Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem zmian dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, które wejdą w życie od 2022 r. 

Lp.

Czego dotyczy zmiana

Na czym polega zmiana

 

 

 

 

 

 

1.

Faktury korygujące

Art. 29a ust. 13 oraz ust.17

VAT

 

1.       Posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus nie będzie konieczne.

2.       Podatnik rozliczy korektę VAT in minus za okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że:

•       z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, iż uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz

•       ustalone warunki zostały spełnione,

•       faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

3. Zostały uregulowane w ustawie o VAT zasady rozliczeń faktur korygujących in plus. Będzie to okres, kiedy powstała przyczyna ich wystawienia.

Ważne

Jeszcze przez rok (do końca 2021r.) będzie można korzystać z dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus, czyli na podstawie potwierdzeń ich odbioru. Pozostanie przy starym sposobie rozliczeń będzie musiało być uzgodnione na piśmie między sprzedawcą a nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.

 

2.

Zaliczki eksportowe

Art. 41 ust. 9a VAT

Stawkę 0% do zaliczki eksportowej będzie można stosować pod warunkiem, że wywóz nastąpi w ciągu 6 miesięcy, a nie – jak do tej pory – 2 miesięcy

 

3.

Kursy walut

Art. 31a dodany ust 2a-2d

VAT

Będzie można stosować ten sam kurs walut dla VAT, PIT i CIT. Wybór będzie należał do podatnika, czy skorzysta z tej możliwości. Podatnik nie będzie musiał informować o tym US. Gdy zdecyduje się na to rozwiązanie, będzie musiał je stosować co najmniej przez 12 miesięcy.

 

 

 

4.

Zwolnienie podmiotowe

Art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f-g

VAT

 

1.       Zastąpienie PKWiU 2008 nową PKWiU. Zmiana nie spowoduje zmian merytorycznych.

2.       Sprzedaż zarówno części, jak i akcesoriów do samochodów i motocykli spowoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego.

Sprzedaż nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego nie będzie powodowała utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT.

 

 

5.

 

 

Kwartalne rozliczenie

Art. 99 ust. 3a VAT

Prawo do składania deklaracji kwartalnych utracą podatnicy dokonujący dostaw towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a nie – jak do tej pory – dokonujący dostaw i świadczenia usług z tego załącznika. Limit sprzedaży, powyżej którego traci się prawo do rozliczeń kwartalnych, pozostał bez zmian.

 

 

6.

 

 

Odliczenie VAT

Art. 86 ust. 11

Art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. c VAT

1.

2.

Na odliczenie VAT będziemy mieć w sumie 4 miesiące zamiast obecnych 3 miesięcy, gdy rozliczamy się miesięcznie. Dla rozliczających się kwartalnie termin odliczenia pozostanie bez zmian.

Podatnik refakturujący usługi noclegowe na inny podmiot odliczy VAT od ich zakupu.

 

 

 

 

 

  

7.   

Split payment

Art. 108 a ust. 1a 

Art. 108a ust 1d

 

Art. 108a dodany ust. 3d

Art. 108b dodany ust. 8 i 9

VAT

1.

2.

3.

Z rachunku VAT będą mogły być regulowane należności celne oraz kwota podatku na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego.

Z ustawy o VAT będzie wprost wynikało, że split payment stosujemy, gdy kwota należności przekracza 15 000 zł, a gdy kwoty na fakturze są w walucie obcej, do przeliczenia stosujemy taki sam kurs jak do ustalenia podstawy opodatkowania. Zostanie wprowadzona modyfikacja załącznika nr 15 do ustawy

– zmiana polega na zastąpieniu starej PKWiU 2008 nową PKWiU 2015. Zdaniem MF zastosowanie nowej PKWiU praktycznie gwarantuje, że zakres załącznika nr 15, a więc i zakres obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności, pozostanie bez zmian. Jednocześnie zrezygnowano z wprowadzenia CN do załącznika nr 15.

 

 

4.

Wprow

Nie trzeba będzie stosować split payment, gdy strony będą stosowały również potrącenia pozakodeksowe. adzona zostanie możliwość wystąpienia z wnioskiem o wypłatę z rachunku VAT przez podmiot, który nie jest podatnikiem VAT.

 

 

8.

                                                

Biała lista podatników

Art. 96b zmiany w ust. 3 VAT

 

Art. 96b ust. 3, dodany ust.3b VAT;

art. 96 ust 10-12 VAT.

1.                    Rezygnacja z publikacji numerów PESEL w wykazie.

2.                    Wprowadzenie obowiązku przekazywania Szefowi KAS  niektórych informacji o rachunkach nieprzekazywanych w ramach systemu STIR (ze względu na wyłączenie określone w art. 119zh Ordynacji podatkowej) w celu zamieszczenia tych informacji w wykazie

3.                    Podmiotem właściwym dla celów zmiany, usunięcia sprostowania danych będzie Naczelnik US zamiast szefa KAS

 

 

 

      

 

9. 

 

                                                 

WIS

Art. 42a pkt 2; art. 42b ust. 8a i 8b; art. 42ca; art. 42ha VAT

1.       Możliwość uzyskania WIS dla towaru, który jest klasyfikowany według PKWiU.

2.       Gdy zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS będzie się pokrywał z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa zostanie rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, WIS nie będzie wydawana, co zostanie stwierdzone w postanowieniu organu wydającego WIS, na które będzie służyło zażalenie.

3.       WIS nie będzie dawała ochrony, gdy sklasyfikowane towary lub usługi będą przedmiotem nadużycia prawa, co musi potwierdzić decyzja.

4.       WIS będzie ważna przez 5 lat od jej wydania. Dla WIS wydanych do końca 2020 r. termin 5 lat będzie liczony od 1 stycznia 2021 r.

 

10.

 

Prezenty o małej wartości Art. 7 ust. 4 pkt 1 i 2 VAT

1.       Zostanie podniesiony limit dla prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

2.       Limit dla prezentów rejestrowanych zostanie bez zmian (100 zł), przy czym doprecyzowano, że chodzi o kwotę netto zakupów 

 

 

11.

 

JPK_VAT

Art.109 dodany ust. 3l.

Zmiany doprecyzowujące dotyczące nowego JPK_VAT polegające na wprowadzeniu – w zakresie kar za błędy w ewidencji – odesłania do stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa działu IV, czyli odsyłających do przepisów o postepowaniach podatkowych. Ma to na celu zapewnienie jednolitej procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT