BIULETYN DOTYCZĄCY PROPONOWANYCH ZMIAN W RAMACH NOWEGO ŁADU
I.
1.Składka zdrowotna płacona od dochodu
W projekcie Polskiego Ładu proponuje się, aby przedsiębiorcy (w tym wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. czy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich) opłacali składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9%) od dochodu.. Jeśli zmiany zostałyby wdrożone, dochód z działalności gospodarczej miałby być podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla osób opłacających:
• podatek dochodowy według skali podatkowej,
• podatek liniowy (19%),
• podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
a) podatek dochodowy według skali podatkowej, podatek liniowy (19%)
W trakcie roku składka na ubezpieczenie zdrowotne miałaby być wpłacana od dochodu ustalonego narastająco jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodów osiągniętymi od początku roku, po pomniejszeniu o sumę dochodów ustalonych za poprzednie miesiące. Dochód byłby pomniejszany o składki na ubezpieczenia społeczne, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym podstawa wymiaru składki zdrowotnej za dany miesiąc nie mogłaby być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia danego roku.
Po zakończeniu roku nastąpiłoby roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składek byłaby wyższa od rocznej składki zdrowotnej, ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczonemu przysługiwałby zwrot (na wniosek) kwoty stanowiącej ww. różnicę.
b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Inne zasady opłacania składki zdrowotnej miałyby dotyczyć osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jak wynika z ww. projektu, podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla tych osób miałby być miesięczny przychód z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostałyby one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Od tak ustalonej podstawy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiłaby 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów. W efekcie przedsiębiorca opodatkowujący przychody np. 15% stawką ryczałtu musiałby zapłacić daninę w wysokości 20% (tj. ryczałt w wysokości 15% i składkę zdrowotną w wysokości 5%).
Proponowane zmiany nie dotknęłyby m.in. osób współpracujących z przedsiębiorcami.
2. Likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej
• Projekt zakłada również likwidację przepisów, które zezwalają na odliczanie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Termin zmian: Przedstawione zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
3. Kwota wolna i skala podatkowa
• Projekt ustawy przewiduje bowiem podwyższenie od 2022 r kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do kwoty 30.000 zł w wyniku podniesienia kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5.100 zł (30.000 zł x 17% – 5.100 zł = 0 zł). W rezultacie tej zmiany podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.
• Płatnicy, o których mowa w art. 31 ustawy o pdof, czyli zakłady pracy, będą realizowały kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 1/12 z kwoty 5.100 zł).
• W przypadku zaliczek pobieranych przez płatników od przychodów, o których mowa m.in. w art. 41 ust. 1 ustawy o pdof, czyli wartości świadczeń dokonywanych z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2, 5-9 oraz 18 tejże ustawy (w tym m.in. przychodów: z umów zlecenia i o dzieło, kontraktów menedżerskich, a także uzyskiwanych przez członków zarządu i rad nadzorczych osób prawnych) zgodnie z projektem płatnik będzie mógł nie pobierać zaliczek na podatek wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik złoży mu pisemny wniosek w tej kwestii. Uprawnionym do jego złożenia będzie podatnik, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej – czyli kwoty 30.000 zł. Ponadto podatnik, który taki wniosek będzie chciał złożyć nie będzie mógł uzyskiwać poza dochodami od tego płatnika innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o pdof (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek), lub są opłacane na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o pdof (tj. od dochodów z działalności gospodarczej). W ten sposób po złożeniu takiego wniosku podatnik będzie korzystał z kwoty wolnej już w trakcie roku, a nie dopiero po jego zakończeniu i złożeniu zeznania podatkowego.
• Od 2022 r. podwyższeniu ulegnie również próg skali podatkowej, do wysokości którego podatnicy będą opłacali podatek według 17% stawki podatku. Jego wysokość zgodnie z projektem wyniesie 120.000 zł. Dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę stawka podatku będzie wynosiła 32%.
4. Ulga dla klasy średniej
• Projekt przewiduje wprowadzenie od ustawy o pdof kilku nowych ulg podatkowych. Wśród nich znalazła się ta adresowana do podatników będących pracownikami, w odniesieniu do ich przychodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli
z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ma ona na celu ochronę klasy średniej.
