OPRACOWANIE USTAWY o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r.

 1. ŚWIADCZENIA

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

(art. 15 zq)

Dla kogo:

 • Osoba samozatrudniona:
 • W następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Nie można podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. etat)
 • Świadczenie postojowe przysługuje pod warunkiem, że przychód w marcu był o 15% niższy niż w lutym i jednocześnie niższy niż kwota 15 595,74 zł
 • Świadczenie jest jednorazowe – wynosi 2080
 • Wniosek składa się do ZUS

Przykład: wniosek składany w kwietniu = przychód w marcu musi być o 15 % niższy od przychodu w lutym

 • Podwykonawcy przedsiębiorców (zleceniobiorcy, wykonawcy):
 • W następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi podwykonawca zawarł umowę cywilnoprawną (zlecenia, dzieła, agencyjną, etc.)
 • Nie można podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. etat)
 • Umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.
 • Ich przychód również nie może być wyższy niż kwota 15 595,74 zł
 • Świadczenie jest jednorazowe
 • Jeżeli suma umów wynosiła więcej niż 1300 zł to świadczenie wynosi 2080 zł
 • Jeżeli suma umów wynosiła mniej niż 1300 zł to świadczenie wynosi tyle ile suma umów.
 • Wniosek składa się do ZUS

Uwaga: wniosek składa przedsiębiorca – zleceniodawca / zamawiający

 • Osoby na ryczałcie i karcie podatkowej:
 • Warunek: osoby te są zwolnione z VAT
 • Nie można podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. etat)
 • Świadczenie wynosi 1300 zł
 • Uwaga:

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego  przysługuje jedno świadczenie postojowe

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

(art. 15 zzb)

 • Do kogo: do Powiatowego Urzędu Pracy wg siedziby w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru – umowa
 • Kiedy: jeżeli dochodzi do spadku obrotów w firmie w ciągu dowolnych 2 miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. lub dowolnych 60 ciągłych dni mających miejsce po 1 stycznia 2020 r. – ten spadek musi być w stosunku do identycznego okresu z poprzedniego roku
 1. styczeń – luty i w marcu widoczny spadek względem styczeń – luty 2019 r.
 • W zależności o ile spadły obroty, dofinansowanie wynagrodzenia do jednego pracownika wyniesie:

Jeśli o 30% – to dofinansowanie max 1300 zł

Jeśli o 50% – to dofinansowanie max 1820 zł

Jeśli o 80% – to dofinansowanie max 2340 zł

(dofinansowanie jest powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika)

Maksymalnie na 3 miesiące

 • Dla kogo: mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z wyłączeniem dużych
 • Warunek: pracodawca musi utrzymać pracowników przez czas dofinansowania plus drugie tyle co okres dofinansowania – pod rygorem zwrotu dofinansowania
 • Warunek:

– niezaleganie ze składkami do końca III kwartału 2019 r.

– brak przesłanek o upadłości

 • Polecane: dla firm, które do tej pory nie miały problemów z płatnościami oraz będą w stanie utrzymać pracowników przez podwójny okres dofinansowania
 • Uwaga: Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinalizowane z innych środków publicznych.

Można wnioskować więc, ze dopuszczalne będzie otrzymanie innego dofinansowania w części w której koszty nie zostały pokryte tym dofinansowaniem

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEMU PRACOWNIKÓW

(art. 15 zzc)

 • Dla kogo: tylko i wyłącznie dla samozatrudnionych niezatrudniających pracowników
 • Kryterium: spadek przychodów w ciągu dowolnych 2 miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. lub dowolnych 60 ciągłych dni mających miejsce po 1 stycznia 2020 r. w stosunku do tego samego okresu w 2019 r.
 • W zależności o ile spadły obroty, dofinansowanie dla przedsiębiorcy wyniesie:

Jeśli o 30% – to dofinansowanie max 1300 zł

Jeśli o 50% – to dofinansowanie max 1820 zł

Jeśli o 80% – to dofinansowanie max  2340 zł

– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 • Warunek:

– niezaleganie ze składkami do końca III kwartału 2019 r.

