Prośbę o interpretację zgłosiła spółka, która wskazała we wniosku, że wynajmuje przestrzenie magazynowe oraz biurowe innym podatnikom VAT i w celu rzetelnego wywiązywania się ze swoich zobowiązań nabywa usługi budowlane związane z utrzymaniem wynajmowanych nieruchomości. Wśród usług tych można wskazać m.in. malowanie ścian wewnętrznych i podłóg, naprawę fragmentów dylatacji w posadzce hali czy wykonanie i montaż zadaszenia nad oknem portierni. Koszty tych świadczeń są wliczane do opłat za najem, a więc obciążają najemców. Są zatem elementem wynagrodzenia z tytułu kompleksowej usługi najmu. Nie są jednak refakturowane. Spółka uznała, że świadczenie na jej rzecz tych usług budowlanych powinna rozliczyć dla celów VAT na zasadach ogólnych. Natomiast w interpretacji indywidualnej z 14 marca 2018 r. (0114-KDIP1-2.4012.26.2018.1.IG) Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia stwierdził, że w świetle orzecznictwa dokonywane przez spółkę naprawy oraz świadczony najem nie stanowią łącznie usługi kompleksowej. Dlatego nabywane usługi budowlane spółka powinna rozliczyć na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Spółka odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  Sąd w wyroku z 19 lutego 2019 r. (III SA/Wa 1326/18) przyznał rację skarżącym i orzekł, że podatnik nabywający usługi budowlane związane z utrzymaniem wynajmowanych przez niego nieruchomości powinien rozliczać VAT na zasadach ogólnych, a nie z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zdaniem sądu ważną okolicznością było to, że spółka nie jest firmą budowlaną. Ponadto głównym beneficjentem nabywanych usług budowalnych jest sama spółka, ponieważ usługi te stanowią nakłady na powierzchnię, których spółka jest właścicielem. Stąd należy traktować w tej sprawie spółkę jako inwestora zlecającego głównemu wykonawcy prace konserwacyjne.