Z dniem 26 kwietnia weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy. Poniżej przedstawiamy krótki opis zmian.
1. Umowę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:
• 1 miesiąca- w przypadku zawarcia umowa na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,
• 2 miesięcy- w przypadku zawarcia umowy na czas określony wynoszący powyżej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy,
• 3 miesięcy- w przypadku zawarcia umowy na czas określony dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Ponowne zawarcie umowy z tym samym pracownikiem na okres próbny jest możliwe tylko i wyłącznie na inne stanowisko pracy. Pracodawca i pracownik będą mogli uzgodnić przedłużenie czasu trwania umowy o czas urlopu i/lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.
3. Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy. Umowa o pracę określa strony umowy, adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną- adres zamieszkania, a także rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności umowa o pracę zawiera:
• rodzaj pracy,
• miejsce/a wykonywania pracy,
• wynagrodzenie,
• wymiar czasu pracy,
• gdy strony tak uzgodnią – umowa winna zawierać postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności,
• w przypadku umowy o pracę na czas określony- umowa winna zawierać czas jej trwania lub dzień zakończenia.
4. Pracodawca ma jasno sygnalizować m.in. zasady pracy zmianowej czy przekazywać informację
np. o prawie pracownika do szkoleń (jeśli są przewidziane).
5. Rozbudowana obowiązkowa Informacja do umowy o pracę z dodatkowymi elementami (Art.
29 §3 Kodeksu Pracy). Informacja ta może zostać przekazana zarówno w wersji papierowej,
jak i elektronicznej.
6. Wniosek o zmianę warunków pracy
Pracownik zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy będzie mógł wystąpić (raz w roku) w
formie pisemnej bądź elektronicznej do pracodawcy z wnioskiem o zmianę warunków
zatrudnienia. Pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 1
miesiąca, przy czym w wypadku odmowy zobowiązany będzie do uzasadnienia swojej decyzji.
7. Wypowiedzenie
Pracodawca zobowiązany jest do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie albo
rozwiązanie umowy na czas określony. Przyczyny nie może stanowić np.: wystąpienie przez
pracownika z wnioskiem o zmianę warunków umowy oraz pozostawanie w stosunku pracy z
innym pracodawcą. W terminie 7 dni pracownik może odwołać się od wypowiedzenia i w
postaci papierowej lub elektronicznej może złożyć wniosek o podanie przyczyny, a kiedy Sąd
Pracy zdecyduje, że wypowiedzenie jest bezskuteczne, pracownik ma prawo do przywrócenia
go do pracy lub odszkodowania.