• Uprawnionymi do korzystania z ulgi będą wyłącznie podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągną przychody zaliczane do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w wysokości mieszącej się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Wysokość ulgi będzie ustalana według dwóch odrębnych wzorów: osobnego dla dochodu w przedziale od 68.412 zł do 102.588 zł i odrębnego dla dochodów wyższych od 102.588 zł do 133.692 zł.
• Co jednak bardzo istotne w kwocie tych przychodów nie będą uwzględniane przychody, do których zastosowanie mają 50% tzw. koszty autorskie, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy pdof. Tym samym na potrzeby ulgi uwzględniane będą wyłącznie te przychody z art. 12 ust. 1 ustawy o pdof, które będą pomniejszane tzw. o zryczałtowane koszty pracownicze wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o pdof lub koszty faktycznie poniesione określone w art. 22 ust. 10 i ust. 11 ustawy o pdof.
• Analizowana ulga dla pracowników będzie stosowana w rozliczeniu rocznym oraz przez zakłady pracy przy obliczaniu zaliczek na pdof. Zakłady te jako płatnicy pdof będą stosować ulgę za miesiące, w których podatnik uzyska od danego płatnika przychody objęte ulgą i opodatkowane według skali podatkowej w wysokości od 5.701 zł do 11.141 zł.
5. Rozliczenia roczne małżonków
• Projekt zakłada poszerzenie grona małżonków uprawnionych do dokonywania rozliczeń we wspólnym zeznaniu rocznym. Przewiduje on bowiem przyznanie prawa do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonkom niepozostającym w związku małżeńskim przez cały rok w rozliczeniu za rok, w którym związek ten został zawarty.
• Tacy małżonkowie będą się rozliczali wspólnie pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwało/istniała do ostatniego dnia roku podatkowego. Możliwe będzie również złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków za rok, w którym został zawarty związek małżeński w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskim lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy.
• O wspólnym opodatkowaniu dochodów małżonków w niektórych przypadkach nie będzie także decydowała forma opodatkowania wybrana dla przychodów osiąganych przez nich z działalności gospodarczej. Chodzi tu o tych podatników, do których zastosowanie mają przepisy art. 30c ustawy pdof, czyli o podatku liniowym lub przepisy ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego.
• W przypadku gdy małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą będą w niej korzystali z którejś z tych dwóch form opodatkowania, ale jednocześnie złożą z działalności „zerowy” PIT-36L lub PIT-28, co oznacza, że przez cały rok podatkowy nie osiągną przychodów, ani nie poniosą kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w przepisach regulujących te formy opodatkowania i nie są również obowiązani lub nie korzystają z uprawnienia na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani nie są obowiązani albo nie korzystają z uprawnienia na podstawie tych przepisów do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, będą się mogli rozliczyć z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej wspólnie z małżonkiem.
Termin zmian: Znowelizowane przepisy w zakresie małżeńskich rozliczeń na mocy przepisów przejściowych ustawy nowelizującej mają mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r., zatem obowiązywałyby już w zeznaniach rocznych za 2021 r.
6. Rozliczenie samotnego rodzica
• Obecnie art. 6 ust. 4 ustawy o pdof wymienia jako osobę uprawnioną do rozliczenia z dzieckiem w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko (dzieci): rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci wskazane w tym przepisie.
• W wyniku nowelizacji preferencja ta będzie adresowana do jednego rodzica, co ma na celu doprecyzowanie, że z preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci może skorzystać tylko jeden rodzic (opiekun prawny).
• Podobnie jak w przypadku małżonków samotni rodzice będą mogli skorzystać z preferencyjnego rozliczenia również w przypadku gdy do nich lub ich dzieci będzie miał zastosowanie podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany opłacany w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego, o ile z tej działalności złożą “zerowy” PIT-36L lub PIT-28.
Termin zmian: Modyfikacje uregulowań w zakresie rozliczeń samotnych rodziców mają mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. To z kolei oznacza, że miałby zastosowanie już w zeznaniach rocznych za 2021 r.
7.Ulga na dzieci
• Zasady korzystania z ulgi na dzieci zostały zapisane w art. 27f ustawy o pdof. Obecnie jest ona odliczana od podatku obliczonego według skali podatkowej, po uprzednim jego pomniejszeniu o kwotę składki zdrowotnej. Ulga na dane dziecko jest jedna dla obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Mogą oni odliczyć ją od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.
