W projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa (druk 1836) przewiduje się wzmocnienie ochrony podatników przed konsekwencjami, wynikającymi z działalności nieuczciwych kontrahentów.

Wspomniany projekt przewiduje dodanie do art. 293 O.P., regulującego zakres tajemnicy skarbowej § 3, który stanowi, że przepisy o tajemnicy skarbowej nie miałyby zastosowania w odniesieniu do następujących informacji:

  1. niezłożenia lub złożenia przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych
  2. nieujęcia lub ujęcia przez podatnika w złożonej deklaracji lub innych dokumentach zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych
  3. zalegania lub niezalegania przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw podatkowych

Powyższe informacje mogłyby być udostępniane przez organy podatkowe, na wniosek, w formie zaświadczenia. O udzielenie takich informacji będzie mógł wystąpić każdy, kto jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (art. 306ia O.P.).

W projekcie przewidziano ponadto, że dowodami w postępowaniu podatkowym będą mogły być także dokumenty i informacje zebrane przez Krajową Administrację Skarbową w toku prowadzonej przez nią działalności analitycznej.