W każdym przypadku, gdy obie strony sprzedaży występują w charakterze przedsiębiorców i z góry wiedzą, że kwota należności przekroczy 15 tys. zł, istnieje obowiązek realizacji płatności za pośrednictwem banku, jeżeli kupujący pragnie zaliczyć sobie płatność w koszty uzyskania przychodów.

Powyższy obowiązek potwierdził w interpretacji indywidualnej Szef Krajowej Administracji Skarbowej o nr. (DPP13.8221.194.2017.MZO). Szef KAS miał rozstrzygnąć spór, co do tego jak należy rozumieć jednorazową wartość transakcji w sprawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony i uznał, że jednorazową transakcją nie jest płatność za pojedynczy okres rozliczeniowy tj. za dany miesiąc, a więc nie można zaliczać w koszty płatności gotówkowych dokonywanych miesięcznie. Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał jego stanowisko i podkreślił, że gdy w umowie najmu na czas nieoznaczony suma należności za czynsz, jaką trzeba zapłacić do momentu wypowiedzenia takiej umowy przekroczy limit 15 tys. zł, to już pierwsza płatność wynikająca z tej umowy powinna być dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego. Wyjątek stanowi okoliczność, gdy z dniem realizacji pierwszej płatności strony nie wiedzą jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej całkowita wartość, a posiadają wiedzę, że w najbliższym terminie płatności limit nie zostanie przekroczony. Bowiem w tej sytuacji do momentu przekroczenia można zapłacić gotówką i zaliczyć ten wydatek w koszty uzyskania przychodów. (III SA/Wa1465/18).

Przykładowo, gdy spółka z o.o. zawrze umowę najmu na 2 lata z innym podmiotem gospodarczym i ustali, że czynsz najmu będzie płatny w okresach miesięcznych w terminie do końca każdego miesiąca w wysokości 5 tys. zł, to zgodnie ze stanem faktycznym z dniem realizacji pierwszej płatności strony już wiedzą jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej całkowita wartość. Wiedzą zatem, że limit w wysokości 15 tys. zł zostanie przekroczony i w tej sytuacji spółka od początku musi płacić czynsz najmu za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli chce zaliczyć ten wydatek w koszty uzyskania przychodów.