Na czym polega podzielona płatność?
Podzielona płatność ma polegać na tym, że podatnik VAT posiadałby dwa rachunki – bieżący rozliczeniowy oraz rachunek VAT. Podatnik za nabywane towary i usługi miałby dokonywać płatności na dwa rachunki. Kwotę netto należałoby uiszczać na rachunek bieżący a kwotę podatku VAT na rachunek VAT.

Korzystanie z takiego rachunku ma być dobrowolne, ale proponowane regulacje nakładają na banki i SKOKi obowiązek utworzenia rachunku VAT, bez odrębnej umowy dla każdego rachunku rozliczeniowego podatnika do 31 marca 2018 r.

Możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT
Możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT jest ograniczona.

Na rachunek VAT będą mogły wpływać kwoty jedynie z tytułu:

 1. Zapłaty przez kontrahentów całości albo części kwoty podatku VAT z danej faktury wystawionej przez podatnika, (zapłata dokonywana za pomocą tzw. „komunikatu przelewu”)
 2. Wpłat VAT przez podatników na rzecz płatnika tego podatku, który jest właścicielem rachunku
 3. Zwrotu VAT w przypadku wystawienia faktury korygującej
 4. Zwrotu VAT przez urząd skarbowy

Rachunek VAT będzie mógł zostać obciążony tylko z tytułu:

 1. Dokonania płatności odpowiadającej kwocie VAT (całości albo części) z tytułu nabycia towarów i usług, przy czym płatność może być dokonana tylko na rachunek VAT innego podmiotu
 2. Zwrotu VAT w związku z wystawieniem faktury korygującej, przy czym ten zwrot może być dokonany tylko na rachunek VAT innego podmiotu
 3. Wpłaty VAT przez podatników na rachunek VAT płatników
 4. Wpłaty VAT, sankcji VAT, odsetek za zwłokę od ww. na rachunek urzędu skarbowego
 5. Przekazania środków na inny rachunek VAT tego podatnika („przekazanie własne”)
 6. Przekazanie kwoty VAT przez podatnika, który otrzymał płatność za towary i usługi, których nie sprzedał, na rachunek VAT podmiotu, który sprzedał te towary lub usługi
 7. Zwrotu nienależnie otrzymanej płatności, przy czym może to nastąpić tylko na rachunek VAT
 8. Wypłaty środków na inny rachunek podatnik, o ile organ podatkowy wydał postanowienie pozwalające na to
 9. Zajęcia administracyjnego, gdy dotyczy ono egzekucji kwot VAT

Forma dokonywania podzielonej płatności
Podzielonej płatności dokonywać się będzie za pomocą „komunikatu przelewu”.Środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji innej niż dotycząca podatku od towarów i usług.

Możliwość ubiegania się o zwrot środków a rachunku VAT na inny rachunek bieżący
Podatnik będący właścicielem rachunku VAT może ubiegać się w organie podatkowym o zgodę na zwrot środków z rachunku VAT na inny, bieżący rachunek rozliczeniowy. We wniosku określa się wysokość środków, które chciałby otrzymać.

Organ podatkowy wyraża zgodę na przekazanie środków w formie postanowienia, a odmowa następuje w formie decyzji w przypadku gdy istnieje zaległość podatkowa, istnieje obawa, że zobowiązanie nie zostanie wykonane, że wystąpi zaległość podatkowa lub zostaną ustalone sankcje VAT.

Korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności
Na wniosek podatnika składany wraz z deklaracją podatkową, urząd będzie obowiązany dokonać zwrotu VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni od złożenia rozliczenia. Ponadto jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego w VAT nastąpi w całości z rachunku VAT, w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty można obniżyć o kwotę wyliczoną wg wzoru:
S = Z x r x n/360, gdzie:
S – oznacza kwotę, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych zł
Z – oznacza kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania
R – oznacza stopę referencyjną NBP obowiązującą na 2 dni robocze przed dniem zapłaty podatku
N – oznacza liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin do zapłat podatku, włącznie z tym dniem.

Ponadto, dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności nie będą miały zastosowania przepisy związane ze stosowaniem niektórych sankcji oraz nie będą wykorzystywane regulacje o odpowiedzialności solidarnej.