Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 1 grudnia 2014 roku nałożyła na przedsiębiorców obowiązek zmian wpisu w KRS w zakresie przedmiotu działalności przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia 1 grudnia 2014 r. (czyli najpóźniej możemy dokonać zmian do upływu 1 grudnia 2019 r.

Regulacje zobowiązują do wskazania w rejestrze sądowym maksymalnie dziesięciu pozycji przedmiotu działalności gospodarczej (PKD), w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy, niezależnie od ilości pozycji PKD wskazanych w umowie spółki. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zakładów ubezpieczeń oraz głównych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności, określa się dla oddziału. Informacja w KRS o przeważającym rodzaju działalności zostanie zaliczona do podstawowej bazy danych objętych treścią wpisu i będzie ona przekazywana automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS. Celem ograniczenia liczby kodów PKD ma być uporządkowanie oraz zwiększenie przejrzystości informacji zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, tak by przedmiot działalności tam wskazany był w centrum aktywności przedsiębiorcy. Co istotne, gdy spółka handlowa zgłosi zmianę w zakresie swojego przedmiotu przeważającej działalności, sąd rejestrowy prześle tę informację do GUS

Warto mieć na uwadze, że jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany. Stanowi tak art. 9 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym… (Dz. U. z 2014 r. poz. 1161). Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby umowa spółki w dalszym ciągu zawierała dłuższą listę przedmiotu działalności spółki. Jednak, na potrzeby wpisu do KRS, należy wybrać te najistotniejsze dla spółki i określić przeważający przedmiot działalności na poziomie podklasy.

Zgłoszenie takiej zmiany do KRS na papierowym druku (KRS-ZM) wynosi 350 zł, chyba że zmiana ta będzie zgłaszana przy okazji ujawniania w KRS innych danych o spółce, wówczas od wniosku pobierana jest jedna opłata. Niewykonanie powyższego obowiązku może spowodować, że sąd rejestrowy rozpocznie postępowanie w tym zakresie i wezwie do jego wykonania pod rygorem zastosowania grzywny.