[ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw-podpisana przez Prezydenta] – planowana data wejścia w życie od 1 listopada 2019r.

 

Definicja ta ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia korzystania ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zwolnienie to obejmuje bowiem dostawy budynków, budowli lub ich części, jeżeli od ich pierwszego zasiedlenia minęły co najmniej dwa lata.

Ze znowelizowanego brzmienia art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wynikać będzie, że do pierwszego zasiedlenia dochodzi nie tylko na skutek oddania (po wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej) budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcie ich użytkowania na potrzeby własne.

Tym samym usunięta zostanie niezgodność obecnie obowiązującej definicji z przepisami unijnymi (stwierdzona wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16).