Od dnia 19 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Zgodnie z nowymi przepisami został wydłużony termin na przekazywanie sprawozdań do NBP z do 20 na 26 dni po zakończeniu kwartału w przypadku:

  1. jednostek sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku przekracza 26 mln złotych i jednocześnie nie przekracza 500 mln złotych
  2. osób fizycznych posiadających aktywa lub pasywa niezwiązane z działalnością gospodarczą określone w formularzach i których łączna kwota na koniec roku przekracza 7 mln złotych. Ponadto wskazany próg sprawozdawczy, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, dotyczy obojga małżonków
  3. rezydenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych, firmy inwestycyjne czy osoby fizyczne, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, na koniec roku przekracza 10 mln złotych i jednocześnie nie przekracza 300 mln złotych
  4. jednostki sektora finansów publicznych oraz rezydenci wskazani w punkcie poprzednim:

– którzy na koniec roku lub na koniec danego kwartału w następnym roku nie osiągnęli określonych progów sprawozdawczych oraz
– posiadający aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą, których łączna kwota na koniec roku przekracza 3 mln złotych

Dodano ponadto przepis stanowiący, że jeżeli ostatni dzień terminu przekazania danych przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy albo na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Dodatkowo przewidziano, że gdy po przekazaniu sprawozdania NBP dokonane zostaną zmiany w zapisach ksiąg rachunkowych lub w ewidencji prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów albo pozyskania dodatkowych dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny, należy przekazać poprawione sprawozdanie, nie później niż w terminie przekazania najbliższego sprawozdania.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do:

  1. sprawozdań miesięcznych za sierpień 2017 r.
  2. sprawozdań kwartalnych za III kwartał 2017 r., które przekazuje się w terminie do dnia 26 października 2017 r.