Limity kwotowe na 2021 r._PIT_CIT_RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY_VAT_JEDNORAZOWA AMORTYZACJA_PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH_biuletyn_10.11.2020 r.

Dnia 23 września 2020 r. została uchwalona tzw. ,,Tarcza 5.0’’ (Dz.U. 2020 poz. 1639). Nowe regulacje obowiązują od 15 października 2020 r. Dla podmiotów działających w branżach m.in. turystycznej, estradowej Tarcza 5.0 przewiduje trzy formy pomocy:

-świadczenie postojowe,

-dodatkowe świadczenie postojowe,

-zwolnienie z ZUS.

Powyższe ulgi będą przyznawane przedsiębiorcom na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007.

1.Świadczenie postojowe

Na mocy Tarczy 5.0 o świadczenie postojowe po raz pierwszy będą mogli starać się przedsiębiorcy prowadzący działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy. Tu jednak konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów.

1.1.W przypadku agentów turystycznych jest to: 

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • zamieszkiwanie na terytorium RP, posiadanie obywatelstwa RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej;
 • legalne przebywanie na terytorium Polski, jeśli przedsiębiorca jest obcokrajowcem;
 • przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oprócz podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

1.2.Przewodnik turystyczny z kolei otrzyma postojowe pod warunkiem, że: 

 • zamieszkuje na terytorium RP, posiada obywatelstwo polskie, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA czy Konfederacji Szwajcarskiej;
 • legalnie przebywa na terytorium Polski – w przypadku obcokrajowców;
 • nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w związku z wystąpieniem COVID-19;
 • zawiesił działalność po 31 sierpnia 2019 r.;
 • działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Osobom spełniającym te warunki przysługuje świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł. Wsparcie można otrzymać za okres trzech miesięcy, przy czym nie będzie przysługiwało ponownie, jeżeli zostało już trzykrotnie wypłacone.

 

2.Dodatkowe świadczenie postojowe

2.1.Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla osób, które na dzień złożenia wniosku prowadziły głównie działalność w zakresie:

 • transportu turystycznego;
 • wystawiania i występowania w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych;
 • prowadzenia pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.
 • Działalności te oznaczone są następującymi kodami:
 • 39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

2.2.Dodatkowe świadczenie postojowe uzyska osoba, której przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku będzie niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu kalendarzowym roku poprzedniego. Z tego rodzaju wsparcia skorzystają tylko ci, którym wcześniej przyznano już świadczenie postojowe (co najmniej za jeden miesiąc). Istotne jest, że wysokość dodatkowego świadczenia jest taka sama jak kwota przyznana poprzednio, można otrzymać je ponownie tylko trzykrotnie.

 1. Zwolnienie z ZUS

3.1. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną następującymi kodami PKD:

 

 • 39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

mogą starać się o umorzenie -za miesiące od lipca do września 2020 r. – składek na:

 • ubezpieczenia społeczne;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

3.2. Zwolnienie z ZUS zostanie przyznane w przypadku, gdy firma:

 • była zgłoszona jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.;
 • w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o umorzenie, uzyskała przychód niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym roku poprzedniego;
 • złoży komplety rozliczeniowe wraz z imiennymi raportami za miesiące wskazane we wniosku maksymalnie 31 października br.;
 • złoży wniosek o przyznanie zwolnienia z opłacania składek do 30 listopada br. Ważne jest, że na pozytywne rozpatrzenie wniosku nie będzie miało wpływu to, czy składki zostały opłacone, czy też nie.

 

 1. Limity dla celów podatku dochodowego

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł/euro – w zaokrągleniu do 1.000 zł. (zgodnie z tabelą nr 192/A/NBP/2020).

 Od stycznia będą obowiązywać nowe limity, które uprawniają wielu podatników do korzystniejszych dla nich zasad opodatkowania. Należy mieć na uwadze, że limity wyrażone są w euro i przelicza się je na złote po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego. Zatem, ustalając limity obowiązujące w 2021 r., należy wziąć pod uwagę średni kurs NBP z 1 października 2020 r.

 • Limity przy ustalaniu statusu małego podatnika dla celów CIT/PIT
 • Ze znowelizowanej ustawy o PDOP (4a pkt 10) oraz PDOF (art. 5a pkt 20) wynika, że w 2021 r. status małego podatnika będzie posiadał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro (Co ważne na gruncie PIT – w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również należy wziąć pod uwagę wartość przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy).
 • W związku z powyższym w 2021 r. status małego podatnika – dla celów CIT i PIT – będzie posiadał podatnik, który nie przekroczy w 2020 r. kwoty 9.031.000 zł (2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro – w zaokrągleniu do 1.000 zł).
 • Warto podkreślić, że posiadanie statusu małego podatnika pozwala podatnikom skorzystać dla celów CIT/PIT z następujących uproszczeń/rozwiązań, tj. z:
 • jednorazowej amortyzacji,
 • możliwości opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • stosowania 9% stawki CIT.

 

 • Limity dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Po spełnieniu przesłanek wskazanych w 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 zm.) w 2021 r. prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mieli:
 • podatnicy kontynuujący działalność, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki w 2020 r. nie przekroczą kwoty 1.128.825 zł (250.000 euro × 4,5153 zł/euro).
 • UWAGA! Planuje się podniesienie limitu przychodów, uprawniającego do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, do 2.000.000 euro (limit ten wyniósłby wówczas w 2021 r. 9.030.600 zł). Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy wprowadzającej takie zmiany i nie jest pewne, czy ostatecznie limit przychodów zostanie podniesiony do tego poziomu.