• Jeżeli kwota przysługującej ulgi jest wyższa od kwoty podatku, od którego jest odliczana, to podatnikowi przysługuje “dodatkowy zwrot”. Jego wysokość wyznacza różnica pomiędzy kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Dodatkowy zwrot nie może jednak przekroczyć tej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, które podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych lub zostały zapłacone od przychodów objętych tzw. zerowym PIT dla młodych.
• Ponieważ projekt przewiduje uchylenie z dniem 1 stycznia 2022 r. art. 27b ustawy o pdof, to w konsekwencji składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których obecnie mowa w tym przepisie, w rocznym zeznaniu PIT za 2022 r. nie będą już brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dodatkowego zwrotu. O jego wysokości będą od przyszłego roku decydowały wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne podlegające odliczeniu od PIT lub te zapłacone od przychodów objętych ulgą dla młodych.
Termin zmian: Jak wynika z przepisów przejściowych reguły mają mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.
8.Najem prywatny
• Projekt przewiduje ujednolicenie zasad opodatkowania przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdof nazywanego prywatnym najmem, w zakresie którego mieszczą się przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
• W obecnym stanie prawnym podstawową formą opodatkowania dochodów z najmu lub dzierżawy poza działalnością gospodarczą są zasady ogólne według skali podatkowej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi natomiast fakultatywną formę opodatkowania. Z projektu wynika, że od 2022 r. przychody te będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawka dla przychodów z tego tytułu nie ulega jednak zmianie i będzie wynosiła 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł.
9.Ulga rehabilitacyjna
• Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – oprócz – modyfikacji przepisów funkcjonujących obecnie, również polegają na uzupełnieniu ich katalogu o nowe wydatki rozliczane w ramach tej preferencji.
• Katalog wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną polegającą na odliczaniu ich przez osoby uprawnione od podstawy opodatkowania, ma zostać poszerzony o wydatki na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyrobów medycznych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 ze zm.) oraz wyposażenie umożliwiające ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.
• Ponadto w ramach ulgi odliczeniu od podstawy opodatkowania mają podlegać wydatki z innego rodzaju, które są bardzo istotne dla wielu osób niepełnosprawnych. Chodzi tu o pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne. O ile wydatki z pierwszej ze wskazanych kategorii nie będą podlegały limitowaniu, to te z drugiej będą podlegały odliczeniu w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.
• W katalogu wydatków objętych ulgą nowym tytułem odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej przez uprawnionego do niej podatnika ma być również odpłatność za pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą niepełnosprawną – zaliczoną do grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczeniu podlegają jedynie wydatki poniesione jedynie na pobyt osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym i w tych zakładach. Podobnie jak wydatki na jej pobyt również te na pobyt jej opiekuna we wskazanych placówkach nie będą objęte limitem kwotowym.
II.
ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE WYŁĄCZNIE OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
10.Prywatny majątek na usługach firmowych
• W projekcie zapisana została zmiana art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof. Od 1 stycznia 2022 r. wartość początkowa składnika majątku, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych został nabyty do majątku prywatnego osoby fizycznej i wykorzystywany do celów prywatnych, będzie w dalszym ciągu zasadniczo ustalana według ceny jego zakupu. Jeżeli jednak jego wartość rynkowa będzie od tej ceny niższa – wówczas to wartość rynkowa będzie wyznaczała jego wartość początkową.
• W efekcie taki składnik majątku będzie amortyzowany od jego realnej wartości, co oznacza, że zostanie uwzględnione jego faktyczne zużycie sprzed wprowadzenia do majątku firmowego.
11.Sprzedaż składnika wykupionego z leasingu operacyjnego
• W obecnym stanie prawnym u przedsiębiorcy będącego podatnikiem pdof odpłatne zbycie składnika, który był w firmie środkiem trwałym już po wycofaniu go z działalności lub po likwidacji tej działalności, generuje przychód zaliczany do źródła jakim jest działalność gospodarcza, jeżeli do takiego zbycia dochodzi w okresie 6 lat po wycofaniu lub likwidacji.
• Uregulowania te nie mają jednak zastosowania w odniesieniu do składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie tzw. leasingu operacyjnego. Wynika to z tego, że nie stanowią one składników firmowego majątku. Gdy przedsiębiorca po zakończeniu użytkowania w działalności gospodarczej wykupi go do majątku prywatnego, wówczas przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód firmowy, ale przychód ze sprzedaży innych rzeczy, o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d) ustawy o pdof. To z kolei oznacza, że jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, to z tego tytułu w ogóle nie powstaje przychód w podatku dochodowym.
