WAŻNE TERMINY W MARCU
31 MARCA (piątek):

CIT-8 – termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy (dotyczy
podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
IFT-2/ IFT-2R – termin złożenia informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego
przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub
zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy podatników, których rok
podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).
Informację IFT-2/IFT-2R mają obowiązek sporządzać płatnicy w przypadku wypłat
należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 updop na rzecz
podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy to między innymi przychodów z wypłat
należności licencyjnych, świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług
prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, i in., dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach.
Uwaga: Informację IFT-2R należy sporządzić także wówczas, gdy płatnik nie jest
zobowiązany do poboru podatku.
ORD-U – informacja o umowach zawartych z nierezydentami za rok 2016
Obowiązek przekazania fiskusowi informacji ORD-U powstaje, jeżeli:
1) jedna ze stron umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub
kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co
najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
2) inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub
pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo
2
posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co
najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
3) nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Polski przedsiębiorstwo,
oddział lub przedstawicielstwo.
Obowiązek informacyjny powstaje, jeżeli podmiot zobowiązany do przekazania
informacji wiedział albo mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności,
o istnieniu wspomnianych powiązań lub o posiadaniu przez nierezydenta
przedsiębiorstwa, oddziału czy przedstawicielstwa w Polsce.
ORD-U należy składać w przypadku, gdy suma należności lub zobowiązań przekroczy
określony pułap:
· w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi – w informacji ORD-U
uwzględnia się umowy zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem,
gdy wynikająca z nich suma należności albo suma zobowiązań przekroczyła
równowartość 300.000 euro
· w przypadku transakcji z nierezydentem posiadającym w Polsce przedsiębiorstwo,
oddział lub przedstawicielstwo – zgłasza się umowy, w których jednorazowa wartość
należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5.000 euro.
Wartości tych limitów przelicza się na złotówki po średnim kursie ogłoszonym przez NBP
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym została zawarta umowa.
ORD-U składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby lub
zamieszkania sporządzającego informację.

 Opłata produktowa za 2016 rok

Przypominamy o obowiązku rozliczenia z tytułu opłaty produktowej za 2016 rok.
Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców dokonujących importu lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, a także
wytwórców wprowadzających produkty na terytorium kraju. Obowiązek dotyczy
produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Obowiązek
wniesienia opłaty dotyczy podmiotów, które nie osiągnęły poziomu odzysku i recyklingu
odpadów powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w ustawie
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej.
Opłatę wnosimy na rachunek urzędu marszałkowskiego.