 

 • Limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opłacanego kwartalnie
 • Z kolei, po spełnieniu przesłanek z 21 ust. 1b ww. ustawy prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2021 r. prawo do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne będzie przysługiwało:
 • podatnikom kontynuującym działalność, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki nie przekroczą w 2020 r. kwoty 882,50 zł (tj. 25.000 euro × 4,5153 zł/euro).
 • UWAGA! Planuje się podniesienie także limitu przychodów, uprawniającego do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, do 200.000 euro (limit ten wyniósłby wówczas w 2021 r. 903.060 zł).

 

 • Limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników oraz rozpoczynających działalność
 • Prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (np. z wyłączeniem samochodów osobowych) mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w roku jej rozpoczęcia.
 • Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się więc w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF i art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP).
 • Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2021 r. wyniesie 226.000 zł (tj. 50.000 euro × 4,5153 zł/euro, w zaokrągleniu do 1.000 zł).

 

 1. Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.
 • Oprócz podmiotów wskazanych w ustawie, które ze względu na formę prawna są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych (np. spółki akcyjne) obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 ze zm.), jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy/obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 000.000 euro (wynika to z art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.
 • Limit zawarty w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP, stosując ww. średni kurs euro ogłoszony przez NBP, na 1 października 2020 r., wynoszący 4,5153 zł/euro, limit do ustalenia obowiązku prowadzenia usług rachunkowych w 2021 roku wyniesie 9.030.600 zł.
 • Warto pamiętać, że przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych uwzględnia się przychody określone w ustawie w 14 ustawy o PDOF (czyli przychody z działalności gospodarczej), a w podmiotach prowadzących już księgi rachunkowe dodatkowo przychody określone w ustawie o rachunkowości, która wskazuje, że są to przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, -czyli bez pozostałych przychodów operacyjnych-. Jeśli ww. przychody przekroczą wskazany limit, to od następnego roku wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Tak więc, ustalając obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r., ww. podatnicy prowadzący w 2020 r.:

 • podatkową księgę przychodów i rozchodów – przyjmują przychody określone w ustawie o PDOF,
 • księgi rachunkowe – ustalają przychody według ustawy o PDOF oraz według ustawy o rachunkowości.

 

 1. Limity dla celów VAT w 2021 r.

3.1. Mały podatnik VAT

 • Zgodnie z ustawą o VAT przez małego podatnika należy rozumieć podatnika VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 200.000 euro.
 • Ustawa również przewiduje inny limit w wysokości000 euro m.in. dla podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców (z wyjątkiem komisu). Dotyczy to przypadku, gdy kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.
 • Przeliczenia ww. kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W konsekwencji powyższego, status małego podatnika dla celów VAT w 2021 r. będzie miał:

 • podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2020 r. nie przekroczy 5.418.000 zł (1.200.000 euro × 4,5153 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł),
 • podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący agentem, itd., u którego kwota prowizji brutto (lub innych postaci wynagrodzenia brutto) za wykonane usługi w 2020 r. nie przekroczy 203.000 zł (45.000 euro × 4,5153 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł).

3.2. Uproszczenia w VAT dla małego podatnika

Mali podatnicy mogą korzystać z pewnych uproszczeń w zakresie VAT, tj. z:

 • kasowej metody rozliczania VAT (w przypadku której obowiązek podatkowy ustalany jest inaczej niż w przypadku zasad ogólnych, np. w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty),
 • kwartalnego składania deklaracji i rozliczania VAT (uwaga! począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. i IV kwartał 2020 r. podatnicy mają obowiązek sporządzania i przesyłania nowego JPK_VAT składającego się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej; w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie jest to plik JPK_V7K).

Należy podkreślić, że z kwartalnego rozliczania VAT (i składania deklaracji) nie mogą korzystać podatnicy wskazani w art. 99 ust. 3a ustawy o VAT, tj. podatnicy:

 • rejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (m.in. świadczący usługi budowlane, sprzedający komputery, telefony komórkowe, itp.), chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł lub
 • którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 (tj. rozliczanego w deklaracji podatkowej).

 

 1. Limity na 2021 r. – ujęcie tabelaryczne

Limity

Limity w euro

Limity w PLN na 2021 r.

Status małego podatnika
dla celów CIT/PIT

2.000.000 euro

9.031.000 zł

Limit jednorazowej amortyzacji

50.000 euro

226.000 zł

Prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

250.000 euro*

1.128.825 zł

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu

25.000 euro**

112.882,50 zł

Status małego podatnika
dla celów VAT

1.200.000 euro

5.418.000 zł

45.000 euro – u podatnika wynagradzanego prowizyjnie

203.000 zł

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

2.000.000 euro

9.030.600 zł

 

*   Planuje się podwyższenie tego limitu do 2.000.000 euro – limit na 2021 r. wyniósłby wówczas 9.030.600 zł

** Planuje się podwyższenie tego limitu do 200.000 euro – limit na 2021 r. wyniósłby wówczas 903.060 zł

Tabela źródło: https://sgk.gofin.pl/aktualnosci,pokaz,13018,limity-na-2021-r.html