Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, ze rozpoczął się nabór wniosków do tarczy finansowej PFR 2.0. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór będzie trwał do dnia 28 lutego 2021 r.

Poniżej przedstawiamy podstawowe kryteria, jakie powinien spełniać przedsiębiorca.

 1. PKD

Pierwszym i wspólnym kryterium jest wykonywanie działalności przedsiębiorcy w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD na dzień:

– 31 grudnia 2019 roku,

– 1 listopada 2020 r. oraz

– dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form

 rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej   

 przestrzeni;

 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Przy czym warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej, oraz mogą być różne na każdą z badanych dat pod warunkiem, że zawierają się w liście kodów wskazanych powyżej.

 1. Spadek przychodów

Wielkość spadku jest większa lub równa 30% w okresie:

– od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;

lub

– od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Na potrzeby obliczenia spadku obrotów będzie brana pod uwagę całość obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w porównywanych okresach, a nie tylko obroty z działalności w ramach wybranych 45 kodów PKD.

III. Zatrudnienie:

Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie co najmniej 1 pracownika na dzień 31 grudnia 2019 roku, a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na ten dzień – na dzień 31 lipca 2020 roku.

Przedsiębiorca, który nie zatrudniał żadnych osób, nie może otrzymać wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR.

 1. Wymogi dodatkowe:

– prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31 grudnia 2019 roku oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej

– w dniu złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji

– brak zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 roku lub na 31 grudnia 2020 roku, lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym nie będą uznawane za zaległość: rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne na raty lub jej odroczenie, zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tarcz antykryzysowych.

 1. Mikroprzedsiębiorstwa:

W przypadku mikroprzedsiębiorców kwota subwencji będzie zależna od wielkości spadku przychodów i wyniesie:

– 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30–60%

– 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%

maksymalna kwota subwencji wyniesie 324 000 zł

istnieje możliwość umorzenia do 100% subwencji w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

 1. MŚP:

Małe lub średnie przedsiębiorstwo musi dodatkowo odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym:

– od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na danych rzeczywistych), lub

– od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na predykcji (prognoza), a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – oparty na danych rzeczywistych)

Subwencja pokryje do 70% kosztów stałych powstałych w okresie kwalifikowanym.

W okresie kwalifikowanym należy wykazać także Koszty Stałe wykazane przez MŚP według definicji i za okresy:

– za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zostaną wykazane w oparciu o rzeczywiste dane wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych MŚP; lub

– za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. zostaną wykazane w oparciu o predykcję (prognozę) dokonaną przez MŚP wedle swojej najlepszej wiedzy jednakże w sytuacji, gdy w chwili składania Wniosku dostępne są dane rzeczywiste wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych MŚP za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wysokość Kosztów Stałych za część tego okresu w oparciu o dane rzeczywiste;

<<Koszty stałe oznaczają faktyczną stratę brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada 2020 roku do 31 marca 2021 roku, wykazaną przez beneficjenta w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych, z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną z innych źródeł (otrzymana lub oczekiwana).>>

 

subwencja jest wypłacana w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021.

maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

 

Powyższe informacje stanowią przedstawienie wymogów w sposób ogólny, gdyż definicje i metody wyliczania zawarte w Programie PFR 2.0. uległy zmianie w porównaniu z Programem PFR 1.0. Dlatego w przypadku kwalifikowania się Państwa przedsiębiorstw w zakresie PKD i spadku przychodów, prosimy o kontakt z Kancelarią AFO, celem dokładnego zweryfikowania dalszych kryteriów.

 

Pozdrawiamy

Zespół AFO