OBNIŻONA STAWKA PIT 17% ORAZ WYŻSZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW PRACODAWCÓW!

1.Szczegóły nowych rozwiązań

Obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. będzie towarzyszyć obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18 proc. na 17 proc., przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów ponad 85 tys. 528 zł” – napisano

Reforma stanowi kolejny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego (różnicy między tym, co pracownik dostaje “na rękę” a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma) oraz uczynienia go bardziej sprawiedliwym” – napisano w dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji.

2.Kto skorzysta na niższym PIT

Obniżka PIT będzie dotyczyć przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

  • ze stosunku pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
  • z emerytury i renty,
  • z praw majątkowych.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać

! Ustawa ma wejść w życie 1 października 2019 r.

Nowa (podwyższona) wysokość kosztów uzyskania przychodów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia l stycznia 2020 r. (…) Nowa skala, w tym obniżona stawka podatku (17 proc.) będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od l stycznia 2020 r.

ZEROWY PIT DO 26 ROKU ŻYCIA W 2019 r.. –

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie likwidacji PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia – zakłada projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych. Nowa ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r.

Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Nowe przepisy maja wejść w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty – tłumaczy MF.

Resort finansów tłumaczy, że kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym w wysokości 85 528 zł, co odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej. Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł).

“Niższy limit za 2019 r. jest konsekwencją planowanego wejścia w życie zwolnienia, tj. z dniem 1 sierpnia 2019 r. wraz z możliwością jego zastosowania już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Zgodnie z projektem, limit roczny, wobec braku odrębnych uregulowań, obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia. Przy czym, przy obliczaniu limitu (kwoty przychodów podlegających zwolnieniu) nie będą brane pod uwagę m.in. przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku..

Jak zaznaczono, nowym rozwiązaniom towarzyszą zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tak aby utrzymać dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych oraz oskładkowania przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji, nowe zwolnienie nie zmieni dotychczasowego zakresu praw i obowiązków osób ubiegających się o świadczenie rodzinne oraz nie będzie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

Oprac.: Kancelaria A.F.O.