• Projekt omawianej nowelizacji przewiduje rozszerzenie katalogu przychodów z działalności gospodarczej o przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, o których mowa w art. 23b ust. 1 ustawy o pdof, czyli przedmiotami umów leasingu operacyjnego, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.
12.Nieruchomości mieszkalne bez możliwości amortyzacji
• Z obowiązujących obecnie uregulowań ustawy o pdof wynika, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zaliczanych do tej kategorii składników majątkowych podlegają rozliczeniu w firmowych kosztach podatkowych. Jednocześnie jednak ich odpłatne zbycie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również po ich wycofaniu z firmy, nie podlega opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej. Przychody z uzyskane z tego tytułu kwalifikowane są do odrębnego źródła przychodów, jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości i określonych praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 3 oraz art. 14 ust. 2c ustawy o pdof.
• W związku z tym zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został on nabyty, nie powoduje powstania przychodu w pdof, co w konsekwencji skutkuje brakiem obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu. Jednocześnie odpłatne zbycie nieruchomości mieszkalnej przed upływem tego okresu, pozwala na skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej.
• Projekt zakłada, że niezależnie od profilu działalności gospodarczej, w jakiej są wykorzystywane, nieruchomości o charakterze mieszkalnym nie tylko nie będą podlegały amortyzacji, ale również nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych.
13.Ryczałt ewidencjonowany z nowymi stawkami.
• W 2022 r. obniżeniu mają ulec przede wszystkim stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, oraz zawody techniczne, tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych. Przychody osiągane ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) maja zostać opodatkowane jedną, 14% stawką ryczałtu.
• Stawka ta będzie obowiązywała niezależnie od tego, czy usługi te świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych. 14% stawką mają również zostać opodatkowane przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1). Obecnie przychody te podlegają opodatkowaniu według dwóch stawek ryczałtu: 17% – jeżeli osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli osobiście, bez zatrudniania innych osób lub 15% – gdy nie są uzyskiwane w ramach wolnych zawodów, czyli z pomocą osób zatrudnionych.
• Z nowym rokiem planowane jest również wprowadzenie nowej stawki ryczałtu w wysokości 12%. Będzie ona przeznaczona dla opodatkowania niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT, które obecnie opodatkowane są według stawki 15%.
• W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym ma się również od 1 stycznia 2022 r. pojawić szereg zmian doprecyzowujących funkcjonujące już przepisy. Dotyczy to m.in. uregulowań w zakresie tzw. zatorów płatniczych. Ze zmienionego przepisu art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ma wynikać wprost, że obowiązek doliczenia do przychodów dotyczy tylko tych zobowiązań, które związane są z zakupem towaru.
• Doprecyzowane zostaną również przepisy dotyczące przychodów z najmu w zakresie limitu 100.000 zł przychodów warunkującego przejście w opodatkowaniu tych przychodów z 8,5% stawki podatku na 12,5% stawkę. Dodany w art. 12 omawianej ustawy ust. 13a ma wskazywać wprost, że limit ten dotyczy odrębnie przychodów z tzw. najmu prywatnego i odrębnie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
14.Zmiany w karcie podatkowej
• Projekt nowelizacji przewiduje, że od 1 stycznia 2022 r. stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania.
• To oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.
• Podatnik, który z jakichkolwiek przyczyn, zaprzestanie stosowania opodatkowania kartą podatkową (tj. zrezygnuje z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. lub utraci prawo do jej stosowania, nie będzie mógł powrócić do stosowania tej formy opodatkowania.
15.Ulgi dla obrotu bezgotówkowego
• W projekcie ustawy znalazła się ulga dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Jest ona przeznaczona dla podatników korzystających z opodatkowania według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym i ma polegać na odliczeniu tych wydatków od podstawy obliczenia podatku. Na potrzeby ulgi terminal został zdefiniowany jako każde urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innych instrumentów płatniczych.
• Istotne jest, ze Ulga ta będzie limitowana i wysokość odliczenia nie będzie mogła w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej. Oprócz tego w roku podatkowym podatnik zasadniczo będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku maksymalnie 1.000 zł. Natomiast podatnicy, którzy są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących będą mogli odliczyć w roku podatkowym maksymalnie kwotę 2.500 zł.
