliczenia dla samotnie wychowujących dzieci z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT i wprowadzenie nowej ulgi

Obecnie, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, osoby samotnie wychowujące mogą obliczać podatek w podwójnej wysokości od połowy uzyskanych dochodów. W miejsce preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem pojawi się nowa ulga dla samotnych rodziców – odliczenie od podatku 1500 zł rocznie (dodany art. 27ea ustawy o PIT).

Skorzysta z niego:

 • panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka albo rozwodnik,
 • osoba, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • osoba pozostająca w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności.

Warunkiem będzie samotne wychowywanie dzieci:

 • małoletnich,
 • pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te m.in.  nie uzyskały dochodów z kapitałów pieniężnych oraz podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub przychodów objętych tzw. ulgą dla młodych oraz ulgą na powrót w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

9. Zwolnienie dotyczące stypendiów doktorskich i innych środków finansowych otrzymanych w ramach konkursów na stypendia doktorskie

   Zwolnienie dotyczy stypendiów doktorskich i innych środków finansowych otrzymanych w ramach konkursów na stypendia doktorskie organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendiów naukowych otrzymanych na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki (art. 21 ust. 1 pkt 39f ustawy PIT).

10. Wprowadzenie nowego zwolnienia dotyczącego odsetek otrzymanych w związku z nieterminową wypłatą należności zwolnionych od podatku
    Zwolnione od podatku dochodowego będą odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o PIT).

11. Dodanie zwolnień od dochodu (przychodu)- dodany art. 21 ust. 1 pkt 102a PIT-, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uzyskanych z tytułu:

 • świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9aa w/w ustawy,
 • świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b w/w ustawy,
 • ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz art. 66n ust. 1 i 2 w/w ustawy,
 • stypendiów otrzymanych na podstawie w/w ustawy.

12. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Katalog wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną polegającą na odliczaniu ich przez osoby uprawnione od podstawy opodatkowania, został rozszerzony m.in.

 • wydatki na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyrobów medycznych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 ze zm.) oraz wyposażenie umożliwiające ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (art. 26 ust. 7a pkt 2a ustawy o PIT),
 • odpłatność za pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą niepełnosprawną – zaliczoną do grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej (art. 26 ust. 7a pkt 6a ustawy o PIT),
 • pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł (art. 26 ust. 7a pkt 3a ustawy o PIT).

13. Wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (art. 26hc ustawy o PIT)  oraz złagodzenie warunków do zastosowania zwolnienia z CIT (art. 17 ust. 1 pkt 58a)

   1) Wprowadzona została możliwość odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji w:

 • alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 • spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
   – posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
   – będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku  nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika – do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.
 • Odliczenie nie będzie mogło jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 tys. zł.
 • Odliczenie przysługuje, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  – wspólnikiem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który nabył lub objął udziały (akcje) w alternatywnej spółce inwestycyjnej sfinansowane w całości lub części ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niemających charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje venture capital w Rzeczypospolitej Polskiej;
  – podatnik zawarł z alternatywną spółką inwestycyjną umowę inwestycyjną regulującą prawa i obowiązki alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika wynikające z nabycia przez podatnika udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub wspólnej inwestycji alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika w spółkę kapitałową, w której alternatywna spółka inwestycyjna nabędzie lub obejmie co najmniej 5% udziałów (akcji);
  – w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub w spółce kapitałowej, o których mowa w ust. 1, ta alternatywna spółka inwestycyjna i 53 spółka kapitałowa nie była z podatnikiem podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;
  – podatnik będzie posiadał udziały (akcje), o których mowa w ust. 1, przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy.
 • Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

2) Aktualnie, warunkiem do skorzystania ze zwolnienia z CIT dochodów ASI ze sprzedaży udziałów lub akcji, jest posiadanie co najmniej 10% udziału w kapitale danej spółki bezpośrednio przed dniem sprzedaży, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Po zmianie przepisu warunkiem jest posiadanie co najmniej 5% udziału.

14. Wprowadzenie ulgi dla podatników będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (art. 26hb ustawy o PIT)

Adresatami ulgi są podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Mogą oni odliczyć wydatki:

 • poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków (art. 26hb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT),
 • poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków (art. 26hb ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT),
 • na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa w pkt 2 (art. 26hb ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).
 • Odliczenia w w/w art. 26hb ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą przekroczyć 50% wydatków udokumentowanych:
  – dowodem wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczeniem o wysokości wpłat w roku podatkowym wystawionym przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową;
  – fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, powiększonych o kwotę podatku od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Odliczenie w w/w art. 26hb ust. 1 pkt 3, nie może przekroczyć:
  – iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie więcej jednak niż 500 000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

15. Wprowadzenie zwolnienia dla podatników zmieniających rezydencję podatkową (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT)

W myśl ustawy odliczenie podatnik będzie mógł stosować, co do zasady przez cztery lata następujące licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

 • Zwolnienie będzie ograniczone limitem rocznym, który dla sumy przychodów wynosił będzie 85 528 zł z tytułu:
  – ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  – z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
  – z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c określone w ustawie o PIT albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Zwolnienie będzie przysługiwać jeśli:
  – w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania do RP podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
  – podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium RP w okresie obejmującym:
  a trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
  b okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
  – podatnik:
  a posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo kraju UE, EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  b miał miejsce zamieszkania:
 • nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 lat poprzedzających dany rok oraz okres od początku roku do dnia poprzedzającego dzień zmiany miejsca zamieszkania – w państwie UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres wskazany powyżej, oraz
 • posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia.

16. Wprowadzenie w ustawie PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski (nowy rozdział 6b ustawy o PIT)

Oprócz zwolnienia z opodatkowania, podatnicy decydujący się zmienić swoją rezydencję podatkową i płacić podatek w Polsce, będą mogli skorzystać z opodatkowania ich przychodów w formie ryczałtu. Ryczałt będzie mógł być opłacany  od przychodów z zagranicy. Możliwe jest objęcie przychodów krajowych zwolnieniem a zagranicznych – ryczałtem.

 • Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może podlegać podatnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
  – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, złoży urzędowi skarbowemu oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem według ustalonego wzoru (oświadczenie dotyczy całego okresu opodatkowania ryczałtem przychodów zagranicznych polskiego rezydenta),
  – nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
  – Do oświadczenia podatnik dołącza certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie przed zmianą rezydencji na polską.
  – Jeśli osoba, która zmieni rezydencję oprócz przychodów zagranicznych będzie uzyskiwała również przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce, to nie będą one objęte ryczałtem. Od ich wysokości należy zapłacić podatek na ogólnych zasadach. Podobnie opodatkowaniu podlegać będą przychody z zagranicznej jednostki kontrolowanej (wykazywane na PIT-CFC).
 • Przychodów opodatkowanych ryczałtem nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) i nie wykazuje się w zeznaniach podatkowych oraz księgach podatkowych. Należy natomiast posiadać dokumentację ich uzyskiwania – celem ustalenia ich pochodzenia, wysokości oraz okresu uzyskania przychodów zagranicznych.
 • Ryczałt będzie wynosił 200 000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych. Płatność podatku będzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 • Warto zwrócić uwagę, iż podatnik będzie obowiązany do poniesienia wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, których rodzaje będą określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w wysokości co najmniej 100 000 zł w roku podatkowym począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej (art. 30m ustawy o PIT).
 • Nadto Podatnik będzie obowiązany złożyć składa urzędowi skarbowemu pisemne oświadczenie o poniesieniu tych wydatków, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.
 • Natomiast opodatkowanie ryczałtem stosuje się przez okres 10 kolejnych lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 30n ustawy o PIT).

