WAŻNE TERMINY

ZAWIADOMIENIA, DEKLARACJE, INFORMACJE, ZEZNANIA

22 STYCZNIA 2018 (poniedziałek)

 • wybór lub rezygnacja z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT-16 – wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
 • wybór lub rezygnacja z opodatkowania liniowym podatkiem
 • PIT-6/PIT-6L – deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
 • wniosek o opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego przez jednego z małżonków
 • CIT-5 – oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • VIN-D – deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej
 • VIU-D – deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej
 • zawiadomienie NUS o wyborze uznawania za datę powstania przychodu dzień pobrania wpłaty, przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym

25 STYCZNIA 2018 (czwartek)

 • VAT-27 – miesięczna informacja podsumowująca w obrocie krajowym
 • VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12, VAT-7K, VAT-7D, VAP-1 – deklaracja dla podatku od towarów i usług
 • VAT-13 – rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników (składa przedstawiciel podatkowy)
 • VAT-UE – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach – wyłącznie drogą elektroniczną
 • JPK _VAT – informacja o ewidencji VAT w formie JPK

31 STYCZNIA 2018 (środa)

 • CIT-6R – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • CIT-6AR – deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • CIT-9R – deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
 • CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • CIT-11R – deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
  * chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
 • PIT- 4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
 • PIT-19A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
 • PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT-8C – informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, sporządzona dla nie więcej niż 5 podatników – w formie papierowej
 • PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzona dla nie więcej niż 5 podatników – w formie papierowej
 • PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, sporządzona dla nie więcej niż 5 podatników – w formie papierowej
 • IFT-1/IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, sporządzana dla nie więcej niż 5 podatników – w formie papierowej
 • VAT-11 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
 • zawiadomienie NUS o wyborze dla celów podatku dochodowego, bilansowej metody ustalania różnic kursowych – jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • ZUS IWA – roczna informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

PŁATNOŚCI

22 STYCZNIA 2018 (poniedziałek)

 • Zaliczka PIT wg skali podatkowej, podatek liniowy, w formie uproszczonej, kwartalnej – chyba, że przed tym terminem podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania
 • Wpłata pobranych przez płatnika zaliczek PIT  i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
 • Zaliczka CIT wg skali podatkowej, w formie uproszczonej, kwartalnej

25 STYCZNIA 2018 (czwartek)

 • Podatek VAT oraz VAT-UE

31 STYCZNIA 2018 (środa)

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • podatek od nieruchomości – osoby prawne