Od roku wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają faktury w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych. Od 1 lipca 2019 r. przesyłają w nowej wersji struktury JPK_FA.

 Do najważniejszych zmian w stosunku do poprzedniej wersji należy zaliczyć:

– modyfikację pola „OkresFAKorygowanej” z wymagalnego na opcjonalny,

– w polu P_12 uzupełnienie listy stawek o elementy „4″ – stawka 4%, „np”– niepodlegające opodatkowaniu, „oo”-odwrotne obciążenie,

– usunięcie w polu Rodzaj Faktury z listy rozwijalnej oznaczenia „POZ-pozostałe”.

Bez zmian pozostało, że struktura JPK_FA dotyczy tylko faktur sprzedażowych.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ordynacji podatkowej (tj. w strukturze JPK). Organ wskazuje przy tym rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Warto przypomnieć, że Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

JPK na żądanie obejmuje m.in. strukturę faktury VAT, tzn. JPK_FA.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązuje nowa wersja struktury JPK_FA, tj. JPK_FA(2).

Resort finansów opublikował na stronie internetowej MF broszurę informacyjna dotyczącej tej struktury. Broszura_JPK_FA(2).(https://www.gov.pl/documents/2034621/2182793/Broszura_JPK_FA%282%29.pdf/bd2b4ca8-8efe-facb-ec9f-aa4c66ac68e1).

Jak wynika z tej broszury „Jeżeli organ podatkowy, w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażąda od ciebie przekazania jednej/kilku z ww. struktur, będziesz miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie struktur JPK. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu, który jest wyznaczony w wezwaniu. Pozwoli ci to na uniknięcie konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie. (…) Możesz je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej(…). Jeśli w nieuzasadniony sposób odmawiasz udostępnienia struktur JPK, możesz zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł”.

 Istotne, że struktura JPK_FA(2) zawiera szczegółowe dane dotyczące faktur VAT. Obejmuje ona wyłącznie faktury sprzedaży. Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK_FA są określone przez przepisy. Chodzi m.in. o: faktury VAT, faktury VAT korygujące, faktury VAT dokumentujące otrzymanie zapłaty, a także faktury wystawione na podstawie przepisów wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w art.106o ustawy o VAT, tj. w rozporządzeniu ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (DzU z 2013 r., poz. 1485).

W strukturze tej nie są raportowane faktury VAT_RR czy inne dowody sprzedaży określone w ordynacji podatkowej (rachunki). Należy jednak mieć na uwadze, że ustawa o VAT nie wymaga, aby faktura zawierała wyraz „faktura”, a zatem o tym, czy dany dokument jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT czy rachunkiem w rozumieniu ordynacji podatkowej decyduje jego treść, a nie nazwa.

W ramach przypomnienia: struktura JPK_FA składa się z następujących sekcji danych:

  1. Nagłówek — dane dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (cel złożenia, okres, którego dotyczy),
  2. Podmiot1 — dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK (NIP, REGON, nazwę podmiotu oraz dane adresowe),
  3. Faktura — dane syntetyczne dotyczące danej faktury,
  4. FakturaCtrl — sumy kontrolne dla danych syntetycznych faktur z sekcji Faktura,
  5. StawkiPodatku — informacje dotyczące stosowanych stawek,
  6. FakturaWiersz — dane analityczne z poziomu pojedynczego wiersza faktury,
  7. FakturaWierszCtrl — sumy kontrolne dla danych analitycznych poszczególnych wierszy faktur z sekcji FakturaWiersz.