17. Kumulacja zwolnień (ulg)

Podkreślenia wymaga, iż zwolnienia podatkowe dla osób do 26 r. ż. w związku z wychowywaniem 4 i kolejnych dzieci, związane z powrotem do Polski i zmianą rezydencji podatkowe można łączyć, jednak suma przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

18. Nowa forma publikowania formularzy PIT – publikowanie nie w rozporządzeniu lecz w BIP

 • Nowe rozwiązanie będzie stosowane po raz pierwszy do rozliczenia dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

19. Wprowadzenie odliczeń dla kosztów związanych z wejściem na giełdę

 • Wprowadzenie odliczeń podatkowych odnoszących się do kosztów poniesionych w związku z „wejściem na giełdę”, tj. Pierwszą Ofertą Publiczną („POP”), określoną w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

20. Sprzedaż składnika wykupionego z leasingu operacyjnego

Nowelizacja rozszerzyła katalogu przychodów z działalności gospodarczej o przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, o których mowa w art. 23b ust. 1 ustawy o PIT czyli przedmiotami umów leasingu operacyjnego m.in. dotyczy to samochodów, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

 • Oznacza to, że przepisy zakładają likwidację wykupu prywatnego poprzez poszerzenie definicji składników, których sprzedaż jest kwalifikowana do przychodów z działalności.
 • W obecnym stanie prawnym u przedsiębiorcy będącego podatnikiem PIT odpłatne zbycie składnika, który był w firmie środkiem trwałym już po wycofaniu go z działalności lub po likwidacji tej działalności, generuje przychód zaliczany do źródła jakim jest działalność gospodarcza, jeżeli do takiego zbycia dochodzi w okresie 6 lat po wycofaniu lub likwidacji.
 • Uregulowania te nie mają jednak zastosowania w odniesieniu do składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie tzw. leasingu operacyjnego. Wynika to z tego, że nie stanowią one składników firmowego majątku, gdy przedsiębiorca po zakończeniu użytkowania w działalności gospodarczej wykupi go do majątku prywatnego, wówczas przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód firmowy, ale przychód ze sprzedaży innych rzeczy, o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d) ustawy o PIT To z kolei oznacza, że jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, to z tego tytułu w ogóle nie powstaje przychód w podatku dochodowym. Natomiast po zmianach takiej możliwości już nie będzie.
 • Niemniej przepisy przejściowe wskazują, iż „art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r.” – art. 51 i  umożliwiają wykup przedmiotu leasingu do końca 2021 roku oraz późniejszą sprzedaż po upływie 6 miesięcy i brak powstania przychodu. Tak jak na dotychczasowych zasadach.

21. Zmiany w ustalaniu wartości początkowej składnika majątku przenoszonego z majątku prywatnego

 • W ustawie nastąpiła została zmiana art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Od 1 stycznia 2022 r. wartość początkowa składnika majątku, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych został nabyty do majątku prywatnego osoby fizycznej i wykorzystywany do celów prywatnych, będzie w dalszym ciągu zasadniczo ustalana według ceny jego zakupu. Jeżeli jednak jego wartość rynkowa będzie od tej ceny niższa – wówczas to wartość rynkowa będzie wyznaczała jego wartość początkową.

W efekcie taki składnik majątku będzie amortyzowany od jego realnej wartości, co oznacza, że zostanie uwzględnione jego faktyczne zużycie sprzed wprowadzenia do majątku firmowego.

22. Regulacje dotyczące opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań – rozszerzenie zakresu przedmiotowego regulacji (art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT)

     Zmiana polega na tym , że ustawa nie określa rodzaju umowy, z której ma wynikać prawo podatnika do odprawy lub odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta.

 • Oznacza to, że niezależnie od rodzaju umowy, z której wynika odprawa lub odszkodowanie, opodatkowaniu 70% stawką podatku zryczałtowanego będzie podlegać część odprawy lub odszkodowania przekraczająca trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ww. umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania.

23.Nieodpłatne świadczenie polegające na udostępnieniu pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Ustawa przewiduje zmianę przyjętego wcześniej – w pkt 1 i 2 w ust. 2a art. 12 ustawy PIT – wskaźnika rozróżniającego wysokość ryczałtu określającego wartość uzyskanego przez pracownika omawianego świadczenia.

 • Od 1 stycznia 2022 r. przy określaniu wysokości ryczałtu, , będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Nowe brzmienie pkt 1 oznacza ponadto objęcie, niższym 250 zł ryczałtem, udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem
 • Natomiast nowy pkt 2 wskazuje, iż dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1 ryczałt wynosi 400 zł.

24. Ulgi dla dużych rodzin i dla emerytów (art. 21 ust. 1 pkt 153 oraz pkt 154 ustawy o PIT)

 • Pierwsza ulga odnosi się do tzw. dużych rodzin. Dotyczy ono nieprzekraczających kwoty 85.528 zł przychodów podatnika PIT osiągniętych ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia zawieranych w ramach działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym albo rozliczanych w ramach tzw. IP BOX-a. Z tej preferencji będzie mógł skorzystać podatnik, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci.
 • Druga ulga dotyczy osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Odnosi się ono do tej samej kategorii przychodów, co w przypadku podatników z czwórką dzieci – również do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Korzystać z niego mają kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów.

25.Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania przez wspólnika, będącego osobą fizyczną majątku ze spółki niebędącej osobą prawną (art. 14 ust. 2 pkt 16a, pkt 17 lit. b ustawy o PIT)

Do ustawy zostały wprowadzone zmiany w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów ze zmniejszenia udziału kapitałowego w niebędącej osobą prawną (czyli niebędącej podatnikiem podatku dochodowego), oraz otrzymania majątku w związku z likwidacją takiej spółki oraz wystąpienia wspólnika z takiej spółki.

 • Przede wszystkim do katalogu przychodów zaliczanych do pozarolniczej działalności gospodarczej znajdującego się w art. 14 ust. 2 ustawy o PIT został dodany przychód z otrzymania środków pieniężnych ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną.
 • Kolejno w przypadku otrzymania środków pieniężnych ze zmniejszenia udziału kapitałowego przez wspólnika – przychody takie będą pomniejszane o przypadające na nie „zatrzymane zyski” w spółce niebędącej osobą prawną (które już były opodatkowane u wspólnika podatkiem dochodowym) i pomniejszane o przypadające na nie koszty uzyskania przychodu stanowiące wydatki na nabycie udziałów w spółce osobowej. Przychód taki opodatkowany będzie na zasadach przewidzianych dla pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. wg skali podatkowej albo podatkiem liniowym.
 • Nadto w wyniku otrzymania składników majątku ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną w innej postaci niż:
  – udziały,
  – akcje,
  – papiery wartościowe,
  – tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych
  – pochodne instrumenty finansowe
  – składniki majątku, w wyniku otrzymania których, Polska traci prawo do ich opodatkowania w przypadku ich zbycia,

– przychody nie będą podlegały opodatkowaniu w momencie otrzymania takich składników majątku. Natomiast w przypadku ich zbycia przed upływem 6 lat, opodatkowaniu podlegał będzie dochód pomniejszony o wydatki na nabycie tego składnika majątku przez spółkę lub wspólnika.

 • Natomiast w sytuacji, w której przypadku otrzymania przez wspólnika składników majątku z tytułu:
  – wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną,
  – z likwidacji takiej spółki lub
  – ze zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku,

– powstanie u podatnika przychód ze źródła w postaci kapitałów pieniężnych, opodatkowany stawką 19%. Opodatkowaniu podlegał będzie dochód stanowiący nadwyżkę wartości rynkowej otrzymanych składników majątku nad wydatkami na ich nabycie lub wytworzenie poniesionymi przez spółkę lub wspólnika.

 • Dalej ustawa wskazuje, iż otrzymania przez wspólnika składników majątku z tytułu:
  – wystąpienia ze spółki osobowej,
  – z likwidacji takiej spółki,
  – lub ze zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce w postaci: udziałów (akcji), papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, jeżeli dochód z odpłatnego zbycia podlega opodatkowaniu w Polsce,

– przychód taki nie będzie podlegał opodatkowaniu w momencie otrzymania tych składników majątku, lecz w przypadku ich zbycia (niezależnie od czasu ich posiadania przez wspólnika) przychód taki zostanie zaliczony do źródła w postaci kapitałów pieniężnych. Opodatkowaniu podlegał będzie dochód stanowiący nadwyżkę przychodu nad wydatkami na nabycie lub objęcie takich składników majątku poniesionymi przez spółkę lub wspólnika.

26. Koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną (art. 22 ust. 1t ustawy o PIT)

Dodany przepis określa zasadę została ustalania kosztu uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce powstałej z przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną.

 • W takim przypadku kosztem uzyskania przychodów będą wydatki wspólnika na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce niebędącej osobą prawną (przekształcanej), powiększone o „zatrzymane zyski” w spółce niebędącej osobą prawną przypadające na tego wspólnika, ale pomniejszone o wypłaty dokonane wspólnikowi z tytułu udziału w tej spółce.
 • Jeżeli przed przekształceniem spółki niebędącej osobą prawna nastąpiło zmniejszenie udziału kapitałowego w takiej spółce, wówczas wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce przekształcanej, nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania z tytułu udziału w spółce przekształcanej oraz wartość wypłaty dokonanej z tytułu udziału w spółce przekształcanej, które pomniejszają przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), przyjmuje się w części, jaka odpowiada proporcjonalnie wartości udziału kapitałowego po jego zmniejszeniu w stosunku do jego wartości sprzed zmniejszeniem.
 • Taki sposób ustalania kosztów uzyskania przychodu będzie stosować się także w przypadku, gdy przedmiotem odpłatnego zbycia są udziały (akcje) w spółce, która powstała w następstwie kolejnych przekształceń.
 • Jeżeli w wyniku kolejnych przekształceń, u podatnika powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) powiększa się o wartość tego przychodu.

27.Właściwość miejscowa organu podatkowego do złożenia zeznania po zmianie miejsca zamieszkania przez podatnika

W wyniku nowelizacji nastąpiła zmiana brzmienia przepisu art. 45 ust. 1b ustawy PIT, w taki sposób, aby wskazywał urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania – jako właściwy do złożenia zeznania.

 • Według uzasadnienia proponowana zmiana przepisu umożliwi ustalanie właściwości organu podatkowego do wszystkich czynności związanych z rozliczeniem podatnika – na podstawie ogólnych zasad wynikających z Ordynacji podatkowej.

 

ZMIANY W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM, OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

1.Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy

 • Ustawa ujednoliciła zasady opodatkowania przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT nazywanego prywatnym najmem, w zakresie którego mieszczą się przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
 • W obecnym stanie prawnym podstawową formą opodatkowania dochodów z najmu lub dzierżawy poza działalnością gospodarczą są zasady ogólne według skali podatkowej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi natomiast fakultatywną formę opodatkowania.
 • Z przepisów przejściowych wynika, iż od 2023 r. przychody te będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawka dla przychodów z tego tytułu nie ulega jednak zmianie i będzie wynosiła 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł.

2.Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 • obniżone zostaną stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne oraz zawody techniczne, (tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych) – z 17% na 14%, ( art. 12 ust. 1 pkt 2a) oraz
 • dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT ( art. 12 ust. 1 pkt 2b) z 15% na 12% (informatycy).

3. Ograniczenie możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej

 Nowelizacja przewiduje, że od 1 stycznia 2022 r. stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie).

 • Oznacza to , że od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.
 • Podatnik, który z jakichkolwiek przyczyn, zaprzestanie stosowania opodatkowania kartą podatkową (tj. zrezygnuje z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. lub utraci prawo do jej stosowania, nie będzie mógł powrócić do stosowania tej formy opodatkowania.

4. Modyfikacja zasad opodatkowania kartą podatkową działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub świadczenia usług weterynaryjnych

      W efekcie zmiany, stawki karty podatkowej nie znajdą zastosowania, a tym samym, prawo do karty podatkowej będzie wyłączone w przypadku wykonywania tych działalności, jeżeli działalności te będą wykonywane na rzecz:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo
 • osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

5. Zmiany w zakresie   tzw. zatorów płatniczych zmieniony przepis art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy o ryczałcie

Zaktualizowany przepis wskazuje, że obowiązek doliczenia do przychodów dotyczy tylko tych zobowiązań, które związane są z zakupem towarów (towary handlowe, surowce, materiały, itp.). Są to towary, co do których podatnik obowiązany jest posiadać i przechowywać dowody ich zakupu.

6. Zmiany w zakresie  limitu 100 tys. przychodów ( dodany ust. 13a w art. 12 ustawy o ryczałcie)

Dodany przepis stanowi, że limit ten dotyczy odrębnie przychodów z tzw. najmu prywatnego i odrębnie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki (spółek), limit te dotyczy przychodów przypadających na podatnika (wspólnika).

 

 ZMIANY PIT/CIT

1.Wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego (art. 26hd ustawy o PIT, art. 18ef ustawy o CIT)

     Wydatki z tego tytułu podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku zarówno w przypadku korzystania z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej jak i według jednolitej 19% stawki podatku.

 • Maksymalna kwota jaką podatnik w roku podatkowym będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku została ograniczona:
  – maksymalnie 2500 zł w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących,
  – maksymalnie 1000 zł w pozostałych przypadkach.

2. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytków ruchomych.

     Zwolnienie dotyczy to zbycia zabytków ruchomych na rzecz muzeum lub biblioteki  (art. 21 ust. 1 pkt 28a ustawy o PIT, art. 17 ust. 1 pkt 62 ustawy o CIT).

3. Wyłączenie możliwości amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnych od 1 stycznia 2023 r. (art. 22c pkt 2 ustawy o PIT, art. 16 c ust. pkt 2a ustawy CIT)

Zgodnie z regulacjami, budynki i lokale mieszkalne nie będą podlegały amortyzacji podatkowej. Wydatki poniesione na nabycie takich nieruchomości będą stanowić koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia.

 • Zgodnie z poprawką wprowadzoną do ustawy w trakcie prac w Sejmie, do końca 2022 r. podatnicy będą mogli stosować jeszcze dotychczasowe zasady opodatkowania najmu prywatnego przez osoby fizyczne oraz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie od 1 stycznia 2023

4. Zmiany w podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

Zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax) mają na celu doprecyzowanie momentu, w którym następuje „przeniesienie składnika majątku” poza terytorium Polski.

 • W art. 30da ust 2 pkt 1 i 2 ustawy PIT oraz art. 24f ust. 2 pkt 2 ustawy CIT został usunięty zapis wskazujący, że przeniesienie składnika majątku następuje także, gdy Polska straci w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składników majątku.
 • W wyniku wprowadzonych zmian zostało określone, że przeniesienie takiego składnika majątku, skutkujące powstaniem obowiązku w podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków następuje tylko  w przypadku utraty przez Polskę w całości prawa do opodatkowania dochodów ze zbycia takich składników majątku.

5. Wycena składników majątków spółki.

Planuje się, że dla celów CIT (art. 15 ust. 1xa—1xc) i PIT (art. 22 ust. 1kb-1kc) w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, wartość poszczególnych składników majątku spółki przekształconej na dzień przekształcenia będzie się ustalać w wysokości:
– wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki przekształcanej – w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
– przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych spółki przekształcanej na dzień przekształcenia – w przypadku pozostałych składników.

 • Z kolei w przypadku zbycia tych składników majątku, koszty uzyskania przychodów ma się ustalać w ww. wysokości pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.
 • Natomiast – dla celów CIT art. 15 ust. 1xc) znowelizowane przepisy wskazują, iż spółka powstała z przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną (lub przejmująca majątek takiej spółki w następstwie łączenia) będzie ustalała wartość poszczególnych składników majątku na podstawie wykazu. W przypadku zbycia tych składników majątku, koszty uzyskania przychodów ma się ustalać w wysokości określonej w tym wykazie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

6. Zmiana w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK) – (art. 30f ustawy o PIT, art. 24a ustawy CIT)

 • Doprecyzowano m.in. przesłanki dotyczące zagranicznej jednostki kontrolowanej (ZJK) poprzez wskazanie, iż za ZJK uważa się także podmiot, w którym polski podatnik posiada samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub z innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w zarządzaniu jednostką. 
 • Rozszerzono również katalog przychodów pasywnych o świadczone usługi niematerialne, takie jak m.in. usługi doradcze, księgowe, badania rynku.  Przekroczenie progu 33% tych przychodów konstytuuje ZJK.

7. Wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty związane z innowacyjnością

     Rozwiązania obejmują przychody z działalności gospodarczej związane z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.

      a) Ulga na prototyp (art. 26ga ustawy o PIT, art. 18ea ustawy o CIT)

Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera koszty poniesione na etapie testowania nowego produktu, przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i przed sprzedażą.

 • Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu.Wysokość odliczenia nie może jednak w danym roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty produkcji próbnej nowego produktu lub koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w tym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, to odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – może dokonać w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

      b) Ulga na zwiększenie sprzedaży (art. 26gb ustawy o PIT, art. 18eb ustawy o CIT)

Rozwiązanie to polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, do wysokości 1 000 000 PLN, poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów wytworzonych przez danego podatnika (z wyłączeniem sprzedaży do podmiotów powiązanych).

 • Wyłączone z ulgi są zatem wszelkie formy sprzedaży własnych produktów na zagraniczne rynki zbytu, na których faktyczną sprzedaż prowadzi lokalny podmiot powiązany wykorzystujący swoje know – how w tym zakresie.
 • Ponadto, przepis wprowadza wymogi dotyczące wykazania, że wydatki poniesione na zwiększenie sprzedaży przyniosły swój efekt. Przez zwiększenie sprzedaży rozumie się zwiększenie przychodów przez dwa kolejne lata podatkowe (tj. rok poniesienia wydatków i następny) w stosunku do przychodów z roku sprzed poniesienia kosztów.

      c) Ulga na robotyzację (art. 52jb ustawy o PIT)

Ulga na robotyzację jest skierowana do podatników, którzy chcą zastosować roboty przemysłowe, żeby usprawnić produkcję.

 • Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.
 • Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Żeby skorzystać z ulgi należy złożyć wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania podatkowego.
 • Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.
 • Ulgę można rozliczyć w kolejnych 6 latach podatkowych, w którym przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi, jeżeli w danym roku podatkowym:
  – przedsiębiorca poniósł stratę albo
  – dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia.

      d) Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników (art. 26eb ustawy o PIT, 18db ustawy o CIT)

W przypadku, gdy w danym roku przedsiębiorca nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B R) ze względu na poniesioną w danym roku podatkowym poniósł stratę albo wysokość przysługującej mu ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu,

 • to ma możliwość odliczenia kwoty tej ulgi od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników.
 • Ulga dotyczy przychodów pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy.
 • Przedsiębiorcy korzystający z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B+R.
 • Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy- zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich.
 • Wysokość odliczenia wynosi:
  – iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty niedoliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-36),
  – iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L),
  – iloczyn stawki podatku CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)*.
 • Ulgi nie mogą stosować podatnicy, którzy korzystają z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego w uldze B+R.

*pomniejszenie to stosuje się po raz pierwszy od 2023 r.

     e) Umożliwienie łącznego stosowania ulg B+R i IP-Box

Od 2022 r. przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie.

     f) Dodatkowo w przypadku ulgi B+R od 2022 roku kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększy się do 200%dla (art. 26e ust. 7-9 ustawy o PIT):

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami
 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących dużymi przedsiębiorcami
 • pozostałych podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.

 8. Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania (PIT,CIT,RYCZAŁT)

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa obejmie określonych podatników PIT tj. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej oraz podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 15 ust. 12-13 ustawy o ryczałcie).

 • Obowiązek ich przesyłania będzie obowiązywał w trakcie roku, jak i po zakończeniu roku. Miesięcznie będą przesyłane księgi podatkowe, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Kwartalnie będą przesyłane księgi w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane kwartalne zaliczki. Po zakończeniu roku księgi będą przesyłane w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy.
 • Również wprowadzone zostało podobne rozwiązań dla podatników CIT, tj. obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy (art. 9 ust. 1c i 1d ustawy o CIT).
 • Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r.

9. Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła

a) Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela (art. 4a pkt 29 lit. b ustawy o CIT, art. 5a pkt 33d lit. b ustawy o PIT)

 • Zmiana w definicji rzeczywistego właściciela ma wyłącznie charakter techniczny i polega na wyeliminowaniu z treści przepisów słów „prawnie lub faktycznie”, które mogły sugerować zawężenie zakresu pojęcia zobowiązania na potrzeby przedmiotowej definicj

b) Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej (art. 4a pkt 29 lit. C ustawy o CIT, art. 5a pkt 33d lit. b ustawy o PIT)

 • Zmiana polega na tym, że przy ocenie czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.

c) Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT

 • Nowelizacja zawęża stosowanie mechanizmu WHT refund w stosunku do podmiotów powiązanych zdefiniowanych w przepisach o cenach transferowych oraz do płatności o charakterze biernym.
 • Ustawa zakłada również wyłączenie z mechanizmu WHT refund dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów.

d) Kryterium należytej staranności

 • Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności.
 • Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie wymogów związanych z weryfikacją dochowania należytej staranności oraz pozwoli na zróżnicowanie wymogów związanych z należytą starannością w odniesieniu do podmiotów powiązanych oraz niepowiązanych.

e) Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu preferencji

 • Poszerzony został zakres przedmiotowy dotychczasowej opinii o stosowaniu zwolnienia również na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Poszerzenie zakresu stosowania tego instrumentu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza konieczność dodania stosownych regulacji do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991  r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianę nazwy samego instrumentu na opinię o stosowaniu preferencji.

f) Uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych

 • Po zmianach wymóg przedstawienia dokumentów wymaganych w procedurze refund w zakresie statusu rzeczywistego właściciela i prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej stosuje się gdy z przepisów odrębnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika obowiązek badania spełnienia przesłanek, o których mowa w tych przepisach.

g) Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji

 • Ustawodawca wskazał, że gdy podatnik posługuje się kopią certyfikatu rezydencji informacje z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie mogą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.
 • Dodatkowo zmiany obejmują także obszar wypłat należności poprzez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, wypłat z obligacji Skarbu Państwa, a także wypłat na rzecz tzw. zagranicznych zakładów zlokalizowanych w Polsce.


10.Zmiany dotyczące cen transferowych
          a) korekta cen transferowych

 • W aktualnym stanie prawnym korekta cen transferowych jest uzależniona m.in. od potwierdzenia jej dokonania w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego ta korekta dotyczy. W ustawie zrezygnowano z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym, w związku z czym uchylono jeden z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty.
  b) Doprecyzowanie regulacji tzw. safe harbour finansowego
 • Regulacja safe harbour polega na uproszczeniu, dla celów cen transferowych, zasad rozliczeń dla określonych transakcji finansowych oraz odstąpieniu przez organ podatkowy od określenia dochodu lub straty podatnika w zakresie oprocentowania takich transakcji.
 • Ustawa doprecyzowała moment na jaki umowa pożyczki (kredytu, obligacji) powinna być zgodna z warunkami safe harbour finansowego.
  c) Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych:
 • wydłużenie terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych tj.
  z 7 dni do 14 dni wydłużony został termin na przedłożenie lokalnej dokumentacji przez podatnika na żądanie organu podatkowego (art. 11s ust. 1 ustawy o CIT),
  z 9 miesięcy do 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego wydłużony został termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych art. 11k ust.1 ustawy o CIT). 
 • wprowadzony został również zapis, zgodnie z którym podatnik ma 30 dni na przedłożenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji objętych zwolnieniem z tytułu wykorzystania safe harbour dla transakcji finansowych, w przypadku jeśli istnieje prawdopodobieństwo niespełnienia warunków safe harbour. Analogicznie do dotychczasowych zasad obowiązujących w przypadku istnienia prawdopodobieństwa zaniżenia wartości transakcji (art. 11s ust. 2 ustawy o CIT)
 • kolejną zmiana jest to, iż wartość transakcji kontrolowanej pomniejsza się o podatek od towarów i usług art. 11l ust. 2austawy o CIT (z wyjątkami);
 • wprowadzony został obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w postaci elektronicznej (w dalszym ciągu będzie można sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych w wersji papierowej, ale oprócz tego będzie obowiązek sporządzenia jej w wersji elektronicznej).
  d) Rozszerzenie wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na:
 • transakcje powiązane pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce,
 • transakcje kontrolowane objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym (wprowadzenie do wyliczenia art. 11n ustawy o CIT),
 • zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania.
  e) Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu (przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych)
 • Ustawa wprowadziła rezygnację z potwierdzania, iż sporządzona została dokumentacja cen transferowych. Ustawa wprowadza regulację stwierdzającą expressis verbis, że informacja o cenach transferowych TPR-P i TPR-C będzie składana na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych (11t ust. 2a ustawy o CIT)
 • Równolegle do formularza TPR-P i TPR-C został dodany drugi element dotychczasowego oświadczenia dotyczący rynkowości cen transferowych. Podatnicy nie będą musieli składać dwóch różnych dokumentów dotyczących tego samego przedmiotu różnymi kanałami elektronicznymi. W rezultacie podatnik będzie składał tylko jeden zintegrowany formularz.
  f) Informacja o cenach transferowych – zmiany:
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych z 9 miesięcy do 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego  (art. 11t ust.1 ustawy o CIT)
 • zmiana organu do którego składa się informację za pomocą środków elektronicznych  na naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego (art. 11t ust.1a i ust. 1bustawy o CIT),
 • wyłączenie możliwości podpisywania informacji przez pełnomocnika (z wyjątkami – prokurent, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident),
 • rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną do podpisywania informacji o cenach transferowych art. 11t ust.5a).

11.Przeniesienie konsekwencji podatkowych nielegalnego zatrudnienia pracownika na pracodawcę

 • Zgodnie z ustawą przychodem z działalności gospodarczej mają się stać również przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym (art. 14 ust. 2 pkt 20-21 ustawy PIT, art. 12 ust. 1 pkt 13-14 ustawy o CIT).
 • W wyniku zmiany, pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia, które pracodawca nie ujawni, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności – konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały pracodawcę.
 • Nastąpi również wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego a nieujawnionego (art. 23 ust. 1 pkt 55c ustawy PIT, analogiczne przepisy w ustawie o CIT). Kosztem podatkowym dla pracodawcy nie będą składki na ubezpieczenia emerytalne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek.

12.Wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę (art. 26ha ustawy o PIT, at. 18ee ustawy o CIT)

 Wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele związane ze wspieraniem tych dziedzin.

 • przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 13.Zmiany w zwolnieniu od podatku z tytułu działalności prowadzonej w ramach SSE

 W wyniku zmian ustalono m.in.

 • nowe brzmienie powołanego art.17 ust. 1 pkt 34a (analogicznie w ustawie o PIT) zgodnie, z którym zwolnienie to obejmuje dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4–6d, z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości.
 • Zmianie ulega również brzmienie art.17 ust.4 ustawy o CIT i wprowadzony został nowy wymóg zwolnień podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, by przysługiwały one podatnikowi wyłącznie odpowiednio z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w zezwoleniu lub z tytułu dochodów uzyskanych z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji o wsparciu.
 • Z kolei w zmienionym art.17 ust. 6c pkt 1 ustawy o CIT wykluczono stosowanie zwolnień określonych w art.17 ust. 1 pkt 34 i 34a, jeżeli: osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub z działalności gospodarczej osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu następuje w związku z zawarciem umowy, dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych lub dokonaniem czynności innej niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie w sposób sztuczny czynności faktycznych dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego.

14.Ograniczenie amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych (art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, analogicznie zmiana w przepisach o PIT)

Zgodnie z przepisami, możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w spółkach nieruchomościowych zostaje ograniczona do wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości i obciążającymi w danym roku wynik finansowy.

15.Przejściowy podatek dochodowy (znajduje się w przepisach epizodycznych m.in. art. 47, 48, 49)

Zmiany wprowadzające przejściowy podatek przewidują rozwiązania adresowane do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych jak i również podmiotów chcących wycofać się z działań optymalizacyjnych.

 • Z tych przepisów będą mogli skorzystać podmioty, którzy osiągnięte dochody nie zadeklarowali w całości lub w części do opodatkowania w Polsce dla celów podatku dochodowego albo nie dokonali w prawidłowy sposób poboru podatku (jako płatnicy) od tych podmiotów. Dotyczy to sytuacji, gdy w przeszłości doszło do m.in.:
 • nieujawnienia dochodów w całości lub w części;
 • nieujawnienia źródła powstania dochodów;
 • przeniesienia lub utrzymania formie kapitału poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zagranicznej jednostce, w rozumieniu art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.;
 • stosowania postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw-stron tych umów;
 • osiągnięcia korzyści podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 18 Ordynacji podatkowej;
 • zmiany rezydencji podatkowej.
 • Przejściowy podatek będzie dobrowolny, co oznacza że podatnicy i płatnicy do końca 2022 r. będą mogli dobrowolnie zdecydować się na ewentualne korekty dochodu po uprzednio przeprowadzonej własnej sytuacji prawno-podatkowej i możliwe będzie skorzystanie z ryczałtu wynoszącego 8%.
 • Wyłączeniem nieobejmującym skorzystania z przejściowego podatku będzie sytuacja, w której podatnik uzyskał korzyść podatkową w związku z popełnieniem przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.  

 

ZMIANY W CIT

 1. Ograniczenie generowania sztucznych kosztów (ukrytej dywidendy) art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT

W przypadku stwierdzenia, że wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla podatnika.

 • Przepisy przewidują trzy sytuacje, w których wydatki na świadczenia wykonywane przez podmiot powiązany mogą stanowić ukrytą dywidendę i podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1d-e):
 • wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku (1),
 • transakcja ma charakter sztuczny lub jest dokonana na warunkach nierynkowych (2),
 • wydatki te dotyczą wynagrodzenie za korzystanie z aktywów (np. nieruchomości), które były w posiadaniu wspólnika spółki przed jej utworzeniem (3).
 • Przypadków opisanych w punkcie 2) i 3) nie stosuje się w sytuacji, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.
 • Przepisy znajdą zastosowanie od1 stycznia 2023 r.

 2. Ulga konsolidacyjna (art. 18ec ustawy o CIT)

     Zgodnie z przepisami, podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), będzie miał prawo  do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia.

 • Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie może jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł. Możliwość skorzystania z omawianego odliczenia przysługiwać będzie podatnikowi przy spełnieniu określonych warunków tj.
 • spółka przejmowana ma siedzibę w Polsce lub w innym państwie, z którym Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa;
 • główny przedmiot działalności takiej spółki kapitałowej byłby tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika i działalność taka była prowadzona przez obie spółki przez co najmniej 24 miesiące przed transakcją;
 • w okresie 2 lat przed nabyciem spółki nie były uznane za podmioty powiązane;
 • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

 3. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (zmiany w rozdziale 6b ustawy o CIT)

   Zmiany w zakresie regulacji dotyczącej opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. „estoński CIT”) są nakierunkowane na rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do korzystania z tego opodatkowania, a także złagodzenie niezbędnych do spełnienia warunków, pozwalających na wybór tej formy i dalsze jej stosowanie.
Zmiany te w szczególności obejmują:

 • rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne;
 • rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie, z zachowaniem możliwości ich ponoszenia w celu skorzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu;
 • rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego;
 • uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania.

W związku z prezentowaną zmianą, zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4  o PIT od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki, które zostały osiągnięte w okresie opodatkowania ryczałtem, zgodnie z przepisami rozdziału 6b CIT. Jeżeli wypłaty pochodzą z podziału zysków, wówczas podlegają pomniejszeniu o:

 • 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki – dotyczy małych podatników lub podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, których zyski są opodatkowane stawką ryczałtu od dochodów spółek w wysokości 10% albo
 • 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku innych podatników, których zyski są opodatkowane stawką ryczałtu od dochodów spółek w wysokości 20%. W art. 41 ust. 4ab została wprowadzona zmiana stanowiąca, że płatnicy pobierający zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych należności z tytułu podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązani uwzględniać pomniejszenie na zasadach określonych w art. 30a ust. 19 ustawy o PIT.

4. Nowe warunki tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK)

    Nowelizacja wprowadza złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania, a także zabezpieczenie podatkowych grup kapitałowych przed podatkowymi skutkami okresowego spadku zyskowności. Działania te mają na celu umożliwienie tworzenia podatkowych grup kapitałowych przez mniejsze podmioty oraz urealnienie obecnie funkcjonujących warunków decydujących o możliwości uzyskania statusu PGK.

 • Zmiany w przepisach dotyczących warunków utworzenia PGK zakładają:
 • zmniejszenie wartości przeciętnego kapitału zakładowego spółek kapitałowych, które chcą utworzyć PGK z 500 tys. zł do 250 tys. zł (art. 1a pkt 1 lit. a ustawy o CIT),
 • likwidację warunku nieposiadania przez spółki zależne udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,
 • likwidację warunku rentowności,
 • zmianę wymaganej formy umowy podatkowej grupy kapitałowej z formy aktu notarialnego na formę pisemną (art. 1a pkt 2 lit. a ustawy o CIT).
 • Zmiany w zakresie rozliczania strat PGK

Do tej pory PGK nie mogła rozliczać strat poniesionych przez spółkę ją tworzącą przed utworzeniem grupy. Zgodnie ze zmianami – takie rozliczenie straty jest możliwe przy spełnieniu szeregu warunków (art. 7a ust. 4 i 5 ustawy o CIT):

 • strata podlegałaby odliczeniu od dochodu tej spółki, gdyby ta spółka nie weszła w skład PGK,
 • strata zostałaby poniesiona przez spółkę nie wcześniej, niż w piątym roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowej grupy kapitałowej, za który dokonuje się tego obniżenia,
 • strata nie zostałaby odliczona wcześniej od dochodu spółki,
 • spółka osiągnęłaby w roku podatkowym, za który dokonuje się tego obniżenia, dochód z tego źródła przychodów, z którego została poniesiona strata.

Jednocześnie kwota obniżenia dochodu PGK nie może przekroczyć 50% wysokości straty oraz kwoty dochodu ze źródła przychodów osiągniętego przez spółkę zależną w roku podatkowym, za który dokonuje się tego obniżenia.

Ponadto, zgodnie ze zmianami, w przypadku utraty statusu podatnika przez PGK spółka ją tworząca będzie mogła obniżyć dochód o wysokość straty poniesionej przed utworzeniem grupy, jeżeli (art. 6 ust. 6a ustawy o CIT):

 • strata została poniesiona nie wcześniej niż w piątym roku podatkowym spółki poprzedzającym rok, za który dokonuje się tego obniżenia (przy czym okres ten obejmuje również lata podatkowe PGK tworzonej przez tą spółkę),
 • o wysokość tej straty nie został obniżony dochód PGK.

 

 • Zmiany w zakresie funkcjonowania PGK

Zmiany dotyczą również funkcjonowania PGK, bowiem dopuszczone zostaną połączenia, przekształcenia i podziały w grupie, a także zmianie ulegną zasady rozszerzania PGK po zarejestrowaniu umowy oraz kwestie zgłaszania przedłużania okresu funkcjonowania PGK.

Ponadto została doprecyzowana kwestia odpowiedzialności solidarnej spółek tworzących PGK. Zmiany doprecyzowują, że odpowiedzialność solidarną za zobowiązania PGK ponoszą te spółki, które tworzyły PGK w momencie upływu terminu obowiązywania umowy lub utraty przez tę grupę statusu podatnika.

Nowelizacja dotyczy również uszczegółowienia przepisów odnoszących się do PGK w zakresie cen transferowych. Zgodnie z treścią ustawy– obowiązki dokumentacyjne związane z transakcjami kontrolowanymi lub innymi niż kontrolowane z podmiotami powiązanymi, a niewchodzącymi w skład tej grupy kapitałowej, spoczywają na spółkach tworzących grupę.

5. Preferencja podatkowa związana z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej (POP)

    Preferencja podatkowa dotycząca Pierwszej Oferty Publicznej ma na celu wprowadzenie odliczeń podatkowych odnoszących się do kosztów w związku z „wejściem na giełdę”.

Zgodnie ze zmianami podstawa opodatkowania ustalana zgodnie z art. 18 ustawy o CIT po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 18d i 18ea-18ec ww. ustawy, będzie mogła być pomniejszona o kwotę stanowiącą:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, poniesienie opłaty notarialnej, sądowej, skarbowej i giełdowej oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym podatkowego i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł,

-poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6. Wprowadzenie reżimu holdingowego (dodany rozdział 5b ustawy o CIT)

Preferencje w związku z wprowadzeniem reżimu holdingowego będą opierały się na poniższych warunkach:

 • zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidendy otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych;
 • pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

Z powyższych preferencji będzie można skorzystać pod warunkiem posiadania przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez minimum 1 rok. Ograniczenie zakresu definicji spółek zależnych do spółek:

 • w kapitale których spółka holdingowa posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów lub akcji nieprzerwanie przez minimum 1 rok oraz
 • które nie posiadają więcej niż 5% udziałów lub akcji w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze.

Przepis art. 24m ustawy o CIT  ustanawia definicję spółki holdingowej oraz spółki zależnej, gdzie:

Spółką holdingową, która będzie mogła korzystać z preferencji, będzie spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, będąca polskim rezydentem podatkowym. W celu ograniczenia transferu zysków ze sprzedaży udziałów (akcji) do wielopoziomowych, potencjalnie nietransparentnych grup podmiotów, bezpośrednimi lub pośrednimi udziałowcami (akcjonariuszami) spółki holdingowej nie mogą być podmioty mające siedzibę lub zarząd lub miejsce rejestracji lub położenia:

 • w jurysdykcjach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (zgodnie z rozporządzeniami wydawanymi przez Ministra Finansów na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.); lub
 • w jurysdykcjach wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych; lub
 • w jurysdykcjach, z którymi nie ma podstawy prawnej do wymiany informacji ws. podatkowych.

Spółką zależną może natomiast być zarówno polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (projektowany art. 24m pkt 3 – definicja krajowej spółki zależnej), jak i zagraniczna spółka będąca podatnikiem zagranicznego podatku dochodowego od osób prawnych, z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej  (projektowany art. 24m pkt 4 – definicja zagranicznej spółki zależnej). W przypadku zagranicznych spółek zależnych, z definicji wyłączone są jednak podmioty mające siedzibę lub zarząd lub miejsce rejestracji lub położenia:

 • w jurysdykcjach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (zgodnie z rozporządzeniami wydawanymi przez Ministra Finansów na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.); lub
 • w jurysdykcjach wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych; lub
 • w jurysdykcjach, z którymi nie ma podstawy prawnej do wymiany informacji w sprawach podatkowych.

Przepis art. 24n ust. 1 natomiast określa zwolnienie od opodatkowania otrzymywanej przez spółkę holdingową od spółki zależnej dywidendy wskazanej w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., w części odpowiadającej 95% kwoty tej dywidendy.

Pozostała część dywidendy, nieobjęta zwolnieniem (tj. 5% kwoty dywidendy), będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na zasadach ogólnych dla opodatkowania dywidend, według stawki podatku 19%. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości należy podkreślić, że ta część dywidendy nie będzie objęta zwolnieniami z art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Następnie  art. 24o wprowadza preferencję w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce zależnej. Opisywane zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie, jeśli nabywcą udziałów/akcji jest podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Możliwość zastosowania zwolnienia jedynie do podmiotów niepowiązanych ma na celu ograniczenie ryzyka potencjalnych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie złożenie przez spółkę holdingową oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia do właściwego dla niej (tj. spółki holdingowej) naczelnika urzędu skarbowego na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia udziałów/akcji w spółce zależnej.

Oświadczenie będzie musiało zawierać również:

 • dane identyfikacyjne obu stron transakcji (imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej);
 • analogiczne dane identyfikacyjne spółki zależnej, która będzie zbywana;
 • wskazanie, jaki udział w kapitale spółki zależnej będzie przedmiotem zbycia (tj. jaka część udziałów/akcji spółki zależnej będzie zbywana przez spółkę holdingową);
 • planowaną datę zawarcia umowy.

Z kolei art. 24p wskazuje, iż podatnicy korzystający z preferencji będą obowiązani wykazać dane dotyczące tych preferencji w odpowiedniej deklaracji.

7. Zmiany w zakresie małej klauzuli

    W ramach projektu wprowadzone mają zostać zmiany uszczelniające w odniesieniu do małej klauzuli zawartej w art. 17 ust 6c ustawy o CIT poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych mających na celu uniknięcie opodatkowania z zastosowaniem w sztuczny sposób czynności faktycznych podjętych przez podatnika celem uzyskania zwolnienia podatkowego. Do tych czynności zaliczyć można np. wystąpienie schematów optymalizacji podatkowej dotyczących wykorzystania dochodu zwolnionego z opodatkowania uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

8. Miejsce faktycznego zarządu (art. 3 ust 1a ustawy o CIT)

Zgodnie z nowelizacją podatnik ma zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między innymi gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika na podstawie w szczególności:

 • umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub funkcjonowanie tego podatnika; lub
 • udzielonych pełnomocnictw; lub
 • powiązań w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

 9. Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (art. 15c oraz art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT)

Ustawa doprecyzowuje, że nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w części, w jakiej przewyższa kwotę 3 mln pln albo 30 proc. podatkowej ebitda będzie wyłączona z kosztów uzyskania przychodu.

 • Dodatkowo został rozszerzony katalog wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 16 ust. 1 ustawy, o regulację wskazującą, że w ogóle nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego  uzyskane od podmiotu powiązanego, w części w jakiej zostaną przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe, w szczególności: nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego lub wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia.

10. Opodatkowanie przerzuconych dochodów (nowy art. 24aa ustawy CIT)

Przepis ten przewiduje wprowadzenie odrębnego źródła przychodu, w postaci tzw. przerzuconych dochodów, które będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ze stawką wynoszącą 19%.

 • Zgodnie z art. 24aa ust. 2 ustawy o CIT, za przerzucone dochody mają zostać uznane określone koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką stanowiące należność tego podmiotu, jeżeli:
 • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia jest niższy o co najmniej 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby od niego należny, gdyby dochody tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem 19% stawki podatku, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu, oraz
 • koszty te:
 1. podlegające zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego lub
 2. wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał należność

– stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 • Przepis przewiduje więc dwa kryteria uznania kosztu poniesionego na rzecz podmiotu powiązanego za przerzucony dochód podatnika. Po pierwsze podmiot otrzymujący płatność jest opodatkowany (od całości swoich dochodów) podatkiem dochodowym z efektywną stawką 14,25% lub niższą. Po drugie, koszty ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego podlegają u tego podmiotu powiązanego zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego, bądź też otrzymane kwoty podlegają szybkiej redystrybucji przez podmiot powiązany (tj. podlegają wypłacie w formie dywidendy za rok w którym należność została otrzymana), a jednocześnie kwoty podlegające odliczeniu lub dystrybucji odpowiadają za co najmniej 50% przychodów tego podmiotu powiązanego.
 • Dodatkowo, zgodnie z art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT, aby koszty spełniały definicję przerzuconych dochodów muszą zaliczać się do wymienionych w przepisie kategorii wydatków (m.in. koszty usług niematerialnych i opłat licencyjnych, koszty finansowania dłużnego czy opłaty z tytułu przeniesienia funkcji, aktywów oraz ryzyk), a łączna wartość takich kosztów, poniesionych przez podatnika w roku podatkowym (również na rzecz podmiotów niepowiązanych), musi wynosić co najmniej 3% sumy jego kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku.
 • W nowych przepisach przewidziano również wyłączenie, zgodnie z którym opodatkowanie przerzuconych dochodów nie wystąpi, jeżeli powyższe koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

11. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów

Nowelizacja wprowadziła m.in. :

 • modyfikację zakresu pojęcia przychodu, który uzyskiwać mają strony reorganizacji, w tym wspólnicy, spółki przejmujące i spółki dzielone (zmiany do art. 12 ust. 1 pkt 8b, 8c i 9, oraz dodane art. 12 ust. 1 pkt 8ba-8bc, pkt 8d-8f),
 • zmianę wyłączeń z przychodu wartości majątku nabytego skutkiem połączenia lub podziału przez wydzielenie ( zmiany do art. 12 ust. 4 pkt 3e i pkt 12 oraz dodane art. 12 ust. 4 pkt 3g i 3h),
 • modernizację warunków neutralności wymiany udziałów (zmiany do art. 12 ust. 12 oraz dodane przepisy art. 12 ust. 11 pkt 3 i 4).