– brak przesłanek o upadłości

 • Polecane: dla samozatrudnionych, którzy do tej pory nie mieli problemów z płatnościami oraz będą w stanie utrzymać działaność przez okres dofinansowania oraz 3 następne miesiące
 • Cel: przeznaczenie na koszty prowadzenia działalności
 • Do kogo: do Powiatowego Urzędu Pracy wg siedziby w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru – umowa
 • Uwaga:

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych

ZWOLNIENIE PŁATNIKA ZE SKŁADEK ZUS

(art. 31 zo)

 • Czas na wniosek: do 30 czerwca 2020 r.
 • Deklaracje ZUS: należy wysyłać, jest to w ogóle warunek korzystania z ulgi
 • Uwaga: zwolnienie to dotyczy nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – tzn. opłacone omyłkowo (np. zlecenie stałe w banku) nie podlegają zwrotowi
 • Dla kogo: Mikroprzedsiębiorcy:
 • dla przedsiębiorcy i jego pracowników
 • warunki:

– przedsiębiorca jako płatnik powinien był zgłoszony do 31 stycznia 2020 r.

– zwolnienie nie dotyczy więc firm założonych od 1 lutego 2020 r.

– zwolnienie dotyczy składek za okres od 1 marca do 31 maja

– brak limitu przychodu

– ważna jest liczba pracowników na dzień 29 lutego 2020 r. bez względu na wartość umowy:

przedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ZUS max 9 ubezpieczonych (łącznie z pracodawcą)

do sumy 9 zgłoszonych wlicza się tylko osoby, które mają opłacane ubezpieczenie społeczne

do sumy 9 zgłoszonych wlicza się osoby na zleceniu za które opłaca się składki inne niż tylko zdrowotną

Przykład: jeśli zleceniobiorca pracuje u kogoś na etacie i opłacamy mu tylko składkę zdrowotną to nie wliczamy go do sumy ubezpieczonych

 • samozatrudniony nikogo nie zatrudnia – płatnik tylko swoich składek
 • warunki:

– przedsiębiorca jako płatnik powinien był zgłoszony do 31 stycznia 2020 r.

– zwolnienie nie dotyczy więc firm założonych od 1 lutego 2020 r.

– zwolnienie dotyczy składek za okres od 1 marca do 31 maja

– kryterium limitu przychodu: w pierwszym miesiącu za jaki składany jest wniosek wynosi max 15 681 zł

 1. jeżeli wniosek dotyczy składek za marzec to limit przychodu dotyczy tego okresu, przychód w lutym pozostaje bez znaczenia

(przychód = suma faktur i paragonów netto, tj. bez VAT oraz bez odliczania kosztów uzyskania przychodu; bez względu na to czy faktury te zostały zapłacone)

wobec braku wskazań można przyjąć, ze brak pracowników konieczny jest na dzień składania wniosku

Przykład: Jeżeli w marcu przekracza się w przychód 15 681 zł to zwolnienie nie przysługuje i kolejna szansa w kwietniu

 • Te formy dofinansowania dotyczą kwot brutto, tzn. razem ze składkami – w takich przypadkach składki za pracowników płaci ZUS. Jeżeli więc korzysta się z powyższych form wsparcia nie są to składki nieopłacone, bo płaci je ZUS)
 • Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31 zx), brak informacji o ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
 • Wątpliwość: Jeżeli pracownik ma 2600 brutto i płatnik jest zwolniony ze składek ZUS – to czy są to składki po stronie pracodawcy czy także po stronie pracownika, a jeżeli także pracownika to czy pracownik dostaje pensje brutto czy tez netto (wówczas pracodawca w ogóle nie musi płacić składek) – brak dokładnej informacji. Można założyć, ze raczej jest to wynagrodzenie pracownika, a pracodawca nie płaci składek od kwoty netto.

 

ŚWIADCZENIE NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY

 (art. 15g)

 • Dla kogo: Pomoc dotyczy wszystkich przedsiębiorców, także dużych
 • Za okres: 3 miesiące
 • Warunek: niezaleganie ze składkami do końca III kwartału 2019 r.
 • Wypłacane w 2 wariantach:

w zależności od przestoju ekonomicznego bądź spadku obrotów gospodarczych

 • Pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można otrzymać wyłącznie w przypadku, jeśli pracodawca nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy albo całkowitego zwolnienia z ZUS (dot. tylko mikroprzedsiebiorców i samozatrudnionych)
 • Dofinansowanie nie przysługuje: do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Okres przestoju ekonomicznego:

okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy

można wówczas obniżyć wynagrodzenie o 50%, ale nie mniej niż wynagrodzenie minimalne – wówczas dopłata obejmuje połowę wynagrodzenia, ale max 1300 zł wynagrodzenia dopłaca Skarb Państwa

Przykład: wynagrodzenie 8 tys. brutto można obniżyć do 4 tys. brutto, z czego 1300 zł dopłaci Skarb Państwa

czyli w razie przestoju można obniżyć pracownikowi wynagrodzenie o połowę, a do tego obniżonego pracodawca otrzyma dopłatę max. 1300 zł

 • Spadek obrotów gospodarczych – 2 warianty:
 • – gdy obroty spadły min. o 15% – w ciągu dowolnych 2 miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. lub dowolnych 60 ciągłych dni mających miejsce po 1 stycznia 2020 r. w stosunku do tego samego okresu w 2019 r.

– gdy obroty spadły min o 25% ale z miesiąca na miesiąc, np. marzec do lutego 2020 r. (także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r.)

wówczas można ograniczyć wymiar czasu pracy do 20%, max do ½ etatu i wynagrodzenie proporcjonalnie obniżyć

wówczas Skarb Państwa dopłaci do wysokości połowy wynagrodzenia za obniżony czas pracy, max 50%, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (2080 zł)

Przykład: dotychczasowe wynagrodzenie 4 tys. brutto ograniczyć do 4/5 etatu -> pracownik dostaje 3200 brutto, z tego pracodawca dostaje dofinansowanie 1600 zł (bo ograniczenie do kwoty 2080 zł)

spadek przychodów w ciągu dowolnych 2 miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. lub dowolnych 60 ciągłych dni mających miejsce po 1 stycznia 2020 r. w stosunku do tego samego okresu w 2019 r.

UWAGA:

wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków, dlatego – w razie chęci skorzystania, należy je złożyć jak najszybciej po uchwaleniu ustawy

 • Warunki i tryb wprowadzenia przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy:

Warunki i tryb pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi.

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki i tryb ustala się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Warunki i tryb ustala się na powyższych zasadach w terminie dwóch dni od dnia poinformowania przez pracodawcę o zamiarze wprowadzenia przestoju lub obniżonego wymiaru.

Jeżeli warunki i tryb wykonywania pracy nie zostaną ustalone w tym terminie, pracodawca ustala je samodzielnie.

W układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

UWAGA:

Skorzystanie z powyższego dofinansowania art. 15 g wyklucza skorzystanie ze zwolnienia płatnika ze składek ZUS  dla mikro przedsiębiorców (Art. 31 zo)

WARUNKI I TRYB WPROWADZENIA PRZESTOJU LUB OBNIŻENIA WYMIARU CZASU PRACY:

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu.

Porozumienie zawiera pracodawca oraz:

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa;

w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Ad. 1-2

Art. 25(3) ustawy o związkach zawodowych:

 1. Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest zakładowa organizacja związkowa:

1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszająca co najmniej 8% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy lub

2) zrzeszająca co najmniej 15% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy.

 1. Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy.

Ad. 4

jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa porozumienie podpisuje się z przedstawicielami pracowników.

Jak wyłonić przedstawicieli pracowników?

Powszechnie obowiązujące przepisy nie regulują kwestii związanych z wyłanianiem przedstawicieli pracowników, w przypadku gdy u pracodawcy nie działają związki zawodowe.

Zasady wyboru przedstawicielstwa pracowników powinny zostać uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych. Przepisy te powinny określać procedurę przeprowadzania wyborów oraz liczbę przedstawicieli pracowników.

Zasady wyborów są uniwersalne:

– pracownicy powinni wybierać swoich przedstawicieli bez żadnych pośredników lub elektorów (zasada bezpośredniości),

– każdy pracownik ma jeden głos (zasada równości),

– wszyscy pracownicy mają prawo wybierać reprezentanta ich interesów (zasada powszechności).

Sposób przeprowadzenia wyborów:

Wybory klasyczne – w takiej procedurze są urny wyborcze, karty do głosowania, komisje skrutacyjne itp. W przypadku placówek / oddziałów terenowych, załoga każdej placówki terenowej mogłaby głosować w podobny sposób. O wyniku wyborów decydują zbiorcze wyniki z wszystkich okręgów.

Wybory w formie elektronicznej, np. w postaci ankiety w intranecie. Jest to racjonalna alternatywa dla dużych organizacji iw obecnej sytuacji. Ma ona jednak jedno ograniczenie. Wszyscy pracownicy powinni mieć dostęp do narzędzi elektronicznych (np. skrzynki e-mail), które umożliwią im oddanie głosu.

Bark jest zakazu łączenia obu form – przykładowo można przeprowadzić wybory urnowe w głównych placówkach pracodawcy, a innym placówkom lub pracownikom pozwolić na głosowanie korespondencyjne.

Przepisy wskazują, że przedstawicieli powinni wyłonić (czyli wybrać) w liczbie co najmniej dwóch (wskazuje na to liczba mnoga) pracownicy według sposobu przyjętego w zakładzie pracy.

Tryb wyborów przyjęty u danego pracodawcy:

Korzystnym rozwiązaniem jest ustalenie reguł przeprowadzania wyborów przedstawicieli pracowników w regulaminie pracy, obwieszczeniu pracodawcy lub innym dokumencie wewnątrzzakładowym. Możliwe jest również ich wprowadzenie w regulaminie wyborów ustalonym przez pracodawcę specjalnie w tym celu. W treści takiego dokumentu powinny się znaleźć m.in. informacje:

 • sposób przeprowadzania wyborów,
 • metoda liczenia głosów,
 • termin i tryb zgłaszania kandydatur,
 • liczba wybieranych przedstawicieli.

Wybory powinny być wolne, demokratyczne, przy udziale wszystkich pracowników. Należy mieć na uwadze Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pacy Nr 135 z 23 czerwca 1971 r. dotyczącą ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, m. in. art. 3 lit. b). Pracodawca nie powinien ingerować w sam proces wyborczy. Nieprawidłowa jest zatem procedura, w której wskazywałby on przedstawicieli samodzielnie, nawet przy następczej akceptacji pracowników. (art. 2 Konwencji MOP Nr 98 z 1 lipca 1949 r. dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych: tworzenie organizacji pracowników, ich działalność oraz zarządzanie nimi powinno być wolne od aktów ingerencji ze strony pracodawcy).

Cel wyłonienia przedstawicieli pracowników powinien zostać szczegółowo i ściśle określony przy ich wyborach, tak aby pracownicy mieli pełną informację umożliwiającą im podjęcie decyzji oraz kontrolę tego procesu oraz aby uniknąć ryzyka zakwestionowania ich umocowania.

Konsekwencje:

Przeprowadzenie konsultacji z nieprawidłowo wybranymi przedstawicielami może mieć daleko idące konsekwencje. Przykładowo konsultacje dotyczące wprowadzenia przestoju czy obniżenia wymiaru czasu pracy mogą skutkować wadliwością jego wprowadzenia. Otwiera to zarówno furtkę do roszczeń pracowniczych, odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy jak i neguje podstawę do świadczenia pobranego na podstawie specustawy, co może skutkować obowiązkiem jego zwrotu.

Mandat przedstawiciela:

Mandat powinien określać zakres czasowy i przedmiotowy przedstawiciela. W związku ze szczególną specyfiką i wyjątkowością specustawy (pozakodeksowy tryb) wybór przedstawicieli powinien mieć charakter celowy i zarazem także jednorazowy, co oznacza, że mandat takich przedstawicieli powinien ulec wygaśnięciu po dokonaniu stosownych konsultacji.

Obowiązki pracodawcy po podpisaniu porozumienia:

Po podpisaniu porozumienia pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

Porozumienie:

Minimalna treść porozumienia:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

* Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 ustawy Kodeks pracy.

Przykład:

Wrocław, dnia ………….

[Nazwa zakładu pracy

………………………………….

Porozumienie w sprawie wprowadzenia

przestoju ekonomicznego

 

Działając na podstawie art. …………….. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z …………….) pracodawca: …………………….. we Wrocławiu oraz przedstawiciele pracowników zgodnie ustalają, że w okresie od …………………. do …………………… pracownicy działów ……………………………………………. zostaną objęci przestojem ekonomicznym. W okresie przestoju pracownikom będą przysługiwały świadczenia jak poniżej:

Podpis pracodawcy i przedstawicieli pracowników]

JEDNORAZOWA POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI

(art. 15 zzd)

 • Dotyczy: mikroprzedsiębiorców
 • Warunek: firma założona przed 1 marca 2020 r.
 • Wysokość: do 5000 zł
 • Okres spłaty: Pożyczkę spłaca się przez 12 miesięcy z karencją do 3 miesięcy
 • Oprocentowanie: w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP
 • Zwrot: Pożyczka jest umarzana wraz z odsetkami, jeżeli przedsiębiorca nie zmniejszy zatrudnienia do 3 miesięcy od jej udzielenia względem stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku wg złożonego oświadczenia
 • Polecane: dla mikroprzedsiębiorców mających pewność, że nie zmniejszy się ilość zatrudnienia (wówczas rygor zwrotu)
 • Do kogo: do Powiatowego Urzędu Pracy wg siedziby w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru – umowa

 

 1. ZMIANY PRACOWNICZE

                      OGRANICZENIE ODPOCZYNKU PRACOWNIKÓW               

(art. 15 zf)

 • Kto:

– pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

– i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składkowych do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

 • Co może:
 • zmienić ustawowe ograniczenia odpoczynku pracowników w następujący sposób:
 • nieprzerwany dobowy odpoczynek pracownika do nie mniej niż 8 godzin
 • nieprzerwany tygodniowy odpoczynek pracownika do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
 • zawrzeć porozumienie:
 • o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
 • o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.
 • Spadek obrotów gospodarczych – 2 warianty:

– gdy obroty spadły min. o 15% – w ciągu dowolnych 2 miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. lub dowolnych 60 ciągłych dni mających miejsce po 1 stycznia 2020 r. w stosunku do tego samego okresu w 2019 r.

– gdy obroty spadły min o 25% ale z miesiąca na miesiąc, np. marzec do lutego 2020 r. (także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r.)

wówczas można ograniczyć wymiar czasu pracy do 20%, ale max do ½ etatu i obniżyć proporcjonalnie wynagrodzenie

wówczas Skarb Państwa dopłaci do wysokości połowy wynagrodzenia za obniżony czas pracy, max 50%, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (2080 zł)

Przykład: dotychczasowe wynagrodzenie 4 tys. brutto ograniczyć do 4/5 etatu -> pracownik dostaje 3200 brutto, z tego pracodawca dostaje dofinansowanie 1600 zł (bo ograniczenie do kwoty 2080 zł)

 

 • ZMIANY CYWILNOPRAWNE

OBNIŻENIE CZYNSZU W GALERIACH HANDLOWYCH

(art. 15 ze)

 • Jeśli na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii działalność najemcy powierzchni w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, została zakazana na podstawie przepisów prawa, wzajemne zobowiązania stron umowy (najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy) – wygasają od dnia zakazu.
 • Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty .

NAJEM

(art. 31s)

 • Trwające umowy najmu lokalu, których termin upływa przed dniem 30 czerwca 2020 ulegają przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych.
 • Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.
 • Zasada ta doznaje ograniczenia w przypadku:

– najemców zalegających z zapłatą czynszu i innych opłat za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc

– najemca używał lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, – w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub

– do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

 • Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu, zasada ta jednak także doznaje wyjątków.

z pozdrowieniami

adw. Marta Katarzyna Pater