Opodatkowaniu będzie podlegał przychód netto ze sprzedaży detalicznej. Przychód ten będzie należało ustalić na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu zwolnionego z ewidencjonowania. Przychód ten w danym miesiącu będzie należało pomniejszyć o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytuły zwrotu towarów (po odliczeniu VAT).

Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł miesięcznie, natomiast są przewidywane dwa progi podatkowe:

  • 0,8 % od podstawy opodatkowania od 17 mln do 170 mln zł,
  • 1,4 % od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.