Jeśli organ podatkowy pozoruje czynności kontrolne i przekracza rozsądny termin zwrotu VAT, podatnikowi należą się odsetki w pełnej wysokości. Tak stwierdzono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (I SA/Wr 356/17).

Podkreślono, że obniżona stawka odsetek, czyli połowa oprocentowania za zwłokę, ma zastosowanie gdy, fiskus działa zgodnie z prawem, tj. wszczyna postępowanie i w jego ramach dokonuje zasadnych czynności w celu zweryfikowania zwrotu VAT. Zasady tej nie powinno się jednak stosować, gdy czynności kontrolne są pozorowane, czyli gdy organ podatkowy świadomie nadużywa prawa.

W sprawie będącej przedmiotem orzeczenia taka sytuacja nadużywania prawa procesowego została potwierdzona wyrokiem sądowym wskazującym na rażącą przewlekłość kontroli podatkowej i tym samym podatnik miał prawo do zastosowania odsetek za zwłokę w pełnej wysokości. Takie rozwiązanie wynika z zasady neutralności VAT wymagającej, aby straty finansowe poniesione w skutek niezasadnie opóźnionego zwrotu podatku VAT, spowodowane utratą możliwości dysponowania danymi środkami, zostały zrekompensowane przez zapłatę odsetek za zwłokę.