Od 1 marca 2017 roku zaczęła funkcjonować w Polsce Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: KAS), która jest połączeniem administracji podatkowej, kontroli podatkowej oraz służby celnej. Zmiana organizacji służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów dotyczy także tych organów, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

  • Na mocy ustawy o KAS zmieniła się przede wszystkim struktura organizacyjna skarbowości. Organami dla podatników w zakresie kontroli będą naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych.
  • Procedura kontroli celno-skarbowej zastąpiła poprzednio obowiązującą kontrolę skarbową oraz postępowanie celne – kontrola będzie m.in. dotyczyła prawa podatkowego, dewizowego, celnego oraz innych przepisów związanych z przewozem i wywozem towarów. Kontrole będą przeprowadzać zarówno funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, jak i pracownicy KAS.
  • Nowe organy mogą wszcząć kontrolę celno-skarbową bez wcześniejszego zawiadomienia. Nie będzie ich również obowiązywał limit czasowy.
  • Zniknęła zasada właściwości miejscowej organów kontrolujących, które będą mogły wszcząć kontrolę na terenie całego kraju.
  • Kontrolę celno-skarbową mogą przeprowadzić funkcjonariusze KAS dysponujący dodatkowymi uprawnieniami. Posiadają oni prawo m.in. do przeszukiwania osób, przeprowadzania rewizji towarów, kontroli przesyłek pocztowych i wykonywania kontroli w zakresie ruchu drogowego. Funkcjonariusze mają również prawo do stosowania broni i środków przymusu bezpośredniego w uzasadnionych przypadkach.
  • Kompetencje w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, które przed 1 marca br. przysługiwały Ministrowi Rozwoju i Finansów, będzie posiadać Szef KAS oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Minister Finansów posiada natomiast uprawnienia do zmiany czy uchylenia interpretacji ogólnych.
  • Kontrola celno-skarbowa będzie się kończyła wydaniem decyzji przez organ kontrolujący. Podatnikowi, który nie będzie podzielał stanowiska organu wyrażonego w decyzji będzie przysługiwało odwołanie. Kontrowersje natomiast budzi fakt, że odwołanie będzie rozpatrywane przez ten sam organ, który wyda zaskarżoną decyzję.