• Prawo do ulgi będzie przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do wydatków poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął przyjmowanie płatności za pośrednictwem terminala i w roku bezpośrednio po nim następującym. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika ma podlegać odliczeniu w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek.
15.1.Mały podatnik
• Inny zakres omawianej ulgi projekt przewiduje dla małych podatników, którym przysługuje w okresie wskazanym w przepisach pdof dotyczących ulgi prawo do zwrotu VAT w terminie 15-dniowym. Takim podatnikom prawo do omawianego odliczenia będzie przysługiwało w kwocie 200% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 2.000 zł rocznie.
• Ważne, że w ich przypadku prawo do ulgi będzie przysługiwało w każdym roku, w którym podatnik poniósł wydatek – nie zostanie ograniczone do roku poniesienia wydatku i roku po nim następującego.
• W projekcie określone zostały rodzaje wydatków uwzględnianych w uldze. Mają nią zostać objęte wydatki poniesione przez podatnika na nabywanie terminali jak i wydatki na opłaty ponoszone z tytułu korzystania z terminali niebędących własnością podatnika, w tym np. za jego najem. Rozliczeniu w ramach ulgi mają również podlegać wydatki ponoszone w związku z korzystaniem z terminali takie jak np. opłata interchange, czy opłata systemowa, zdefiniowane w ustawie o usługach płatniczych.
• Wydatki objęte ulgą będą w niej rozliczane z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W ramach ulgi będą odliczane również wydatki uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów, w tym także poprzez odpisy amortyzacyjne.
Termin zmian: Nowe przepisy znajdą zastosowanie do wydatków poniesionych po 31 grudnia 2021 r. Ulga będzie rozliczana w zeznaniu rocznym. Kwota ulgi nieodliczona w roku podatkowym, będzie podlegała odliczeniu w kolejnych trzech latach podatkowych.
16.Zmiany w zakresie przeciwdziałaniu szarej strefie
• Projektodawca proponuje bowiem przypisanie pracodawcy, za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia przychodu w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przychód ten będzie ustalany także w przypadku gdy pracodawca faktycznie wypłacał nielegalnie zatrudnionemu pracownikowi wynagrodzenie. W analizowanym zakresie przychodem z działalności gospodarczej będą zarówno przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jak i przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom.
• Efektem nielegalnego zatrudnienia będzie całkowite przejęcie przez pracodawcę ciężaru opodatkowania pdof oraz oskładkowania wynagrodzenia pracownika zatrudnianego “na czarno”. Projekt zawiera bowiem propozycję wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego “pod stołem”. Ponadto z kosztów wyłączone mają zostać składki, które pracodawca zobowiązany będzie opłacić na ubezpieczenia emerytalne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo że będą finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek.
• Z kolei pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia “pod stołem” nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności, co będzie wynikiem wprowadzenia przepisem art. 21 ust. 1 pkt 151 do ustawy o pdof nowego zwolnienia podatkowego. Przepis ten zwalnia od podatku dochodowego przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom.
Omówione uregulowania znajdą zastosowanie do przypadków nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a i b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100) oraz przypadków nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku pracy, zaistniałych od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.
17.Przesyłanie ksiąg i ewidencji do US
• Projekt m.in. dla podatników pdof przewiduje obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach Ordynacji podatkowej zarówno w trakcie roku, jak i po jego zakończeniu. Do przesyłania ewidencji podatkowych co miesiąc będą zobowiązani ci podatnicy, u których na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki.
• Kwartalnie będą oni przesyłali te ewidencje w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane kwartalne zaliczki. Po zakończeniu roku będą je natomiast przesyłali wszyscy prowadzący wskazane na wstępie urządzenia księgowe.
• Omawianym obowiązkiem mają zostać objęte również podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, z tytułu prowadzenia których dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg. Jednocześnie zgodnie z projektem Minister Finansów zostanie upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia podmiotów zwolnionych z obowiązku miesięcznego lub kwartalnego przesyłania ksiąg i ewidencji.
Na takich samych zasadach jak podatnicy pdof podatnicy opłacający ryczałt ewidencjonowany zobowiązani będą do przesyłana ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych