PODWYŻSZENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU

Podwyższona została kwota wolna od podatku dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej do poziomu 30 000 zł. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2 500 zł miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednolita kwota wolna od podatku znajdzie przełożenie także na zaliczki, gdyż będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł) – dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

Nadto warto zwrócić uwagę, czy przy obliczaniu wynagrodzenia stosowana ulga w podatku na pewno powinna być stosowana. Z tego względu, że jeśli w roku 2022 wysokość łącznych przychodów rocznie przekroczy w PIT 60.000 zł, to w zeznaniu rocznym za 2022 rok podatnik będzie obowiązany do „dopłaty” podatku w wysokości 5.100 zł.

Dotyczy to  osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i jednocześnie:

 • pobierają świadczenia z ZUS (np. emeryturę, rentę)
 • prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (skala podatkowa)

są zatrudnione w innym zakładzie pracy, również na podstawie umowy o pracę i w obu zakładach złożyły PIT-2 (druk może być złożony tylko w jednym z zakładów pracy)
Pracownik ma prawo wycofać wcześniej złożone oświadczenie PIT-2 z dokumentacji pracowniczej (wzór– załącznik nr 1 do newsletteru).

Natomiast jeśli podatnik będzie chciał skorzystać z ulgi w podatku, należy złożyć do płatnika PIT-2 (załącznik nr 2 do newsletteru).

PODWYŻSZENIE DO 120 000 ZŁ PROGU DOCHODÓW, PO PRZEKROCZENIU, KTÓREGO MA ZASTOSOWANIE 32% STAWKA PODATKU

Od 2022 r. podwyższeniu ulegnie próg skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o PIT), do wysokości którego podatnicy będą opłacali podatek według 17% stawki podatku. Jego wysokość wyniesie 120.000zł. Dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę stawka podatku będzie wynosiła 32%. (W obecnym stanie prawnym progiem dochodów, po których przekroczeniu ma zastosowanie 32% stawka podatku jest 85 528 zł).

WYNAGRODZENIE MINIMALNE W 2022 r.

Od stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3.010 zł brutto w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast dla zleceniobiorców minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł.

PRZYKŁAD KALKULACJI WYNAGRODZENIA NA  2022 R. DLA PENSJI BRUTTO 3.010 ZŁ

        Założenia:

 • osoba zatrudniona na umowę o pracę
 • powyżej 26. roku życia
 • brak PPK
 •  

        Lista płac po zmianach:

 • Pensja brutto: 3010 zł brutto
 • –Podstawa składki zdrowotnej: 3010 zł – 13,71% = 2597,32 zł
 • –Składka zdrowotna: 2597,32 zł x 9% = 233,76 zł
 • –Ulga podatkowa dla klasy średniej: brak
 • –Podstawa do opodatkowania: 3010 zł – 13,71% = 2597,32 zł – 250 zł (KUP) = 2347,33 zł, w zaokrągleniu 2347 zł
 • –Zaliczka na podatek: brak, gdyż – podstawa do opodatkowania jest mniejsza niż 2500 zł
 • –Wynagrodzenie netto: 3010 zł – 412,68 zł (składki społeczne) – 233,76 zł (zdrowotna 9%) = 2363,56 zł.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ – ulgi dla pracowników oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 • –Uprawnionymi do korzystania z ulgi będą wyłącznie podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągną przychody zaliczane do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, działalności gospodarczej w wysokości mieszącej się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł.

–Zakłady te jako płatnicy PIT będą stosować ulgę za miesiące, w których podatnik uzyska od danego płatnika przychody objęte ulgą i opodatkowane według skali podatkowej w wysokości od 5.701 zł do 11.141 zł. Jeżeli warunek wysokości i rodzajów przychodów będzie spełniony, zakład pracy pomniejszy dochód o kwotę ulgi dla pracowników.
Wśród nowych ulg znalazła się ta adresowana do podatników będących pracownikami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (dodany art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy o PIT) w odniesieniu do ich przychodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku.

ZMIANA REGULACJI NORMUJĄCYCH PRAWO DO WSPÓLNEGO OPODATKOWANIA DOCHODÓW MAŁŻONKÓW

 • –Tacy małżonkowie będą się rozliczali wspólnie pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwało/istniała do ostatniego dnia roku podatkowego. Możliwe będzie również złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków za rok, w którym został zawarty związek małżeński w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy (art. 6 ust. 2 ustawy o PIT).

Niemniej w/w przepisy nie mają zastosowania, w przypadku, gdy chociażby jeden z małżonków opodatkowany jest na zasadach:
określonych w art. 30c ustawy o PIT (podatek liniowy) lub  
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy – w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;
albo podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.
Ustawa przewiduje przyznanie prawa do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonkom niepozostającym w związku małżeńskim przez cały rok w rozliczeniu za rok, w którym związek ten został zawarty.

Likwidacja preferencyjnego rozliczenia dla samotnie wychowujących dzieci z z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT oraz wprowadzenie nowej ulgi

Z nowej ulgi (dodany art. 27ea ustawy o PIT) skorzysta:

 • panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka albo rozwodnik,
 • –osoba, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • –osoba pozostająca w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności.

Warunkiem będzie samotne wychowywanie dzieci:

       – małoletnich,
       – pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały  zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
       – pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te m.in.  nie uzyskały dochodów z kapitałów pieniężnych oraz podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub przychodów objętych tzw. ulgą dla młodych oraz ulgą na powrót w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Obecnie, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, osoby samotnie wychowujące mogą obliczać podatek w podwójnej wysokości od połowy uzyskanych dochodów. W miejsce preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem pojawi się nowa ulga dla samotnych rodziców – odliczenie od podatku 1500 zł rocznie (dodany art. 27ea ustawy o PIT).

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW  (KUP) 2022r.

Nowy Polski Ład wprowadza możliwość złożenia wniosku o pobór zaliczek bez stosowania KUP.

Uwaga:

 • wniosek należy złożyć co roku,
 • wniosek pozwoli uniknąć dopłaty podatku osobom zatrudnionym u kilku pracodawców jednocześnie
 • Płatnik nie stosuje KUP najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Wniosek o rezygnację ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów- należy złożyć, gdy pracodawca podczas obliczania zaliczki na podatek stosuje podwyższone KUP, przed złożeniem wniosku o pobór zaliczek bez stosowania KUP.

Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodów- załącznik nr 4.

ULGA DLA RODZIN 4+

Skorzystać z ulgi mogą osoby, które w danym roku podatkowym w stosunku do co najmniej czwórki dzieci:

 • wykonywały władzę rodzicielską,
 • pełniły funkcję opiekuna prawnego (jeżeli dziecko zamieszkiwało z osobą składającą wniosek) lub
 • sprawowały funkcję rodziny zastępczej (na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą),
 • w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci- wykonywały ciążące na nich obowiązki alimentacyjne lub sprawowały funkcję rodziny zastępczej.

Pojęcie dziecka zgodnie z art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • małoletni
 • pełnoletni, który zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywał zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną

pełnoletni do ukończenia 25. roku życia, uczący się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci (pod pewnymi warunkami).

Dzięki uldze dla dużych rodzin (4+) rodzic z dochodem do 85 528 zł nie będzie płacić PIT.

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć pracodawcy oświadczenie o spełnieniu warunków jej stosowania (zał. nr 5).

ZWOLNIENIA Z  OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW DLA PRACUJĄCYCH EMERYTÓW

Warunki:
– podatnik podlega z tytułu uzyskania przychodów ubezpieczeniom społecznym oraz mimo posiadania uprawnienia, nie otrzymuje:
emerytury lub renty rodzinnej,
– świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy,
– uposażenia przysługującej sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Osoby, które są już w wieku emerytalnym, ale nadal pracują mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528,00zł

Zwolnieniu podlegają przychody otrzymane przez emeryta:

 • po ukończeniu 60r. życia przez kobiety
  po ukończeniu 65r. życia przez mężczyzn

Uwaga: aby skorzystać, należy złożyć oświadczenie  o spełnieniu warunków jej stosowania (zał. 6).

Likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

Ustawa wprowadziła likwidację przepisów (art. 27b ustawy o PIT), które zezwalały na odliczanie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

UWAGA!

Suma przychodów zwolnionych od podatku (z kilku zwolnień: PIT zero dla młodych, ulga na powrót, zwolnienie na co najmniej 4 dzieci, zwolnienie dla emerytów) nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85.528,00zł.