ZAWIADOMIENIA, DEKLARACJE, INFORMACJE, ZEZNANIA

3 KWIETNIA 2018 (wtorek)

·        VAT-11 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

·        CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

·        CIT-8A/CIT-8B – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

·        IFT-2/IFT-2R –  informacja sporządzona przez płatnika o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (za cały rok podatkowy)

·        CIT-D – informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

·         Sprawozdanie z realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym

·         Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat – przedkłada się marszałkowi województwa za rok poprzedni. Gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów.

·         ORD-U – informacja o umowach zawartych z nierezydentami

Obowiązek przekazania fiskusowi informacji ORD-U powstaje, jeżeli:

1)      jedna ze stron umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub

2)      inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub

3)      nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

Obowiązek informacyjny powstaje, jeżeli podmiot zobowiązany do przekazania informacji wiedział albo mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o istnieniu wspomnianych powiązań lub o posiadaniu przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału czy przedstawicielstwa w Polsce.

ORD-U należy składać w przypadku, gdy suma należności lub zobowiązań przekroczy określony pułap:

·           w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi – w informacji ORD-U uwzględnia się umowy zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, gdy wynikająca z nich suma należności albo suma zobowiązań przekroczyła równowartość 300.000 euro

·           w przypadku transakcji z nierezydentem posiadającym w Polsce przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo – zgłasza się umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5.000 euro.

Wartości tych limitów przelicza się na złotówki po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym została zawarta umowa.

ORD-U składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby lub zamieszkania sporządzającego informację.

W 2017 r. dodano w art. 82 Ordynacji podatkowej przepis par. 1a, który wyłącza obowiązek sporządzania ORD-U przez podmioty obowiązane wg nowych zasad do sporządzania uproszczonego sprawozdania CIT-TP w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

 

5 KWIETNIA 2018 (czwartek)

·         VAT-14 – deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

 

9 KWIETNIA 2018 (poniedziałek)

·        CIT-7 – informacja dla podatnika o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

·        PCC-2 – deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

·        SD-2 – deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

 

16 KWIETNIA 2018 (poniedziałek)

·         Termin na złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy

 

20 KWIETNIA 2018 (piątek)

·         CIT-ST – informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podmiotem  zobowiązanym do sporządzenia tej informacji jest podatnik posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla jego siedziby, w tym podatnik prowadzący działalność poprzez położony na terytorium RP zakład zagraniczny, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę.

 

25 KWIETNIA 2018 (środa)

·         VAT-27 – miesięczna informacja podsumowująca w obrocie krajowym

·         VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12, VAT-7K, VAP-1 – deklaracje dla podatku od towarów i usług

·         VAT-13 – rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników,  którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

·         VAT-UE – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach – wyłącznie drogą elektroniczną

·         Deklaracja dla podatku akcyzowego – za marzec 2018 r.

·         JPK _VAT – informacja o ewidencji VAT w formie JPK

 

30 KWIETNIA 2018 (poniedziałek)

·        VAT-11 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

·        PIT-OP – oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

·        PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39  – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

·        sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L

·        SSE-R – rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

·        Termin do akceptacji albo odrzucenia PIT-37 sporządzonego na podstawie wniosku PIT-WZ

PŁATNOŚCI

3 KWIETNIA 2018 (wtorek)

·         opłata za korzystanie ze środowiska (nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł)

9 KWIETNIA 2018 (poniedziałek)

·        podatek dochodowy w formie karty podatkowej

·        wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT

·        wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT)

·        podatek od czynności cywilnoprawnych pobrany przez płatnika

·        podatek od spadków i darowizn pobrany przez płatnika

 

20 KWIETNIA 2018 (piątek)

·        zaliczka PIT wg skali podatkowej, podatek liniowy, w formie uproszczonej, kwartalna, pobrana przez płatnika

·        zryczałtowany podatek PIT od kwot wypłaconych

·        ryczałt od przychodów ewidencjonowanych miesięczny i kwartalny

·        ryczałt od przychodów osób duchownych

·        zaliczka CIT wg skali podatkowej, w formie uproszczonej, kwartalna

·        zaliczka na podatek od przychodów z własności nieruchomości komercyjnych

 

25 KWIETNIA 2018 (środa)

·        podatek VAT miesięczny i kwartalny

 

30 KWIETNIA 2018 (poniedziałek)

·         podatek należny wynikający z rozliczenia rocznego PIT