1) Zmiany w zakresie aportów ZCP i przedsiębiorstw

W świetle obecnego brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy o CIT, wspólnik wnoszący wkład niepieniężny do spółki powinien rozpoznać przychód odpowiadający wartości wkładu, chyba, że przedmiotem wkładu jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący, albo przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (ZCP).

 • Zmiana polega na rozszerzeniu brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 25 pkt b) ustawy o CIT o warunek kontynuacji wyceny podatkowej składników przedsiębiorstwa lub ZCP przez spółkę otrzymującą wkład.

2) Zmiany w zakresie wymiany udziałów

Dodany do ustawy o CIT  art. 12 ust. 1 pkt 8bb, określa, że przychodem spółki nabywającej udziały jest w szczególności nadwyżka wartości rynkowej udziałów otrzymanych tytułem wkładu nad wartością rynkową udziałów wydanych wspólnikowi wnoszącemu aport, wraz z zapłatą w gotówce. Natomiast wartość rynkowa udziałów wnoszonych aportem, oraz udziałów wydanych w zamian za wkład ma być ustalana na dzień wymiany udziałów.

 • regulacja ta wskazuje na powstanie obowiązku podatkowego po stronie spółki otrzymującej aport w przypadku, gdy w zamian za aport wyda ona udziały o zbyt niskiej wartości rynkowej.
 • Ze strony wspólnika wnoszącego wkład o wartości przychodu decyduje przepis art. 12 ust. 1 pkt 8bc, zgodnie z którym przychodem będzie nadwyżka wartości rynkowej udziałów wydanych w zamian za aport, wraz z zapłatą w gotówce, ponad wartość rynkową udziałów będących przedmiotem aportu. Także w tym przypadku wartość rynkowa powinna zostać ustalona na dzień wymiany udziałów.
 • Zmiany w zakresie wymiany udziałów

Dodane zostały dodatkowe warunki neutralności odnoszące się do sposobu nabycia lub objęcia udziałów będących przedmiotem aportu tj.:
a)   wymiana udziałów może być neutralna, o ile wnoszone aportem udziały nie zostały uprzednio nabyte lub objęte skutkiem innej wymiany udziałów, albo przydzielone w wyniku łączenia lub podziału podmiotów (nowy art. 12 ust. 11 pkt 3),

b)   wartość nabywanych przez wspólnika udziałów przyjęta dla celów podatkowych jest nie wyższa niż wartość zbywanych przez tego wspólnika udziałów, jaka byłaby przyjęta dla celów podatkowych, przy czym porównanie należy dokonać przy założeniu, że do transakcji wymiany udziałów miałoby nie dojść (nowy art. 12 ust. 11 pkt 4)

 • dodatkowo przepisy art. 12 ust. 12 ustawy o CIT precyzują, że rozłożona w czasie na okres do 6 miesięcy, neutralna podatkowo wymiana udziałów dotyczyć będzie wyłącznie przypadków, gdy otrzymująca aport spółka nabędzie je od tego samego wspólnika.

4) Zmiany w zakresie neutralności podatkowej połączeń i podziałów (art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT)

 • Analogicznie do proponowanych, nowych warunków neutralności wymiany udziałów, także neutralność połączeń i podziałów dla wspólników ma zostać ograniczona do czynności, w których:
  a)    udziały w spółce przejmowanej lub dzielonej nie zostały nabyte w wyniku wymiany udziałów, połączeń lub podziałów (neutralność tylko dla pierwszej czynności reorganizacyjnej),
  b)    wartość podatkowa udziałów objętych skutkiem połączenia lub podziału nie będzie wyższa od wartości podatkowej udziałów spółki przejmowanej lub dzielonej, z założeniem, że dla celów porównania nie doszło do łączenia lub podziału.
 • Z kolei w odniesieniu do połączeń i podziałów dotyczy spółek przejmujących (lub nowo zawiązanych) wartość przychodu określać mają:
  a) ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału nadwyżka wartości rynkowej przejętego majątku ponad wartość podatkową składników tego majątku, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników (nowe brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 8c)
  b) ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału nadwyżka wartości rynkowej przejętego majątku ponad wartość emisyjną udziałów przydzielonych udziałowcom spółek łączonych lub spółki dzielonej (nowy art. 12 ust. 1 pkt 8d),
  c) ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, oraz proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce przejmowanej lub dzielonej, nadwyżka wartości rynkowej przejętego majątku ponad cenę nabycia udziałów w spółce przejmowanej lub dzielonej (nowy art. 12 ust. 1 pkt 8f).
 • Dodatkowo art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT, wyłącza z przychodów wartość przejętego majątku pod warunkiem kontynuacji wyceny podatkowej, oraz przypisania tychże składników do działalności prowadzonej na terytorium Polski.

5) Zmiany w odniesieniu do likwidacji spółki lub wystąpienia z niej, wartość przychodu stanowi:

 • ustalona na dzień poprzedzający dzień likwidacji lub wystąpienia ze spółki wartość rynkowa majątku tej spółki otrzymanego przez jej wspólników w części przewyższającej wartość przyjętą dla celów podatkowych, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników – w przypadku likwidacji spółki osobowej lub wystąpienia z takiej spółki, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia majątku lub części majątku przejętego przez wspólnika takiej spółki.

 12. Minimalny podatek dochodowy (dodany 24ca ustawy o CIT)

 • Podatek 10% od przychodów będzie obowiązywał podatników w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz podatkowych grup kapitałowych w przypadku, jeżeli podmioty:
  – poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  – osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%
 • Przy czym podstawa opodatkowania będzie wynosiła :
  – 4% przychodu+ nadwyżka limitu kwotowego finansowania dłużnego+ odroczony podatek z tytułu ujawnionej wartości niematerialnej i prawnej+ nadwyżka limitu usług niematerialnych świadczonych przez podmiot powiązany.
 • Co istotne dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się:
  – zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych;
  – przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli:
  a) cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych oraz
  b) podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z  zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 1%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju.

13. Uchylenie art. 15e ustawy o CIT

W ramach uwzględnienia części postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji pierwotnego projektu zmian podatkowych stanowiących element Polskiego Ładu, ustawodawca zdecydował się na uchylenie przepisu art. 15e ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy są zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty usług niematerialnych i licencji poniesione na rzecz podmiotów powiązanych, w części przekraczającej określony próg.

ZMIANY W VAT

1Grupa podmiotów VAT-jako nowi podatnicy (nowy rozdział 2b, dodany art. 15a)

   Do przepisów ustawy został dodany art. 2 ustawy o VAT nowego podpunktu 46), który zawiera definicję grupy VAT jako grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku. Pojawił się też kolejny podpunkt 47) zawierający definicję przedstawiciela grupy VAT tj. podmiotu reprezentujący grupę VAT w zakresie obowiązków tej grupy.

    Obecnie podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczają VAT odrębnie. Dla rozliczeń między tymi podmiotami stosuje się wymogi tak jak dla podmiotów kompletnie od siebie niezależnych. W związku z powyższym, czynności dokonywane pomiędzy powiązanymi podmiotami są dokumentowane fakturami i każdy z nich odrębnie składa plik JPK_VAT. Podatników powiązanych obowiązuje także np. stosowanie mechanizmu podzielonej płatności, choć gospodarczo i ekonomicznie stanowią oni jedność.

   W ramach zmian wprowadzono grupy VAT. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie w/w podmiotom wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Rozwiązanie ma charakter dobrowolny.

Szczególny charakter dla funkcjonowania grup VAT mają m.in. regulacje przewidujące, że dostawy towarów i świadczenie usług dokonane przez:

 • członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy nie podlegają opodatkowaniu VAT,
 • członka grupy na rzecz podmiotu do niej nienależącego uważa się za dokonane przez tę grupę,
 • podmiot spoza grupy na rzecz członka grupy VAT uważa się za dokonane na rzecz tej grupy.

W ustawie nowelizującej wskazano także zasady tworzenia grup VAT oraz dostosowanie innych przepisów do tego nowego rodzaju podatników VAT

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że utworzenie takiej grupy zdaniem legislatorów wiąże się z korzyściami “(…) m.in. mniej dokumentów do analizy dzięki mniejszej liczbie plików JPK_VAT zawierających w sobie deklarację VAT i ewidencję, brak analizy odliczenia VAT wewnątrz grupy i brak faktur wewnętrznych w ramach grupy (wystarczy wystawienie np. noty księgowej). Jest to szczególnie korzystne dla podmiotów, które w ogóle nie odliczają VAT naliczonego lub odliczają VAT naliczony w części. Zaletą zawiązania grupy VAT jest jej korzystny wpływ na płynność finansową należących do niej podmiotów. Ponadto dla obrotów wewnątrzgrupowych wyłączone zostaje stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. (…)”.

2. Zmiany w WIS (dodany art. 42b ust 8aa ustawy o VAT)

Zmiany w zakresie WIS związane są z wprowadzeniem do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa tzw. porozumienia inwestycyjnego, czyli nowej instytucji mającej postać umowy pomiędzy inwestorem a organem podatkowym, dotyczącej skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Porozumienie  ma być rodzajem kompleksowej interpretacji przepisów prawa, która będzie służyć realizacji zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewnieniu jednolitej i spójnej wykładni przepisów prawa podatkowego dla określonego kręgu podmiotów (inwestorów zdefiniowanych w ww. przepisach Ordynacji podatkowej). Porozumienie PI będzie mogło obejmować m.in. opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku VAT, czyli elementy, które są przedmiotem WIS wydawanych w trybie ustawy o VAT.
 • W związku z powyższym w przypadku, gdy zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, będzie przedmiotem zawartego już porozumienia PI (tj. porozumienie PI będzie zawierać klasyfikację oraz stawkę podatku VAT konkretnego towaru, którego dotyczy wniosek o wydanie WIS), WIS nie zostanie wydana. Na postanowienie Dyrektora KIS o odmowie wydania WIS w takiej sytuacji wnioskodawcy ma służyć zażalenie.

3. Zmiany w obrocie bezgotówkowym

 • W ramach nowelizacji obniżony został limit płatności gotówkowych pomiędzy firmami z obecnych 15.000 zł do 8.000 zł oraz wprowadzenie limitu dla transakcji gotówkowych w relacji podatnik-konsument w kwocie 20.000 zł.
 •  Ponadto przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Będzie to dotyczyło tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, tj. takich, których roczny przychód przekracza 20.000 zł., w przeciwnym razie podmioty te dotknie sankcja wskazana (w art. 87 ust.6c)
 • W celu popularyzacji obrotu bezgotówkowego w ustawie o VAT  wprowadzono preferencję podatkową, tj. skrócenie terminu zwrotu podatku VAT do 15 dni (po spełnieniu określonych warunków).
  – Zgodnie z rozwiązaniami– 6d dodany w art. 87 – preferencja podatkowa oznacza zwrot podatku VAT w terminie 15 dni licząc od dnia:
  1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1-3, w przypadku złożenia:
  a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,
  b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;

  2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie  nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

  – zwany dalej „szybkim zwrotem VAT” pod warunkiem łącznego spełnienia warunków określonych w ust. 6e.

  – Wskazana preferencja podatkowa szybkiego zwrotu VAT dotyczyłaby podatników spełniających łącznie kryteria w zakresie:
  a) wysokiego udziału łącznej sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, tj. kas (online, wirtualnych) które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej sprzedaży wraz z podatkiem raportowanej w danym okresie dla celów VAT (udział minimum 80%),
  b) wysokiego udziału otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794, ze zm.) z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu – zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym (udział minimum 80%).
  c) Podatnik powinien spełniać powyższe warunki przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot ( 6e pkt 1 dodany w art. 87).

4. Możliwość opodatkowania VAT usług finansowych

W ustawie również wprowadzono możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania VAT wykonywanych przez niego usług finansowych.

 •  rozwiązanie wskazuje, że podatnik rezygnujący ze zwolnienia i wybierający opodatkowanie będzie zobowiązany do opodatkowania wszystkich świadczonych przez niego usług finansowych świadczonych na rzecz podatników. Nie będzie przy tym możliwa rezygnacja ze zwolnienia w odniesieniu tylko do wybranych rodzajów usług, np. usług udzielania kredytów, a do pozostałych stosowanie zwolnienia od podatku.
 • Zgodnie z ustawą, podatnik dokonujący wyboru opodatkowania usług finansowych będzie związany takim wyborem przez okres co najmniej 2 lat od momentu rezygnacji ze zwolnienia od podatku. Warunkiem stosowania opodatkowania usług finansowych będzie zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania tych usług oraz zarejestrowanie takiego podatnika jako podatnika VAT czynnego. Po upływie ww. 2 lat możliwy byłby powrót do stosowania zwolnienia.
 • Nadto, podatnik będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie świadczonych przez niego usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38, 39, 40, 40a, 41 ustawy o VAT, tj.:
  – transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną,
  – usług zarządzania funduszami (m.in. inwestycyjnymi, otwartymi funduszami emerytalnymi),
  – usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług oraz zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
  – usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
  – usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
  – usług, w tym także usług pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi,
  – usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

5. Zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej (CN)

W dniu 28 czerwca 2019 r. został przyjęty i podpisany przez Radę Współpracy Celnej WCO nowy Zharmonizowany System (HS) 2022. Na podstawie tego dokumentu Komisja Europejska (DG TAXUD) we współpracy z państwami członkowskimi UE, dokonała transpozycji zmian z HS do Nomenklatury scalonej (CN) Wspólnej Taryfy Celnej UE, która będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2022 r.

 • Tegoroczne zmiany CN są konsekwencją zmian w ogólnoświatowej nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego – tzw. HS 2022, które są przeprowadzane co 5 lat. Zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN) polegają m.in. na zmianach w nazwach i zawartości działów, pozycji czy też w symbolach klasyfikacyjnych, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

 

ZMIANY W USTAWIE – ORDYNACJA PODATKOWA

1.Porozumienie inwestycyjne (dodany dział IIC)

 • Zgodnie z uzasadnieniem do zmian ma ono umożliwić inwestorom określenie skutków podatkowych planowanej inwestycji w sposób kompleksowy, jeszcze przed jej rozpoczęciem. Zawarcie porozumienia inwestycyjnego ma zapewnić większą moc ochronną niż ma to miejsce w przypadku interpretacji indywidualnych. Jednocześnie ma być pomostem i zachętą do przystąpienia przez inwestora w przyszłości, po zrealizowaniu inwestycji do Programu Współdziałania.
 • Porozumienie inwestycyjne ma mieć formę umowy zawieranej pomiędzy Ministerstwem Finansów a inwestorem, czyli podmiotem, który planuje lub rozpoczął inwestycję na terytorium Polski o wartości co najmniej 100 mln złotych (50 mln złotych od 2025 roku).  Zamiarem ustawodawcy jest stosowanie porozumienia inwestycyjnego przede wszystkim do podmiotów zagranicznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce, choć nie jest wykluczone stosowanie tego instrumentu także dla polskich rezydentów. 
 • Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego będzie mogła złożyć również grupa inwestorów, w szczególności utworzone w związku z inwestycją konsorcjum, spółka, oddział lub przedstawicielstwo. 
 •  Porozumienie inwestycyjne ma być zawierane na wniosek inwestora, który obejmować ma następujące informacje: 
  – dane identyfikujące inwestora;
  – opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji;
  – deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia;
  – proponowany okres obowiązywania porozumienia;
  – proponowany przedmiot porozumienia.
 • Zakres przedmiotowy wniosku może być jednak zróżnicowany w zależności od zakresu inwestycji
 • Przepisy wskazują na dwa rodzaje opłat jakie inwestorzy będą musieli wnieść w celu zawarcia porozumienia: opłatę wstępną i opłatę główną.
 • Opłata wstępna, która funkcjonalnie ma być zapłatą za wniosek, wynosić ma 50 000 zł (od każdego inwestora składającego wniosek) i powinna zostać wniesiona na rachunek organu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Z kolei zawarcie porozumienia inwestycyjnego ma podlegać opłacie głównej w wysokości nie niższej niż 100 000 złotych i nie wyższej niż 500 000 złotych. Wysokość opłaty ma być uzależniona od m.in deklarowanej wartości inwestycji oraz stopnia złożoności. Opłata podlega wpłacie w terminie 30 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.